BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudycz Tadeusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Weryfikacja normatywnych wielkości wskaźników płynności
Influence of the Difference Between Receivable Turnover Ratio and Liquidity Turnover Ratio on Quick Ratio
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 47-57, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Wskaźniki płynności finansowej, Analiza finansowa
Enterprises financial liquidity, Liquidity ratios, Financial analysis
Note
summ.
Abstract
Płynność przedsiębiorstwa rozumiana jako zdolność do bieżącego wywiązywania się ze swoich zobowiązań jest uważana za najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Nawet najmniejsze jej zakłócenia są dostrzegane przez otoczenie i wywołują negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Znaczenie płynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem potęguje również fakt, że jakkolwiek przedsiębiorstwa mają na celu przynoszenie zysków w długich horyzontach czasowych, to jednak w krótszej perspektywie są w stanie bez nich przetrwać a nawet się rozwijać. Natomiast nie mieć płynności oznacza w praktyce narażać się na upadłość. Na przykład w Wielkiej Brytanii 75-80% przedsiębiorstw zaprzestaje swojej działalności ze względu na kłopoty z utrzymaniem płynności, a nie z uwagi na brak zysku. W operacyjnym sterowaniu płynnością finansową zastosowanie znajduje metoda polegająca na badaniu wartości trzech wskaźników płynności. Z uwagi na swoją prostotę i małą pracochłonność jest ona rozpowszechniona zarówno w praktyce przedsiębiorstw jak i popularna w literaturze. Istota tej metody polega na porównywaniu wartości tych wskaźników do zalecanych normatywów. Odchylenia in minus mają świadczyć o niebezpieczeństwie zakłócenia płynności, natomiast odchylenia in plus o nadpłynności. Zarówno zakłócenia płynności jak i nadpłynność są zjawiskami dla przedsiębiorstwa niekorzystnymi. Pierwsze z powodów omówionych już na wstępie, natomiast drugie świadczy o nieefektywnym wykorzystywaniu kapitałów przedsiębiorstwa. Omawiane wskaźniki należą w naszej praktyce do najpopularniejszych wskaźników finansowych i praktycznie nie istnieje opracowanie analityczne, w którym nie byłyby one zamieszczone. Bardzo często traktowane są one jako główne kryterium przy ocenie wiarygodności (fragment tekstu)

In the paper the author shows that the difference between receivable turnover ratio and liquidity turnover ratio is positively correlated with quick ratio. Relevant regression equation has been estimated for the dataset of 23,814 financial statements of Polish companies in 2002-2004.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2004
  2. Davies D., Sztuka zarządzania finansami. Mc Graw_Hill, Warszawa - Londyn 1992
  3. Dudycz T., Analiza finansowa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999
  4. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A., Wskaźniki sektorowe w ocenie kontynuacji działania przedsiębiorstwa przez biegłego rewidenta, ,"Rachunkowość" 3/2005
  5. Dudycz T., Skoczylas W., Sektorowe wskaźniki finansowe, "Rachunkowość" 5/2006
  6. Dudycz T., Weryfikacja normatywnych wielkości wskaźników płynności. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 837, Wrocław 1999
  7. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004
  8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 1993
  9. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2002
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu