BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewodzic Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Rezygnacja z płatności obszarowych jako przejaw likwidacji gospodarstw rolnych
Resignation from Area Payments as a Manifestation of Liquidation of Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 299-303, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Likwidacja przedsiębiorstwa, Dopłaty dla rolnictwa
Arable farm, Closing down of business, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska, Pogórze Karpackie
Malopolska, Carpathian Foothills
Abstract
Celem badań była ocena natężenia zjawiska wycofywania się właścicieli ziemi z pozyskiwania jednolitej płatności obszarowej. Płatności obszarowe stanowią jeden z podstawowych instrumentów WPR Unii Europejskiej. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie obszaru Małopolski i Pogórza pod względem zmian w liczbie beneficjentów JPO. Wyższą skłonność do rezygnacji z dopłat obszarowych wykazywali właściciele ziemi z jednostek terytorialnych o dużym nasileniu zjawisk recesywnych w rolnictwie, tzn. o relatywnie większej powierzchni gruntów w złej kulturze rolnej oraz większym udziale gospodarstw bez dochodów z działalności rolniczej. (abstrakt oryginalny)

Area payments are one of basic instruments of the European Union's Common Agricultural Policy. The paper's purpose was to assess the intensity of phenomenon of land owners withdrawing from obtaining Single Area Payments (SAPs). The conducted research showed large diversification of the Małopolska and Pogórze regions in terms of changes of the number of SAP beneficiaries. Land owners from territorial units characterized by intensive recessive phenomena in agriculture, i.e. a relatively greater land area characterized by a poor condition of agriculture and a higher share of farms without agricultural income were more inclined to resign from area payments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czekaj M., Satoła Ł. 2010: Szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w Małopolsce w opinii rolników, Zesz. Nauk. SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 84, 63-75.
  2. Marks-Bielska R., Babuchowska K. 2009: Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 75, 135-148.
  3. Sadłowski A. 2011: Płatności obszarowe jako instrument polityki ochrony środowiska, J. Agribus. Rural Dev., nr 4(22), 145-151.
  4. Satoła Ł. 2009: Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 7(XXII), 133-142.
  5. Witek T. 1981: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy.
  6. Wojewodzic T., Musiał W. 2014: Wykorzystanie dywestycji w procesie likwidacji gospodarstwa rolniczego, [w:] P. Deca (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw. Bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 215-226.
  7. Wojewodzic T., Sroka W., Satoła Ł. 2013: Rückzug aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit in Polen, Laendlicher Raum, nr 3, 1-12.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu