BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gębski Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ wyróżników jakości na zachowania konsumentów mięsa
The Influence of Quality Features on Consumers' Behavior Meat
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 98-104, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Jakość, Wskaźniki jakościowe, Mięso, Jakość mięsa, Zachowania konsumenta, Konsumencka ocena produktu
Quality, Qualitative coefficients, Meat, Meat quality, Consumer behaviour, Consumer Product Rating
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było wyodrębnienie i uszeregowanie najważniejszych cech wpływających na konsumencką ocenę jakości dla poszczególnych rodzajów mięs oraz ryb, a także określenie wpływu tych wyróżników na proces podejmowania decyzji o nabywaniu mięsa i ryb. Materiał badawczy pochodził z ogólnopolskiego badania ilościowego przeprowadzonego w 2012 roku na próbie 1500 respondentów, dorosłych mieszkańców Polski, w 16 województwach, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców. Polski konsument, pomimo zmieniających się na przestrzeni lat wzorców konsumpcji i zwyczajów żywieniowych, nadal jest zwolennikiem mięsa wieprzowego, które stanowi około 60% konsumpcji mięsa ogółem. Zmniejszeniu uległo spożycie wołowiny. Natomiast w latach 1990-2013 zwiększyło się spożycie mięsa drobiowego o prawie 20 kg/osobę/rok. Jedną z determinant wpływających na kształtowanie się zachowań konsumentów względem mięsa jest jego jakość, a szczególnie sposób jej postrzegania, charakteryzowania i oceniania przez konsumentów. Jak dowiodły wyniki ilościowego badania empirycznego, polscy konsumenci najrzadziej deklarowali spożywanie dziczyzny, ryb oraz mięsa wołowego. Ponadto stwierdzono, że inna jest siła oddziaływania poszczególnych cech konsumenckiej oceny jakości na podejmowanie ostatecznej decyzji o zakupie mięsa i ryb. Dla większości konsumentów najważniejszym wyróżnikiem był wygląd ogólny. Dla osób kupujących wieprzowinę istotną cechą była zawartość tłuszczu. Badani nabywający wołowinę zwracali uwagę na jej cenę, a kupujący ryby oceniali ich zapach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify and prioritize the most important characteristics affecting consumer assessment of the quality for different types of meats and fish, as well as the impact of these traits on the process making a decision to purchase meat and fish. The research material came from nationwide quantitative survey conducted in 2012 on a sample of 1,500 respondents Polish adult population in 16 provinces, proportion to the number of their inhabitants. Polish consumer , despite changing over the years, consumption patterns and habits nutrition, it is still a supporter of pork, which is about 60% of total meat consumption. Was reduced beef consumption. In the years 1990-2013 increased consumption of poultry meat with nearly 20 kg/person/year. One of the determinants influencing the consumer behavior with respect to meat is its quality, especially way of perceiving, characterization and evaluation by consumers. As shown the results of a quantitative empirical study, Polish consumers rarest declared consuming venison, fish and beef. Moreover, the other is the power of the individual characteristics consumer assessment of the quality to take a final decision on buying meat and fish. For most consumers, the most important distinguishing feature was general appearance. For people buying pork important feature was the content fat. Respondents purchasing beef pointed to its price and the buyer assessed fish smell them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. 2009: Sensoryczne badania żywności. Podstawy - metody - zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 2. Cichocka A. 2013: Miejsce mięsa w diecie, http://www.poradnikmedyczny.pl, dostęp 2.11.2013.
 3. Cichocka I., Pieczonka W. 2005: Struktura jakości produktów żywnościowych współczesnego konsumenta, Problemy Jakości, sierpień, 13-18.
 4. Cierach M., Niedźwiedź J., Borzyszkowski M. 2009: Zmiany poubojowe w wołowej tkance mięśniowej a jakość mięsa, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 48, 2, 27-28.
 5. Grunert K.G., Bredahl L., Brunsø K. 2004: Consumer perception of meat quality and implications for product development in the meat sector - a review, Meat Science, 66, 259-272.
 6. Jasiulewicz-Kaczmarek M., Wieczorek R. 2008: Eksploatacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności warunkiem satysfakcji klienta, [w]: T. Sikora (red.), Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 617.
 7. Jeremiah L.E., Phillips D.M. 2000: Evaluation of a probe for predicting beef tenderness, Meat Science, 55, 493-502.
 8. Jurczak M. 2005: Towaroznawstwo produktów zwierzęcych - ocena jakości mięsa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 20-36.
 9. Łeba S. 2008: Jakość konsumencka jako wyzwanie dla producentów żywności, [w]: T. Sikora (red.), Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, 631.
 10. McCarthy M., de Boer M., O'Reilly S., Cotter L. 2003: Factors influencing intention to purchase beef in the Irish market, Meat Science, 65, 1071-1083.
 11. Kosicka-Gębska M. 2013: Zachowania polskich konsumentów na rynku wołowiny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Kosicka-Gębska M., Przeździecka N., Gębski J. 2010: Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w latach 2000-2009, Problemy Rolnictwa Światowego, Wydawnictwo SGGW, 49-59.
 13. Krupa J., Majka A. 2000: Badanie preferencji konsumenckich mięsa i jego przetworów w południowo-wschodnim makroregionie Polski, Nauka. Technologia, Jakość, 2, 91-99.
 14. Nowak M., Trziszka T. 2010: Zachowania konsumentów na rynku mięsa drobiowego, Żywność. Nauka. Technologia, Jakość, 1(68), 114-120.
 15. Rynek mięsa. Stan i perspektywy. 2013: IERiGŻ-PIB, czerwiec, Warszawa.
 16. Shewfelt R.L., Purvis A.C., McGlasson W.B., Kanlayanarat S. 2006: Defining and meeting consumer requirements, Proc. of the IVth Int. Conf. on Managing Quality in Chains, 1, 2, 712, 31-37.
 17. Szczucki C.M. 1970: Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć z kontroli jakości produktów mięsnych, Gospodarka Mięsna, 1, 2-5.
 18. Tatum J.D. 2008: Producting flavorful beef. Department of Animal Sciences, Colorado State University, 1-18.
 19. Zielińska J., Szczebiot-Knoblauch L. 2005: Spożycie mięsa w Polsce przed i po akcesji z UE, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 4, 240-244.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu