BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Kalkulacja kosztów działalności lokacyjnej i ich wpływ na zarządzanie zakładem ubezpieczeń
Costs Calculation of Investment Activity and its Influence on the Management of Insurance Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 389-397, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, Rachunkowość zarządcza, Decyzje inwestycyjne
Insurances, Insurance company, Insurance companies accounting, Management accounting, Investment decisions
Note
summ.
Abstract
Działalność lokacyjna pełni niezwykle istotną rolę w każdej instytucji finansowej, również i w zakładach ubezpieczeń. Wyniki uzyskiwane z obrotu lokatami mają znaczący wpływ na końcowy wynik finansowy ubezpieczyciela. Dlatego też bardzo ważnym elementem zarządzania zakładem ubezpieczeń są decyzje w zakresie tworzenia i zarządzania portfelem lokat, które są uwarunkowane w dużym stopniu poziomem ich kosztów. Zasady klasyfikacji kosztów stosowane przez rachunkowość finansową wynikające z regulacji prawnych nie muszą stanowić jedynego źródła informacji dla potrzeb zarządzania. Można je uzupełniać kalkulacją kosztów opartą na danych generowanych według zasad obowiązujących w rachunkowości zarządczej. Oba systemy powinny tworzyć spójną całość, uzupełniać i stanowić pełne źródło informacji o kosztach. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wszystkich możliwych źródeł o kosztach działalności lokacyjnej będących elementem zarówno rachunkowości finansowej jak i rachunkowości zarządczej, które mogą wspomóc proces podejmowania decyzji w zakresie nie tylko zarządzania lokatami, ale przede wszystkim zarządzania całym zakładem ubezpieczeń. W szczególności zostaną zaprezentowane informacje o kosztach znajdujące się w sprawozdaniu finansowym oraz propozycja zarządczej kalkulacji kosztów, którą menedżerowie mogą wykorzystać przy podejmowaniu decyzji operacyjnych (rachunek kosztów zmiennych) i strategicznych (rachunek kosztów cyklu życia produktu, czyli tu lokaty). Artykuł został uzupełniony również o dane rzeczywiste dotyczące wielkości poszczególnych kosztów działalności lokacyjnej z podziałem na różne grupy zakładów ubezpieczeń. Tezą postawioną w artykule jest stwierdzenie, że istnieją instrumenty rachunkowości zarządczej wykorzystywane w innych podmiotach gospodarczych, które można zastosować w zakładach ubezpieczeń. (fragment tekstu)

The article is divided into four parts. In the first part investment activity in insurance company is presented especially in context of its specific character in such financial institutions as life and nonlife insurance companies. In the second part is about costs classification of investment activity, character and types of these costs and usefulness in management. In the third part is presented investment activity costing and investment activity costs calculation suggestion which based on the variable costing. In the last part of this article short polish insurance market analysis is presented in context of costs.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Horngren Ch.T., Bhimani A., Foster A., Datar S.M., Management and Cost Accounting, Prentice-Hall, London 1999.
  2. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
  4. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001.
  5. Podstawy ubezpieczeń, t. III - Przedsiębiorstwo, J. Monkiewicz (red.), Poltext, Warszawa 2003.
  6. Strategiczne zarządzanie kosztami (red.) E.Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  7. Chmielowiec - Lewczuk M., Koszty działalności ubezpieczeniowej w perspektywie rozwoju ubezpieczeń w Polsce, Badania Naukowe Zeszyt nr 3 WSU Kielce 2001.
  8. Chmielowiec - Lewczuk M., Specyfikacja rachunku kosztów w zakładach ubezpieczeń. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Wydawnictwo AGH Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu