BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmitruk Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Relacje inwestorskie jako narzędzie kształtowania reputacji spółek giełdowych
Investor Relations as a Tool for Shaping the Reputation of Listed Companies
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 169-179, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Relacje inwestorskie, Rynki finansowe, Spółki giełdowe, Inwestor giełdowy
Investor relations, Financial markets, Stock market companies, Stock exchange investor
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesny rynek finansowy nie mógłby spełniać swoich funkcji bez odpowiedniej komunikacji między podmiotami. Dwustronny proces komunikacji między spółkami giełdowymi a interesariuszami jest obszarem działania relacji inwestorskich (Investor Relations - IR). Podstawowe korzyści wynikające ze skutecznie prowadzonych relacji inwestorskich to redukcja kosztów pozyskania kapitału, wyższa płynność akcji i rzetelna wycena wartości spółki, zwiększenie poziomu zaufania i osiągnięcie pożądanej reputacji przedsiębiorstwa. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne zagadnienia związane z reputacją przedsiębiorstwa i relacjami inwestorskimi oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród dwóch opcji opiniotwórczych związanych z IR. (abstrakt oryginalny)

Today's financial market could not fulfil its functions without adequate communication between operators. Two-way process of communication between listed companies and stakeholders is an area of investor relations (Investor Relations - IR). Key benefits of effective investor relations led to reduction in the cost of capital, higher liquidity and a reliable valuation of the company and increase the level of trust and achieve the desired reputation. The paper presents the theoretical issues related to the reputation of the company and investor relations, and the results of research conducted between two options multipliers associated with IR. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dąbrowski T. J.: Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania. Wyd. Oficyna, Kraków 2010.
  2. Dziawgo D.: Relacje inwestorskie. Ewolucja-funkcjonowanie-wyzwania. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  3. Dziawgo L.: Zielony rynek finansowy. PWE, Warszawa 2010.
  4. Gajewska - Jedwabny A.: Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Wyd. Poltext, Warszawa 2008
  5. Gardberg N. A., Fombrun C. J.: For better or worse - the most visible american corporate reputations. "Corporate Reputation Review" 2002 vol. 4.
  6. Krug A.: Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej. Wyd. Poligraf, Brzezia Łąka 2010.
  7. Piwinger M.: Investor Relations als Inszenierungs und Kommunikationsstrategie. [w:] Praxisbuch Investor Relations. Das Standardwerk der Finanzkommunikation. Wyd. Gabler, Wiesbaden 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu