BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewska Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Terytorialne zróżnicowanie poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich
Territorial Differentiation of the Level of Human Capital in Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 105-110, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Kapitał ludzki, Zróżnicowanie regionalne
Rural areas, Human capital, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie terytorialnego zróżnicowania poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce oraz znaczenia jego cech dla gospodarki regionu. Poziom kapitału ludzkiego został oceniony za pomocą syntetycznego wskaźnika, obliczonego na podstawie danych statystycznych z 2012 roku dla poszczególnych województw. Najwyższym poziomem kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich charakteryzowały się województwa: śląskie, małopolskie, pomorskie, wielkopolskie i podkarpackie, zaś najniższym: podlaskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the territorial differentiation of the level of human capital in rural areas in Poland. The level of human capital has been evaluated using synthetic index, calculated on the basis of statistical data from 2012 for individual provinces. The highest level of human capital in rural areas was in provinces: śląskie, małopolskie, pomorskie, wielkopolskie and podkarpackie, while the lowest: podlaskie, warmińsko-mazurskie and zachodniopomorskie. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bontis N. 2004: National Intellectual Capital Index. A United Nations initiative for the Arab region, Journal of Intellectual Capital, vol. 5, no. 1.
 2. Chechelski P., Grochowska R., Wigier M. 2012: Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa.
 3. Czajkowski Z. 2012: Kapitał ludzki - pojęcie i miary, Instytut Gospodarki Światowej, Wydawnictwo SGH, Warszawa, nr 312.
 4. Dudek M., Chmieliński P. 2011: Znaczenie kapitału ludzkiego - uwagi teoretyczne, [w:] A. Sikorska (red.), Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki, Warszawa.
 5. Jaworska M. 2013: Jakość kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Rocz. Nauk. SERiA, vol. XV, nr 5.
 6. Kożuch B., Kożuch A. 2008: Kapitał intelektualny i ludzki - istota i znaczenie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 8, Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Lin C., Edvinsson L. 2011: National Intellectual Capital. A comparison of 40 countries, Springer, London.
 8. Łogwiniuk K. 2011: Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce, Economy and Management, nr 1.
 9. Mossakowska E., Zawojska A. 2009: Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na terenach wiejskich w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 79, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Roszkowska M. 2013: Kapitał ludzkie a wzrost gospodarczy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Spagat M. 2006: Humancapital and the future of transition economies, Journal of Comperative Economics, nr 34.
 12. The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, 2001: OECD, http://www.oecd.org/ dataoecd/36/40/33703702.pdf, data dostępu 30.01.2014.
 13. Węziak-Białowolska D. 2010: Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie. Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 55-57.
 14. Wosiek M. 2012: Kapitał intelektualny w rozwoju regionów Polski Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 15. Wrzochalska A., Chmieliński P., Dudek M, Karwat-Woźniak B. 2012: Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu