BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antkiewicz Sławomir (Uniwersytet Gdański)
Title
Opodatkowanie dochodów z akcji i obligacji przedsiębiorstw w Polsce w świetle modelu struktury kapitału M.H.Millera
Fiscal Policy Changes and Capital Structure Model of H. M. Miller
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 311-323, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Źródła finansowania, Podatek giełdowy, Struktura kapitału, System podatkowy
Source of financing, Stock market tax, Capital structure, Tax system
Note
summ.
Abstract
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa fundamentalne znaczenie ma pozyskanie kapitału finansującego jego działalność. Kapitał ten może pochodzić z różnych źródeł. Gdy za kryterium przyjmujemy źródło pochodzenia kapitału, wówczas wyróżniamy finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne. W ramach finansowania zewnętrznego kapitał pieniężny i rzeczowy pozyskiwany jest przez przedsiębiorstwo od różnych podmiotów. Finansowanie zewnętrzne można podzielić na własne i obce. Pozyskiwanie kapitału w ramach finansowania zewnętrznego własnego następuje w różnej postaci, np. w formie wkładów, udziałów, z tytułu sprzedaży akcji. (fragment tekstu)

The basic factor in creating capital structure in public limited company is the cost of acquired capital. The regulations that are in force in Poland, encourage to use the high degree of net debt, because they help to lower the base of taxation through the loan capital interests. The article verify the theory of capital structure in the world both tax regulations and planned changes in this range. The correct executed reforms of fiscal system can cause the growth of interest in using loan capital by companies. The result of this action, would be the drop of weighted average cost of capital and the growth of company value. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz S. (2002). Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa.
 2. Antkiewicz S. (2005). Trzynaste urodziny rynku. Papiery komercyjne, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 11.
 3. Antkiewicz S. (2006). Niepubliczny charakter emisji jako ograniczenie stosowania papierów wartościowych w małych podmiotach gospodarujących, Biuletyn Bankowy. Branżowy Serwis Informacyjny, nr 3.
 4. Antkiewicz S. (2006). Obligacje w malej firmie? Alternatywne formy lokat dla małych podmiotów gospodarczych, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 1.
 5. Brealey R.A., Myers S.C. (1991). Principles of Corporate Finance, McGraw - Hill. New York.
 6. Grabik E. (2006). Polityka fiskalna. PO pisze ustawy za rząd. Podatki bez trzeciej stawki i ulg, Rzeczpospolita, nr 69.
 7. Gruszczyńska - Brożbar E. (2002). Obligacje - instrumentami rynku długoterminowych kapitałów pieniężnych, (w:) Przybylska - Kapuścińska W. (red.). Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań.
 8. Horne J.C. (1992). Financial Managment and Policy, Prentice Hall. Englewood Cliffs.
 9. Jamka J. (1998). Podatki a struktura kapitałów przedsiębiorstwa: teoria i badania empiryczne - cz. I., Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7.
 10. Jerzemowska M. (1996). Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 11. Jurek M., Zarzecki D. (1998). Wpływ struktury kapitałowej na wartość firmy, (w:) Wiśniewski T. (red.). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 12. Keown A.J., Martin J.D., Petty J.W., Scott D.F. (1993). Basic Financial Management, Prentice Hall. Englewood Cliffs.
 13. Kozierowski L. (2005). Ustawa o ofercie publicznej - kierunek zmian, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 9.
 14. Mamcarz H. (1996). Innowacje finansowe na rynku obligacji w Republice Federalnej Niemiec, Wyd. UMCS. Lublin.
 15. Michalski M. (2001). Warunki rozwoju rynku obligacji korporacyjnych jako segmentu GPW w Warszawie, (w:) Frąckowiak W. (red.). Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań.
 16. Miller M.H. (1977). Debt and Taxes, Journal of Finance. vol. 32.
 17. Modigliani F., Miller M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, The American Economic Review. vol. 48.
 18. Modigliani F., Miller M.H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, The American Economic Review. vol. 53.
 19. Niedziółka P. (2005). Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarujące drogą emisji papierów udziałowych i dłużnych w Polsce a finansowanie za pomocą kredytu bankowego, (w:) Rytlewska G. (red.). Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse, zagrożenia, PWE. Warszawa.
 20. Shapiro A. C. (1990). Modem Corporate Finance, McMillan Publishing Company. Cambridge.
 21. Zalewska J. (1994). Kredyty bankowe jako źródło finansowania działalności gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej. Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu