BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Poznan University of Technology, Poland), Romanow Paweł (Poznan School of Logistics)
Title
Integrated Logistics Management System for Operation of Machinery and Equipment
Zintegrowany system zarządzania logistyką eksploatacji maszyn i urządzeń
Integriertes System für Logistik-Management der Ausnutzung von Maschinen und Einrichtungen
Source
LogForum, 2014, vol. 10, nr 3, s. 263-272, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie, Zintegrowane systemy zarządzania, Metody zarządzania, Eksploatacja, Maszyny i urządzenia
Management, Integrated Management System, Methods of management, Exploitation, Machinery and equipment
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Podstawowym zagadnieniem w eksploatacji maszyn i urządzeń, które stanowi przedmiot rozważań teoretycznych jak i badań empirycznych jest zapewnienie ich wysokiej niezawodności i trwałości poprzez jakościową obsługę potransakcyjną. Jakość serwisu można osiągnąć poprzez planowe działania obsługowe wsparte technika komputerową. W artykule zaprezentowana została koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji maszyn i urządzeń, szczególnie stacjonarnych urządzeń transportowych. Na wstępie zaprezentowano znaczenie i istotę systemów transportu technologicznego i magazynowego współczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, następnie określono cel i metodę badań. Zasadniczą część opracowania stanowi opis koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych. Zaprezentowano efekty wdrożenia i funkcjonowania systemu. Wyniki przedstawiono w formie opisowej i graficznej. Metody: Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych, poprzez połączenie procesów planowania, rejestrowania zdarzeń serwisowych, gospodarki magazynowej w zakresie części zamiennych, rachunku i ewidencji kosztów działań serwisowych. W artykule przedstawiono analizę i ocenę metodą burzy mózgów nowego podejścia do zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych, uwzględniając specyficzne warunki ich eksploatacji i prowadzenia prac serwisowych, które mają istotny wpływ na czas i miejsce powstawania kosztów prac serwisowych. Opracowany system wdrożono w praktyce gospodarczej. Dokonano też oceny jego funkcjonalności oraz efektywności, jako nowego informatycznego narzędzia wspierającego proces zarządzania logistyką eksploatacji. Wyniki i wnioski: Opracowanie prezentuje nowa koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych. Zidentyfikowane zostały specyficzne uwarunkowania dotyczące eksploatacji tych urządzeń, które stanowiły istotne przesłanki do opracowania koncepcji programu informatycznego. W opracowaniu zaprezentowano koncepcję programu integrującego prace serwisowe z gospodarką magazynową i ewidencją oraz rachunkiem kosztów prac serwisowych. Kompleksowa integracja tych obszarów stwarza nowe możliwości w logistyce eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych. Tak zaplanowane i realizowane oraz ewidencjonowane prace obsługowe, wsparte zintegrowanym systemem zarządzania należy traktować jako nowoczesne narzędzie prowadzenia prac serwisowych, które stanowi konkurencję dla tradycyjnych operatorów prac serwisowych. (abstrakt oryginalny)

Background: The main issue in the operations of machinery and equipment, which is the subject of theoretical and empirical research is to provide high reliability and durability with qualitative post-trade services of machinery and equipment. Quality of service can be achieved through planned maintenance activities supported by computer technology. The article presents the concept of an integrated system of logistics management operation of machinery and equipment, especially special one for stationary transport equipment. At the outset, it emphasized the importance and essence of technological transport and storage systems storage in modern manufacturing enterprise. Then the objective and the method of research have been set. An essential part of deliberations in the article is the concept of integrated logistics management system operation for stationary transport equipment. Authors of this article have presented the results the implementation and operation of the system. The results are presented in a descriptive and graphic form. Methods: The purpose of this article is to present the concept of implementing an integrated logistics management system for operation of stationary transport equipment. It goes through combination of planning, event logging service, warehouse management in the field of spare parts, account and records of the cost of service activities. The paper presents an analysis and evaluation method of brainstorming a new approach to logistics management operation stationary transport equipment. Authors takes into account the specific conditions of use of transport equipment and conduct the service, which have a significant impact on the time and place of cost and service as well. It should be noted that the developed system has been implemented. It was also carried out an assessment of its functionality and efficiency as the new IT tool for logistics management operation. Results and conclusions: The paper presents a new concept of integrated logistics management of operation for the stationary transport equipment system. Specific conditions relating to the operation of these devices have been identified. This is essential prerequisites for the development of the concept of the computer solution. The article presents the concepts of the inclusive servicing of warehouse management and cost accounting records and maintenance. Comprehensive integration of these aspects creates a new opportunities in logistics in the field of the operation for stationary transport equipment. This way of design, implementation and recording of maintenance work supported by the integrated management system is a modern tool for conducting maintenance. It's should be mentioned that this conception remains in competition with traditional servicing operators servicing. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoniak J., 2007. Przenośniki taśmowe w górnictwie podziemnym i odkrywkowym [Belt conveyors in underground and quarrying mining], Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice.
 2. Bruhn M., 2007. Marketing, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 3. Gładysiewicz L., 2003. Przenośniki taśmowe, teoria i obliczenia [Belt conveyors, theory and calculations], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 4. Mleczko J., 2008. Komputerowe wspomaganie planowania przebiegów procesów produkcyjnych [Computer-aided planning of production processes waveforms]. Wyd. FCNT, Bielsko-Biała, 37.
 5. Pokusa T., 2001. Logistyczna obsługa i lojalność klienta jako orientacje rynkowe [Logistics service and customer loyalty as market orientation], Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole.
 6. Reichel J., 2009.Betriebliche Instandhaltung, Springer-Verlag, Berlin.
 7. Schenk M., 2010. Instandhaltung technischer Systeme: Methoden und Werkzeuge zur Gewährleistung eines sicheren und wirtschaftlichen Anlagenbetriebs. SpringerVerlag Berlin.
 8. Schenk M., 2010. Innovative Lösungen für die Instandhaltung von Anlagen: 11. Industriearbeitskreis "Kooperation im Anlagenbau". Verlag Fraunhofer Irb Stuttgart.
 9. Słowiński B., 2009. Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi [Engineering management of logistics processes], Wydawnictwo Naukowe Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 10. Strojny S., 2008. Przesłanki standaryzacji interpersonalnej obsługi klienta [Conditions of standardization for interpersonal customer service], LogForum 4,1,4.
 11. Strojny S., 2011. Koncepcja zintegrowanej obsługi klienta - ujęcie procesowe [The concept of an integrated customer service - Recognition Process], Logistyka 5, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 12. Towers N., 2000. Execution of short term production planning with virtuous manufacturing: Towards a paradigm for small and medium sized enterprises operating in a supply chain, Responsive Production and the Agile Enterprise, Proceedings of the 4th International Conference on Managing Innovative Manufacturing, Birmingham, Aston University, 626.
 13. Wildemann. H., 2010. Integratives Instandhailtungsmanagement. 6. Auflage, TCW Transfer-Centrum GmbH & Co. KG, Muenchen.
 14. www.famak.pl
 15. www.fugor.com.pl
 16. www.erneuerbare-energien.de
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu