BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doszyń Mariusz (Uniwersytet Szczeciński), Gnat Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie wpływu entropii rozkładu zmiennych na efektywność prognoz na rynku kapitałowym
Analysis of Impact of Variable's Entropy on Forecasts' Effectiveness on Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 421-431, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Entropia, Prognozowanie notowań giełdowych, Ekonometria
Capital market, Entropy, Stock exchange prediction, Econometrics
Note
summ.
Abstract
Podstawowym, jeśli nie najważniejszym, elementem efektywnego funkcjonowania na rynku kapitałowym jest umiejętność trafnego przewidywania przyszłej sytuacji na tymże rynku. Naukowcy i praktycy rynku poszukiwali i wciąż poszukują sprawnych narzędzi (modeli) służących prognozowaniu kursów, stóp zwrotu, ryzyka, zmian tendencji itd. Każdy z proponowanych modeli służących prognozowaniu charakteryzuje się tym, że trafność prognoz dokonanych z jego wykorzystaniem nie jest w czasie stała. Przyczyn takiego zjawiska może być wiele. Jedną z najważniejszych jest występowanie twardych założeń, które nie zawsze w praktyce są spełnione. Innym powodem tego, że modele na rynku kapitałowym dezaktualizują się jest ich rozpowszechnianie, a tym samym dyskontowanie przez rynek ich skuteczności. W niniejszej pracy autorzy próbują skwantyfikować kolejną przyczynę powodującą błędy w ocenie przyszłej sytuacji na rynku kapitałowym. Zagadnienie wpływu entropii zmiennych rynku kapitałowego na efektywność prognoz jest zagadnieniem nowym, umożliwiającym szersze spojrzenie na kształtowanie się prawidłowości w obrocie giełdowym. (fragment tekstu)

The main aim of the article was to show that knowledge about variable's entropy is important in forecasting. Even sophisticated models could be useless when entropy of analysed system (variable) is high. Measure of variable's entropy was presented. It was proved in empirical survey that dependency between entropy of variable and effectiveness of forecast is positive (and significant).(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Doszyń M., Skłonności a entropia, Przegląd Statystyczny nr 1/2002.
  2. Doszyń M., Hozer J., Ekonometria skłonności, monografia, PWE, 2004.
  3. Doszyń M., Majewski S., Wykorzystanie miar entropii do określania przyszłej sytuacji na GPW w Warszawie, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe nr 389, Szczecin 2004 r.
  4. Doszyń M., Majewski S., Wykorzystanie miar entropii oraz metod taksonomicznych do oceny sytuacji na światowych giełdach w latach 1995-2002, Taksonomia 11. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1022, Wrocław 2004 r.
  5. Hozer J., Doszyń M., Skłonności a całościowo - strukturalne badanie zjawisk, Przegląd Statystyczny 4/2004.
  6. Rabin M., Psychology and economics, Departament of Economics University of California - Berkeley, 1996.
  7. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, 1979.
  8. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu