BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Echaust Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Hedging i spekulacja na rynku instrumentów pochodnych
Hedging and Speculation on the Derivative Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 457-466, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Hedging
Financial instruments, Derivatives, Hedging
Note
summ.
Abstract
Instrumenty pochodne stosowane sana świecie już od kilku stuleci, jednak w ostatnich latach ich wykorzystanie rośnie niezwykle dynamicznie. Niewątpliwie stanowią one jedną w najważniejszych grup rynku kapitałowego. Stanowią one wygodny substytut aktywów bazowych, są doskonałym narzędziem spekulacji poprzez oferowanie dużej dźwigni finansowej, w końcu stanowią istotę hedgingu, czyli kluczowe narzędzie redukcji ryzyka poprzez zabezpieczanie transakcji podmiotów uczestniczących na rynku finansowym. Szczególnie ważną funkcją instrumentów pochodnych jest ta ostatnia, czyli regulowanie ryzyka podejmowanego na rynku finansowym. Większość podmiotów uczestniczących na tym rynku zdaje sobie sprawę, iż umiejętne zarządzanie ryzykiem finansowym, a w szczególności ryzykiem rynkowym (ryzykiem kursowym, ryzykiem stóp procentowych czy ryzykiem cenowym), jest nie tylko elementem podniesienia ich ekonomicznej efektywności, ale przede wszystkim zapewnienia sobie w ogóle rynkowej egzystencji. Do najprostszych instrumentów pochodnych zalicza się tzw. liniowe, tzn. o liniowej funkcji wypłaty jak kontrakty forward, futures czy swap. Bardziej skomplikowane to instrumenty warunkowe, o nieliniowej funkcji wypłaty - opcje. Które z tych instrumentów pełnią, bądź powinny pełnić dominującą rolę w zarządzaniu ryzykiem rynkowym? W jakich sytuacjach wykorzystywać pojedyncze instrumenty a w jakich portfele? Jeśli inwestorzy korzystają z portfeli, to według jakich reguł są one tworzone? Jak indywidualne preferencje inwestorów wpływają na poziom zabezpieczenia ryzykownych ekspozycji? Celem pracy jest próba odpowiedzi na tak postawione pytania. (fragment tekstu)

W artykule przedstawione są wybrane wyniki badań autora dotyczące indywidualnych, kapitałowych funduszy emerytalnych na świecie - głównie w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce odpowiednikiem tak rozumianych funduszy są Otwarte Fundusze Emerytalne. Celem artykułu jest: charakterystyka powstania funduszy emerytalnych, zaprezentowanie roli funduszy emerytalnych na rynkach finansowych, zwrócenie uwagi na kwestię składki emerytalnej.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Battermann H. L., Braulke M., Broll U., Schimmelpfennig J. (2000), The preferred hedge instrument, Economics Letters 66, s. 85-91.
  2. Detemple J.B, Adler M. (1988). Hedging with futures and options, Studies in Banking and Finance 5, s. 181-197.
  3. Echaust K. (2005). Czy stosowanie strategii opcyjnych do zabezpieczania ryzykownych ekspozycji w przedsiębiorstwie to postępowanie racjonalne?, Rynek Terminowy 28, Penetrator.
  4. Echaust K. (2005), Zabezpieczenia krzyżowe, Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, pod red. M. Matłoki, Poznań.
  5. Holthausen D.M.(1979), Hedging and the competitive firm under price uncertainty, American Economic Review 69, s. 989-995.
  6. Moschini G., Lapan H. (1995), The hedging role of option and futures under joint price, basic and production risk, International Economic Review 36, s. 1025 - 1049.
  7. Weron A., Weron R.(1999). Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  8. Tarczyński W., Zwolankowski M.(1999). Inżynieria finansowa, instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem, Agencja Wyd. PLACET, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu