BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Ocena działalności inwestycyjnej OFE w latach 2002-2005
Assessment of Investment Operations of OFE by Means of Selected Taxonomic Methods and Measures of Modern Portfolio Theory
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 491-501, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje kapitałowe, Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Ubezpieczenia społeczne, Fundusze emerytalne, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Mierniki efektywności
Capital investments, Open pension funds' investments, Social insurance, Pension funds, Multi-dimensional comparative analysis, Effectiveness indicators
Note
summ.
Abstract
Fundusze emerytalne obecne na rynku polskim od 1999 roku stały się jego nieodłącznym elementem. Pomimo zakorzenienia się w świadomości Polaków, niekwestionowanego wpływu na rynek finansowy kwestie związane z tzw. II filarem są przedmiotem ciągłej dyskusji. Szczególną uwagę zwracają osiągane przez OFE wyniki inwestycyjne, od których zależy wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Stąd też ciągłym dyskusjom poddawany jest sposób mierzenia efektywności inwestycji zaproponowany przez ustawodawcę. Pomiar efektywności inwestycji jest istotny zarówno dla członków poszczególnych funduszy jak i dla osób zarządzających. Ubezpieczeni w II filarze mają prawo przenieść oszczędności do innego OFE, dlatego rzetelny pomiar efektywności jest dla nich informacją umożliwiającą podjęcie decyzji o pozostaniu w funduszu, bądź też jego zmianie. Dla zarządzających ocena wyników inwestycyjnych stanowi natomiast podstawę porównania efektywności zarządzania funduszem z innymi podmiotami działającymi na rynku. Ustawowa miara efektywności nie uwzględnia ryzyka, jakie podejmują fundusze, porównuje fundusze jedynie między sobą, nie oceniając ich wyników w odniesieniu do panującej sytuacji na rynku. Standard oceny funduszy emerytalnych nie jest zgodny ze standardami wyznaczonymi dla innych instytucji zbiorowego inwestowania jak fundusze inwestycyjne, który opiera się na zależności ryzyko-stopa zwrotu. Do najpowszechniej stosowanych miar efektywności wywodzących się z klasycznej teorii portfelowej zaliczyć można mierniki Sharpe'a i Treynora. (fragment tekstu)

Total return of pension funds published by KNUiFE is a controversial issue. Total return of a fund is an incomplete measure of the performance because it ignores risk. The paper presents the most popular measure of modern portfolio theory and selected taxonomic methods, which can be helpful in assessing investment operations of pension funds.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dziechciarz J. (2003). (red): Ekonometria: metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.(1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 3. Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press. Warszawa.
 4. Jajuga K., Od Bacheliera do opcji egzotycznych, czyli sto lat teorii rynków finansowych, maszynopis.
 5. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1998). Inwestycje finansowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 6. Kolenda M. (2006). Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 7. Łuniewska M., Tarczyński W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Nowak E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 9. Scholz H., Wilkens M. (2003). Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: Ein investorspezifisches Performancemafi. Zeitschrift fuer Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 1, s.1-68.
 10. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz. U. Nr 139.
 11. Walesiak M.(1996). Metody analizy danych marketingowych. PWN. Warszawa.
 12. Zeliaś A. (1989).(red.): Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. PWN. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu