BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stuchly Vladimir (University of Žilina, Slovakia), Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata (Poznan University of Technology, Poland)
Title
Maintenance in Sustainable Manufacturing
Utrzymanie ruchu w zrównoważonym wytwarzaniu
Total Productive Manufacturing (TPM) in der Ausgewogenen und Nachhaltigen Produktion
Source
LogForum, 2014, vol. 10, nr 3, s. 273-284, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM), Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony
Total Productive Maintenance (TPM), Enterprise sustainable development, Sustainable development
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Zrównoważony rozwój opiera się osiąganiu równowagi pomiędzy celami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi i na udziale ludzi w planowanie procesu tak, by zdobyć ich zaangażowanie i wsparcie. Dla przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój oznacza przyjęcie takiej strategii biznesowej i realizacja takich działań, które przyczyniają się do zaspokajania bieżących potrzeb przedsiębiorstwa i stron zainteresowanych, przy jednoczesnej ochronie, utrzymaniu i wzmacnianiu potencjału ludzkiego i środowiskowego, który potrzebny będzie w przyszłości. To nowe podejście zmusza przedsiębiorstwa produkcyjne do zmiany uprzednio stosowanych przez nie paradygmatów zarządzania. Nowy paradygmat produkcji musi uwzględnić nowe zagadnienia i rozwijać innowacyjne metody, praktyki i technologie, na rzecz rozwiązania światowych niedoborów zasobów i złagodzenia nadmiernego obciążenia środowiska, umożliwiając przyjazny środowisku cykl życia produktów. Jego realizacja natomiast, wymaga aktualizacji obecnych modeli produkcji, opartych na starym paradygmacie nieograniczonych zasobów i nieograniczonej zdolności do regeneracji. Utrzymanie ruchu odgrywa kluczową rolę ze względu na swój wpływ na dostępność, niezawodność, jakość i koszt w całym cyklu życia wyrobu, zatem powinno być jednym z głównych filarów nowego modelu prowadzenia biznesu. Wyniki i wnioski: głównym przesłaniem niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że aby rozważać koncepcję zrównoważonej produkcji musimy znacznie rozszerzyć granicę analiz i skierować uwagę na procesy wsparcia. Utrzymanie ruchu oferuje wiele możliwości zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Celem bowiem procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie realizującym strategię zrównoważonego rozwoju jest zwiększenie efektywności eksploatacji i optymalizacja całkowitego kosztu cyklu życia wyrobu bez naruszania bezpieczeństwa i kwestii dotyczących środowiska. (abstrakt oryginalny)

Background: Sustainable development is about reaching a balance between economic, social, and environmental goals, as well as people's participation in the planning process in order to gain their input and support. For a company, sustainable development means adoption of such business strategy and actions that contribute to satisfying present needs of company and stakeholders, as well as simultaneous protection, maintenance and strengthening of human and environmental potential which will be needed in the future. This new approach forces manufacturing companies to change their previous management paradigms. New management paradigm should include new issues and develop innovative methods, practices and technologies striving for solving problem of shortages of resources, softening environment overload and enabling development of environment-friendly lifecycle of products. Hence, its realization requires updating existing production models as they are based on previously accepted paradigm of unlimited resources and unlimited regeneration capabilities. Maintenance plays a crucial role because of its impact on availability, reliability, quality and life cycle cost, thus it should be one of the main pillars of new business running model. Material and methods: The following paper is a result of research on the literature and observation of practices undertaken by a company within maintenance area. Results and conclusions: The main message is that considering sustainable manufacturing requires considerable expanding range of analysis and focusing on supporting processes. Maintenance offers numerous opportunities of decreasing influence of business processes on natural environment and more efficient resources utilization. The goal of maintenance processes realizing sustainable development strategy is increased profitability of exploitation and optimization of total lifecycle cost without disturbing safety and environmental issues. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alting D.L., J?gensen D.J., 1993, The life cycle concept as a basis for sustainable industrial production, CIRP Annals - Manufacturing Technology Vol.42, No.1, pp. 163-167.
 2. Amrina E., Yusof S.M., 2012, Drivers and Barriers to Sustainable Manufacturing Initiatives in Malaysian Automotive Companies, Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2012, pp. 629 - 634.
 3. Hadaś Ł., Cyplik P., 2010, Hybrid production planning system in make-to-order company - case study, LogForum Vol.6, No.4, pp. 45-55.
 4. Hauschild M., Jeswie J., Alting L., 2005, From Life Cycle Assessment to Sustainable Production: Status and Perspectives, CIRP Annals - Manufacturing Technology Vol.54, No.2, pp. 1-21.
 5. Iung B., Levrat E., Crespo Marquez A.C., Erbe H., 2009, Conceptual Framework for eMaintenance: Illustration by e-Maintenance Technologies and Platform, Annual Review in Control Vol.33, No.2, pp. 220-229.
 6. Jasiulewicz-Kaczmarek M., 2013a, Sustainability: Orientation in Maintenance Management-Theoretical Background, In: P. Golinska. et al. (eds.): Eco-Production and Logistics. Emerging Trends and Business Practices, Springer - Verlag Berlin Heidelber, pp. 117-134
 7. Jasiulewicz-Kaczmarek M., 2013b, Sustainable Maintenance - the next generation of maintenance management, International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2013, Budapest, 10 - 12.09.2013, pp. 193-196.
 8. Jasiulewicz-Kaczmarek M., 2014, Integrating Lean and Green Paradigms in Maintenance Management, The 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control, (in press).
 9. Jayal A.D., Badurdeen F., Dillon O.W., Jawahir I.S., 2010, Sustainable Manufacturing: Modeling and Optimization Challenges at the Product, Process and System Levels, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol.2, No.3, pp.144-152.
 10. Levitt J., 2008, Lean Maintenance, Elsevier Butterworth-Heinemann.
 11. Liyanage J.P., Fazleena Badurdeen P., Ratnayake R.M. Ch., 2009, Industrial Asset Maintenance and Sustainability Performance: Economical, Environmental, and Societal Implications, In Ben-Daya M. et al. (eds.): Handbook of Maintenance Management and Engineering, SpringerVerlag London, pp. 665-698.
 12. Moore W.J., Starr A.G., 2006, An intelligent maintenance system for continuous costbased prioritization of maintenance activities, Computers in Industry, Vol. 57, No. 6, pp. 595-606.
 13. Muller A., Crespo Marquez A.C., Iung B., 2008, On the concept of e-maintenance: Review and current research, Reliability Engineering and System Safety, 93 pp. 1165-1187.
 14. Quinn M.M., Kriebel D., Geiser K., MoureEraso R., 1998, Sustainable Production: A Proposed Strategy for the Work Environment, American Journal of Industrial Medicine, Vol. 34, pp. 297-304.
 15. Saniuk A., Cagáňová D., Čambál M., 2013, Performance Management in metalworking processes as a source of sustainable development, 22nd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2013, TANGER, Czech Republic, Brno, p. [6] CD-ROM, ISBN: 978-80-87294-39-0.
 16. Saniuk S., Saniuk A., Vidova H., 2012, System planowania sieci produkcyjnych w klastrach przemysłowych, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 719 (94), Szczecin, s. 293-309.
 17. Sawhney R., Teparakul P., Aruna B., Li X., 2007, En - lean: a framework to align lean and green manufacturing in the metal cutting supply chain. Society for Modeling and Simulation International.
 18. Sidorczuk-Pietraszko E., 2007, The concept of sustainable development at organizational level, in Towards the Theory of Sustainable Development. Bialystok-Warsaw: Polish Academy of Science. Studies on Sustainable Development, p 365.
 19. Smith R., Hawkins B., 2004, Lean maintenance; reduce cost, improve quality, and increase market share, Elsevier Butterworth-Heinemann.
 20. Sneddon C., Howarth R. B., Norgaard R. B., 2006, Sustainable development in a postBrundtland world. Ecological Economics, Vol. 57, No.2, pp. 253-268.
 21. The US Department of Commerce, 2010, The International Trade Administration and The U.S. Department of Commerce's definition for Sustainable Manufacturing. Available via http://www.trade.gov/competitiveness/sustainablemanufacturing/how_doc_defines_SM [asp [Accessed June 28, 2012.
 22. Trzcieliński S., 2011, Przedsiębiorstwo zwinne [Agile company]. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2011.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu