BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Procedura wypłaty dywidendy jako element polityki dywidendowej spółek giełdowych
Divident Payment Procedure as the Element of Stock Enterprices Divident Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 277-288, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Spółki giełdowe, Dywidenda, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wizerunek przedsiębiorstwa
Stock market companies, Dividend, Enterprises financial management, Company image
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Szczególne zainteresowanie dywidendą obserwuje się w pierwszej połowie roku kalendarzowego, kiedy odbywają się walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek publicznych, na których podejmowane są decyzje o podziale wypracowanego w roku poprzednim zysku. Posiadaczy akcji interesuje nie tylko poziom dywidendy, ale również daty związane z procedurą jej wypłaty. Termin płatności dywidend ma także istotne znaczenie dla spółki. Najogólniej ujmując, inwestor zainteresowany jest krótkim oczekiwaniem na wypłatę dywidendy, natomiast z punktu widzenia spółki korzystne jest wydłużanie terminów płatności. Dlatego procedura wypłaty dywidendy stanowi ważny element polityki dywidendowej. Celem opracowania jest wskazanie, którą z opcji preferują spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz zwrócenie uwagi na finansowe aspekty procedury wypłat dywidendy. Analizie poddano spółki wypłacające dywidendy w latach 2003 - 2005 (fragment tekstu)

Stock exchange investors are not only interested in dividend's level but also date of payment. Term of divident's payment has got important meaning for the company. The shareholder is interested in short time of waiting for dividend payment because this determinates yield of his stock investments. From the company point if view it is profitable to extence the term of dividend payment because it makes cost of present activity lower. The target of paper is showing with option is prefered by company in WGPW and also to pay attention to financial aspects of dividend payment procedure. The analysis includes the enterprises which were paying dividends in 2003-2005. The analysis made showed that companies paying dividend are using connected with that fact procedures not only as dividend's policy element but also as important factor of taking more efficient decisions concerning present activity financing. It is easily to observe the presence of companies both realizing the long term payment dividend procedure as companies making this procedures shorter. This shows the differences in yield of stock investments but doesn't influence return of equity.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F. (1996). Podstawy zarządzania finansami, PWE. Warszawa.
  2. Duraj A. (2002). Czynniki realizacji polityki dywidendy przez publiczne spółki Akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
  3. Gajdka J., Walińska E. (1998). Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa.
  4. Pierścionek J. (1996). Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Pluta W. (1996). Strategiczne zarządzanie finansami, Ekspert. Wrocław.
  6. Sierpińska M. (1999). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Kraków.
  7. Wypych M. (2004) Dywidenda jako wyznacznik rentowności inwestycji w akcje , [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie [red.] W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński.
  8. Zarzecki D. (1999) Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu