BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Hernes Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Weryfikacja algorytmu consensusu w systemach zarządzania łańcuchem dostaw
Verification of Consensus Algorithm in Supply Chain Management Systems
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 351-364, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wiedza, Algorytmy
Supply Chain Management (SCM), Knowledge, Algorithms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Różnorodność kryteriów i metod analizy łańcucha dostaw stosowanych w systemach zarządzania łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management) prowadzi do sytuacji, w której system generuje wiele wariantów rozwiązań. W systemie występuje więc konflikt wiedzy. W celu rozwiązania tego konfliktu autorzy artykułu zaproponowali włączenie do systemu SCM modułu wykorzystującego algorytm wyznaczania consensusu. Takie rozwiązanie wpłynie na zdynamizowanie łańcucha dostaw, a zarazem na efektywność jego i podmiotów biorących w nim udział. W pierwszej części przedstawiono podstawowe elementy opracowanego prototypu systemu SCM wykorzystującego algorytm wyznaczania consensusu. Następnie scharakteryzowano moduł consensusu funkcjonujący w tym systemie oraz przedstawiono formalną definicję opracowanego algorytmu wyznaczania consensusu. W końcowej części artykułu opisano sposób przeprowadzenia weryfikacji algorytmu wyznaczania consensusu oraz wyniki tej weryfikacji.(abstrakt oryginalny)

The diversity of the criteria and the methods of analysis in the supply chain used in Supply Chain Management systems (SCM) leads to a situation in which the system generates many variants of solutions. As a result conflict of knowledge appears in the system. In order to resolve this conflicts the authors of the article have suggested the inclusion of the module using the consensus determining algorithm in the SCM system. This will affect the supply chain dynamics, and at the same time, the effectiveness of organizations. The first part of the article presents the basic elements of the developed prototype of SCM, which uses consensus determining algorithm. Next the consensus module and the formal definition of the elaborated algorithm is characterized. The last part of the article presents the manner of conducting the verification of the consensus determining algorithm and the results of this verification.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barthlemy J.P., 1992, Dictatorial consensus function on n-trees, "Mathematical Social Science", no. 25.
 2. Dyk P., Lenar M., 2006, Applying negotiation methods to resolve conflicts in multi-agent environments, [w:] Multimedia and Network Information systems, MISSI 2006, red. A. Zgrzywa, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.
 3. Farrell B., Loffredo D., 2006, A Simple Agent for Supply Chain Management, Department of Computer Science The University of Texas at Austin.
 4. Hernes M., Nguyen N.T., 2007, Deriving Consensus for Hierarchical Incomplete Ordered Partitions and Coverings, "Journal of Universal Computer Science", no. 13 (2), s. 317-328.
 5. Hernes M., Sobieska-Karpińska J., 2012, Wykorzystanie metod consensusu w procesie zarządzania łańcuchem dostaw, [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych konferencja KISIB 2012, red. C.M Olszak, E. Ziemba, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 195-208.
 6. Lu D., 2011, Fundamentals of supply chain management, Dr. Dawei Lu & Ventus Publishing ApS, bookboon.com.
 7. Moyaux T., Chaib-draa B., D'Amours S., 2006, Supply Chain Management and Multiagent Systems: An Overview, [w:] Multi-agent-based supply chain management, red. B. Chaib-draa, J. P. Müller, Springer, Heidelberg, s. V-X.
 8. Nguyen N.T. , 2006, Using Consensus Methodology in Processing Inconsistency of Knowledge, [w:] Advances in Web Intelligence and Data Mining, series "Studies in Computational Intelligence", red. M. Last i in., Springer-Verlag, Berlin.
 9. Podobnik V., Petric A., Jezic G., 2008, An Agent-Based Solution for Dynamic Supply Chain Management, "Journal of Universal Computer Science", vol. 14, no. 7.
 10. Rutkowski K., 2010, Best Practices in Logistics and Supply Chain Management. The Case of Central and Eastern Europe, [w:] Global Logistics and Distribution Planning, red. D. Waters, Kogan Page, London.
 11. Sitek P., Wikarek J., 2012, Cost optimization of supply chain with multimodal transport, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, http://fedcsis.org/ proceedings/fedcsis2012/pliks/182.pdf.
 12. Siurdyban A., Møller C., 2012, Towards Intelligent Supply Chains: A Unified Framework for Business Process Design, "International Journal of Information Systems and Supply Chain Management", no. 5/2013, IGI Global, IGI Global, Hershey, New York.
 13. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., 2012, Using consensus methods in knowledge conflicts resolving in supply chain management support systems, "Information System in Management - Systemy informatyczne w zarządzaniu", vol. 1, no. 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 160-167.
 14. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., 2013, Distance function between structure of variants in consensus determining process in supply chain management systems, "Ekonometria" 3 (41)-2013, red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 131-140.
 15. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., 2014, Consensus determining algorithm for supply chain management systems, "Information System in Management - Systemy informatyczne w zarządzaniu", vol. 3, no. 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu