BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konieczna Jadwiga (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Trystuła Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Kataster nieruchomości jako podstawa systemu informacji przestrzennej wspomagającego gospodarowanie nieruchomościami
The Cadastre as a Basic of Spatial Information System Supporting Real Estate
Source
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2011, vol. 19, nr 4, s. 33-43, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Journal of the Polish Real Estate Scientific Society
Keyword
Nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Klastry, Analiza przestrzenna, System Informacji Przestrzennej
Real estate, Real estate economy, Business cluster, Spatial analysis, Geographic Information System (GIS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W procesie gospodarowania zasobem nieruchomości szybki i bezpośredni dostęp do różnego rodzaju danych o przestrzeni jest potrzebny. W Polsce istnieje szereg rejestrów publicznych oraz opracowań kartograficznych, które stanowią rzetelne i wiarygodne źródła koniecznych danych, lecz osobno nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb związanych z informacją o terenie. Rozproszenie danych po wielu lokalizacjach powoduje, że dotarcie do nich jest czasochłonne, a ich właściwa interpretacja bywa utrudniona m.in. ze względu na różny format zapisu danych. W opracowaniu przedstawiono propozycję scentralizowanej architektury bazy danych SIP wspomagającej gospodarowanie nieruchomościami ze szczególnym omówieniem katastru nieruchomości jako jednego z głównych źródeł jej zasilania. Ponadto zaprezentowano przykładowe analizy przestrzenne - typowe dla technik SIP - w procesie gospodarowania nieruchomościami. Podstawę zaproponowanych analiz stanowiły geometryczne warstwy tematyczne oraz atrybutowe bazy danych dotyczące określonych nieruchomości. Wyniki analiz zostały wyprowadzone w postaci nowych warstw tematycznych (map tematycznych) oraz raportów tabelaryczno-opisowych, które dotyczyły szczegółowej charakterystyki nieruchomości odnośnie m.in. ich rodzaju, stanu prawnego, oznaczenia według katastru nieruchomości, przeznaczenia w dokumentach planistycznych, uzbrojenia terenu czy uwarunkowań przyrodniczych. (abstrakt oryginalny)

In the process of managing property resources, rapid access to various types of space-related data is importance. In Poland, there is a range of public registers and cartographic documents which are reliable and credible sources of necessary data, but each of them separately cannot satisfy all needs related to information about the area. Since the data are dispersed throughout many locations, access to them is time consuming and their proper interpretation can be difficult, e.g. due to different data recording formats. The study presents a proposition involving a centralized architecture of a SIS database supporting property management, with particular focus on property cadastre as one of the main sources feeding the database. Additionally, the study presents examples of spatial analyses - typical for SIS techniques - in the property management process. The proposed analyses were based on a geometrical thematic layer and attribute databases concerning particular properties. The results of analyses were derived in the form of new thematic layers (thematic maps) and tabular-descriptive reports referring to detailed characteristics of the properties as regards their type, legal status, designation according to the property cadastre and its intended use in planning documents, utilities or natural factors, etc. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. COOK P., 1993. Gis and cost-effectiveness of investment decisions. Proceedings of the ASCE 3rd International Conference on Applications of Advaced Technologies in Transportation Engineering. United States of America.
  2. GŁUSZEK K., 2009. Korzyści wynikające z funkcjonowania SIP w jednostce samorządu terytorialnego. Konferencja "Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ciechocinek (maszynopis).
  3. GOTLIB D., I IN. 2007. Gis. Obszary zastosowań. Wydawnictwo PWN. Warszawa.
  4. GRUSZCZYŃSKI S., 2008. Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko. Wydawnictwo Naukowo - Dydaktyczne. Kraków.
  5. HYCNER R., 2000. Problematyka określeń i definicji nieruchomości w aspekcie wybranych zagadnień geodezyjno-prawnych. Część I. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości. Przegląd Geodezyjny nr 4. Warszawa.
  6. HYCNER R., 2006. Zagadnienia geodezyjno - prawne gospodarki nieruchomościami. Wydawnictwo Gall. Katowice.
  7. JACHYM M., 2005. Systemy informacji przestrzennej w polskich lasach. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie - Konspekt nr 3. Kraków.
  8. KWIETNIEWSKI M., 2008. Gis w wodociągach i kanalizacji. Wydawnictwo PWN. Warszawa.
  9. ŹRÓBEK R., 2010. Zasady gospodarki nieruchomości z uwzględnieniem jej podstaw informacyjnych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - vol. 18 nr 2/2010.
Cited by
Show
ISSN
1733-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu