BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarnowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Produktywność wybranych czynników wytwórczych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2012
Productivity of Chosen Production Factors in Agriculture in the European Union in the Years 2005-2012
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 214-219, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produktywność rolnictwa, Czynniki produkcji
Agriculture, Agriculture productivity, Production factors
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań było porównanie produktywności czynników ziemi i pracy w rolnictwie "starych" i "nowych" krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dokonano analizy pionowej i poziomej zmian wymienionych czynników w 27 państwach Unii Europejskiej w latach 2005-2012. W nowych krajach członkowski UE zaangażowanie nakładów ziemi i pracy w produkcję rolną dało w 2005 i 2012 roku gorsze efekty produkcyjne niż w krajach piętnastki. Wynikało to częściowo z niższych cen płodów rolnych uzyskiwanych przez rolników na wschodzie Europy i mniejszych dopłat wliczanych do wartości dodanej brutto rolnictwa. Jednak główną przyczyną słabych wyników produkcyjnych rolnictwa w grupie nowych krajów było mało efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów wytwórczych, zwłaszcza czynnika pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to compare the size and productivity of the factors of land and work in agriculture of old and new EU member states. In the paper analyzed vertical and horizontal changes in mentioned factors in the 27 countries of the European Union in 2005-2012. In the new EU member countries, the involvement of land and labor inputs in agricultural production resulted in 2005 and 2012 in worse production effects than in "fifteen" countries. This was partly due to lower crop prices received by farmers in Eastern Europe and smaller payments counted for gross value added of agriculture. However, the main reason for the poor performance of agricultural production in the group of new countries was not very effective use of available productive resources, especially labor factor. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, dostęp 3.02.2014.
  2. Kułyk P. 2013: Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 190.
  3. Milewski R. (red.). 2000: Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa, 18.
  4. Stachak S. 1007: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa, 125-129.
  5. Target methodology for agricultural labour input (ALI) statistics. 2000: Rev. 1, Luxembourg.
  6. Vademecum produktywności. 1999: AW PLACET, Warszawa 1999, 13-25.
  7. Wawrzynek J. 2007: Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, 147-149.
  8. Ziętara W., Olko-Bagieńska T. 1986: Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym, PWRiL, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu