BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rogowski Waldemar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wykorzystywanie przez polskie firmy sformalizowanych metod analizy ryzyka inwestycji - wyniki badań
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 119-131, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje, Analiza ryzyka, Ryzyko inwestycyjne, Badania ankietowe
Investment, Risk analysis, Investment risk, Questionnaire survey
Abstract
W referacie przedstawione zostaną wybrane wyniki (dotyczące aspektu ryzyka) przeprowadzonego przez autorów w drugiej połowie 2005 r. całościowego badania ankietowego wśród polskich firm obejmującego praktyki procesu budżetowania kapitałowego. W zamierzeniach autorów niniejszy referat jest kolejnym z serii referatów, w których prezentowane są kolejne aspekty tego badania. Celem obecnego referatu będzie prezentacja wyników badania odnoszących się do zakresu i częstotliwości stosowania sformalizowanych metod analizy ryzyka w procesie oceny efektywności podejmowanych przez polskie firmy inwestycji rzeczowych oraz sposobów ujmowania różnych rodzajów ryzyka w poszczególnych elementach modelu finansowego (w przepływach pieniężnych i stopie dyskonta). (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brounen D., Jong A., Koedijk K.: Corporate Finance in Europe: Confronting Theory with Practic, Financial Management, 2004,Winter.
  2. Graham J.R., Harvey C.R.: The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics, 2001, No 61.
  3. Rogowski W.: Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce.Dysertacja doktorska, KNOP SGH, kwiecień 2003, niepublikowana.
  4. Rogowski W.: Metody analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych przedsiębiorstw, [w:] Bieliński J. [red.] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CeDeWu, Warszawa, 2004.
  5. Rogowski W., Kasiewicz St.: Zakres stosowania metod rachunku efektywności inwestycji (REI) w Polsce, [w:] Zarzecki D. [red.] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003.
  6. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004.
  7. Rogowski W., Michalczewski A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu