BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Pudełko Rafał (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Borzęcka-Walker Magdalena (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Faber Antoni (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji roślin oleistych
Regionalisation of Biomass Potential from Oilseeds Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 98-102, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Biomasa, Produkcja roślinna
Biomass, Crop production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było oszacowanie w ujęciu regionalnym nadwyżek słomy z upraw roślin oleistych, która może zostać wykorzystana na cele energetyczne. Do analiz przestrzennych wykorzystano dane GUS dla powiatów pochodzące z Państwowego Spisu Rolnego z 2010 roku. Scharakteryzowano regionalne zróżnicowanie produkcji rzepaku na tle warunków przyrodniczych i organizacyjnych. Całkowita nadwyżka słomy wyniosła około 285 tys. t. Oszacowany potencjał techniczny jest mocno zróżnicowany regionalnie, co wynika z rejonizacji produkcji rzepaku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to estimate in the regional surplus of oilseed crops straw, which can be used for energy purposes. For spatial analysis, data from the Central Statistical Office for the counties from the State Agricultural Census of 2010. The regional differences in the production of rape seed were characterised against the background of natural and organizational conditions. The factors limiting the size of rapeseed production are: the quality of soil (about 33% of the poor soils), freezes risk especially in the north-eastern parts of the country and a large share of small farms in south-eastern Poland. The technical potential of straw from oilseed crops available for energy purposes was approximately 285 thousand tons. The estimated technical potential is highly diversified regionally, due to zoning of rapeseed production. The size of the estimated biomass potential in the districts allows decision on its use at the local level, and thus affects reduction of additional costs such as transport. Bearing in mind the primary objective to secure the food needs, use of residues from products is of great importance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Faber A., Kuś J. 2003: Alternatywne kierunki produkcji rolnictwa polskiego, Pam. Puł., nr 132, 59-71.
  2. Harasim A. 2011: Gospodarowanie słomą, Puławy, IUNG-PIB, ss. 77.
  3. Jarosz Z., Faber A., Borzęcka-Walker M., Pudełko R. 2014: Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 3, (w druku).
  4. Kuś J., Faber A., Madej A. 2006: Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, Studia i Raporty, 195-210.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu