BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagodziński Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Rozszerzone kryterium Hurwicza podejmowania decyzji w procesach logistycznych
Extended Hurwicz Criterion of Decision Making in Logistic Processes
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 3 (41), s. 197-214, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii ; Impact of the World Economic Crisis on Theory of Economy Development
Keyword
Logistyka, Podejmowanie decyzji, Teoria gier
Logistics, Decision making, Game theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje nowe kryterium decyzyjne bazujące na popularnym kryterium Hurwicza, znanym z teorii gier z naturą. Zostały w nim przedstawione własności funkcji decyzyjnej tego kryterium, zastosowane następnie do nowego algorytmu podejmowania decyzji. Wspomniane podejście może służyć również jako nowa taktyka wyboru lub oceny współczynnika optymizmu w tradycyjnym kryterium Hurwicza.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a new criterion for decision-making based on one of the most popular game theories- Hurwicz criterion. Properties of the criterion function was presented and applied to the new decision-making algorithm. Hurwicz criterion may also be used as a new tactics of selection or assessment ofthe optimism index in traditional Hurwicz criterion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bujak A., Śliwa Z., Wybrane elementy modelu decyzyjnego (część I), "Zeszyty Naukowe WSOW-Lad" 2003, nr 1 (127).
 2. Chylak E., Logistyka małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Celnej" 2004, nr 6.
 3. Guillaume R., Marques G., Thierry С., Dubois D., Seeking stability of supply chain management decisions under uncertain criteria, 9th International Conference of Modeling, Optimization and Simulation - MOSIM'12, Bordeaux 2012.
 4. Badania operacyjne, red E. Ignasik, PWE, Warszawa 2001.
 5. Ioan C., Ioan C. A., Ioan A., New Methods in Mathematical Management of Organization, "Acta Universitatis Danubius: Oeconomica" 2008, nr 1.
 6. Ioan C.A., Ioan G.,A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory, "Journal of Accounting and Management" 2011, t. l, nr 1.
 7. Jędrzejczak Z., Kukuła К., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Redziak Z., Wybrane aspekty podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2009, nr 13(2).
 9. Rotarescu E., Mathematical modeling in decision making process under conditions of uncertainty in human resources training and development, "Revista Notas de Matematica" 2011, t. 7(1), nr 303.
 10. Zavadskas E. K., Turskis Z., A New Logarithmic Normalization Method in Games Theory, "Informatica" 2008, t. 19,nr 2 (Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius).
 11. Zavadskas E. K., Ustinovichius L., Peldschus F., Development of Software for Multiple Criteria Evaluation, "Informatica" 2003, t. 14, nr 2 (Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius).
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu