BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gunerka Lidia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sobczak Wioleta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Regionalne zróżnicowanie upraw ogrodniczych w Polsce
Regional Differentiation of Horticultural Crops Production in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 57-63, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ogrodnictwo, Rolnictwo, Zróżnicowanie regionalne, Gospodarka gruntami, Struktura przestrzenna rolnictwa
Gardening, Agriculture, Regional diversity, Land economy, Spatial structure of agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie zmian w areale upraw ogrodniczych oraz w liczbie gospodarstw ogrodniczych w Polsce i poszczególnych województwach, z wyszczególnieniem podstawowych działów (sadownictwa, warzywnictwa, upraw pod osłonami). Badano także zmiany w strukturze obszarowej upraw, jako jednym z mierników rozwoju ogrodnictwa. Z analiz wynika, iż ogrodnictwo w dalszym ciągu charakteryzuje regionalizacja produkcji oraz duże jej rozdrobnienie, choć przez osiem lat poprawiła się struktura obszarowa upraw. (abstrakt oryginalny)

The changes in the horticultural crops area in Poland, as well as in a number of horticultural farms in whole country and individual provinces have been analysed, detailing horticulture sectors (orchards, vegetables, crops under cover). Particular emphasis was placed on the changes in the average size of crop area in one farm as an indicator of horticulture development. The analysis show that the Polish horticulture is still diversity by region and production is fragmentation, although eight years improved crop area structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciechomski W., Niewiadomski J. 2005: Eksport owoców i warzyw istotnym atutem polskiego sektora ogrodniczego, zeszyty SGGW ,Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 57, 25-34.
  2. Hasaj M. 2007: Analiza zmian powierzchni upraw ogrodniczych w województwie mazowieckim w latach 1999-2004. Praca inżynierska, SGGW, Warszawa.
  3. Jabłońska L., Olewnicki D. 2011: Zmiany w powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 11(26) zeszyt 4, 9-99.
  4. Knaflewski M. 2007: Ogólna uprawa warzyw, PWRiL, Poznań.
  5. Kulikowski R. 2007: Ogrodnictwo w Polsce. Rozmieszczenie, struktura upraw i rola w produkcji rolniczej, Zeszyty Państwowej Akademii Nauk Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, t. 79, z. 1, 79-98.
  6. Mironiuk A, 2010: Rejonizacja upraw oraz charakter zmian produkcji warzyw i owoców w Polsce w latach 1999-2008, Praca magisterska, SGGW, Warszawa, 3-13.
  7. Łukaszewska A., Jabłońska L. 1991: Ornamental plant production in Poland, Chronica Horticulture ISHS, vol. 32(3), 35-37.
  8. Olewnicki D. 2011: Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju, Praca doktorska, SGGW, Warszawa, 54-61.
  9. Wawrzyniak J. 1999: Ogrodnictwo i warunki jego rozwoju, [w:] Ekonomiczne problemy krajowego ogrodnictwa i sposoby ich rozwiązania przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, II Ogólnopolska Konferencja Ogrodnicza Lublin, 111-117.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu