BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ganczarek Alicja (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Strategie zabezpieczające na rynku dnia następnego Towarowej Giełdy Energii S.A.
The Protection Strategies on the Day Ahead Market of the Polish Energy Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 511-522, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Energia elektryczna, Kontrakty futures
Risk management, Hedge against the risk, Electric power, Futures contracts
Note
summ.
Company
Towarowa Giełda Energii
Polish Power Exchange
Abstract
Chęć zabezpieczenia się przed ryzykiem jest głównym powodem kształtowania się metod zarządzania ryzykiem, które z kolei wpływają na rozwój instrumentów pochodnych oraz strategii inwestycyjnych. Na rynku kapitałowym większość strategii zarządzania ryzykiem wykorzystuje instrumenty pochodne. Polski konkurencyjny rynek energii elektrycznej w obecnym stadium rozwoju nie posiada jeszcze instrumentów pochodnych. Analizując kierunek zmian funkcjonowania gospodarki energetyczne w kraju jak również przynależność do Unii Europejskiej, należy spodziewać się rozwoju tych instrumentów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Wysoka zmienność cen powinna być zachętą do kształtowania się instrumentów pochodnych tego towaru. W niniejszej pracy podano analizie ryzyko zmiany ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN) polskiej licencjonowanej Towarowej Giełdy Energii (TGE). Bazując na wynikach analizy głównych składowych zmiennych z RDN, zaproponowano indeksy cen energii elektrycznej oraz kontrakty futures na wymienione indeksy. Ryzyko inwestycji zmierzono przy pomocy miar zagrożenia. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie: czy instrumenty pochodne są korzystnym narzędziem do zabezpieczenia pozycji na rynku energii elektrycznej oraz czy strategie inwestycyjne ustalane równocześnie uwzględniając horyzont czasu, poziom tolerancji błędu oraz preferencje inwestorów są korzystny narzędziem w zarządzaniu ryzykiem na rynku energii elektrycznej. (fragment tekstu)

The Polish Energy Exchange was established in July 2000. The Day Ahead Market (DAM) was the first market which was established on the Polish Energy Exchange. This whole-day market consists of the twenty-four separate, independent markets where participants may freely buy and sell electricity. The advantage of the Exchange is that all market participants can buy and sell electric energy, irrespective of whether they are producers or receivers. There is some risk associated with each financial decision. So the need appears to measure this risk and to reflect it in the decision process. The main thesis of this article states that the derivatives are effective instruments of finding safe positions on the energy market and that effective investment strategies should always be based on three elements: maturity, the degree of customers confidence and customer preferences. It is shown that effective management of the market risk is possible. Protection strategies for short positions involving single and multiple contracts are presented. Protection strategies for the whole-day market, making use of the modified Markowitz model embodying the specifics of the energy market are also proposed. On the basis of existing energy price indexes, financial market indexes and energy price classification another group of indexes is proposed. The application of these indexes to price fluctuation risk analysis and management on Polish whole-day market is presented.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Chmurski P., Mielczarski W. (2001). Rynek energii elektrycznej w Polsce, Rynek Terminowy, 11, 78-81.
 2. Ganczarek A. (2003a). Klasyfikacja polskiego rynku energii, Inżynieria Ekonomiczna w Badaniach Społeczno-Gospodarczych, Politechnika Rzeszowska, 51-66.
 3. Ganczarek A. (2004a). Analiza ryzyka na rynku kontraktów terminowych Giełdy Energii S. A. Prace Naukowe AE w Katowicach, Modelowanie Preferencji a Ryzyko, red. Trzaskalik T., Katowice, 149-158.
 4. Jajuga K. (1993). Statystyczna Analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 5. Markowitz H.M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7, 77-91.
 6. Markowitz H.M. (1959). Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments, New Haven: Yale University Press.
 7. Pflug. G.Ch. (2000). Some remarks on the value-at-risk and the conditional value-at risk. Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications, ed. Uryasev S., Kulwer Academic Publishers.
 8. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000). Optimization and Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2,21-41.
 9. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2002). Optimization of Conditional Value-at-Risk for General Distributions. Journal of Banking and Finance, 26, Iss 7, p. 1443.
 10. Tarczyński W. (2003). Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 11. Tasche D. (2000). Risk contributions and performance measurement, TU Munich, Working Paper.
 12. Weron A., Weron R. (1998). Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa.
 13. Weron A., Weron R. (2000). Giełda Energii, Centrum Informacji Rynku Energii, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu