BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczak Marcin (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji
Restructuring Polish Sugar Industry
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 109-122, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Keyword
Przemysł cukrowniczy, Restrukturyzacja, Przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstwa, Przekształcenia strukturalne, Struktura przestrzenna
Sugar industry, Restructuring, Organizational transformation of the company, Structural transformation, Spatial structure
Note
summ.
Abstract
W[...]artykule zmierzano do określenia przemian w wybranych strukturach polskiego przemysłu cukrowniczego, będących następstwem zmiany uwarunkowań jego funkcjonowania. Szczególny nacisk położono na przekształcenia w strukturze przestrzennej oraz w strukturze własności polskiego przemysłu cukrowniczego w okresie przechodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Wskazano także przestrzenne rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w polskim cukrownictwie. Przekształcenia w strukturze przestrzennej oraz strukturze własności cukrownictwa są wynikiem podjętych działań restrukturyzacyjnych. Wyrazem podjęcia tych działań jest proces koncentracji produkcji zapoczątkowany w 2001 roku i trwający do dzisiaj.(fragment tekstu)

During the transformations of economic system, basic changes in various factors and conditions had a strong effect on the functioning of industrial enterprises, including the sugar industry. The transition from the centrally commanded economy to market economy considerably influenced the Polish sugar industry, with a very negative effect. In 1993 the whole branch showed negative net profitability index. Prospects for the Polish sugar industry appeared together with foreign investors (on from the UK and three from Germany), who took over nearly 65% of all sugar plants. Restructurisation activities raised the competitiveness of particular enterprises. Year 2002 brought the formation of a large stateowned manufacturer.The most characteristic feature of the Polish sugar industry is production potential surplus and a considerable dispersal of production. These factors largely contributed to the initiation of a production concentration process in 2001, which aimed at liquidating the unprofitable plants. The apogee of this process came in 2004, when 14 sugar plants were closed. In the current sugar campaign (2006/2007) 36 plants take part, out of 76 that existed in 2000. 40 were closed, which is 52.6% of all that existed. It must be pointed out that further reduction of the number of existing plants is possible, since the current level of sugar production is attainable with 20-25 functioning plants.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bücherl N., 2005, Rozbudowa i modernizacja Grupy Sudzucker Polska, "Gazeta Cukrownicza" nr 9/2005
 2. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Kraków
 3. Maziarz R., 1996, Przemiany strukturalne w przemyśle cukrowniczym, "Gazeta Cukrownicza" nr 3
 4. Miedziak S., 1995, Organizacja i gospodarka finansowa przemysłu cukrowniczego w 75-leciu (1919-1994), "Gazeta Cukrownicza" nr 8
 5. Niemczak M., 2006, "Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego w Polsce", Praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Z. Zioło.
 6. Stabryła A., 2000, Strategie wzrostu produktywności firmy, Kraków.
 7. Zaorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa.
 8. Zioło Z., 1991, Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, Kraków-Warszawa.
 9. Zioło Z., 1997, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, [w:] Geografia, Człowiek, Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków, s. 125-132.
 10. Zioło Z., 2003, Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji, [w:] Z. Zioło, Z. Makieła (red.), Przemysł w procesie globalizacji, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 6, Warszawa-Kraków.
 11. http://www.stc.pl
 12. http://www.bso.pl
 13. http://www.nordzucker.de
 14. http://www.diamant.pl
 15. http://www.polski-cukier.pl
 16. http://www.suedzucker.pl
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu