BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Lokalne strategie innowacji jako narzędzie rozwoju powiatów zagrożonych stagnacją w regionie lubelskim
Local Innovation Strategies as s Tool of Development for Districts Menaced by Stagnation in Lublin Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 11-17, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Potencjał innowacyjny, Rozwój lokalny, Strategia innowacyjna, Region przygraniczny
Innovation potential, Local development, Innovation strategy, Border areas
Note
streszcz., summ.
Country
Region lubelski
Abstract
Celem pracy była ocena porównawcza lokalnych strategii w sektorach gospodarczych wpływających na konkurencję i potencjał innowacyjny, a także obszary możliwości i sposobów wspierania współpracy wieloaspektowej i wielopoziomowej dla zwiększenia dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawiono lokalne strategie innowacji czterech obszarów województwa lubelskiego: Białej Podlaskiej, Chełma, Krasnegostawu i Włodawy. Obszary te wraz z miastami Białą Podlaska i Chełmem tworzą dwa obszary (północny i południowy) i są zagrożone stagnacją w regionie lubelskim. Krytyczna ocena lokalnych strategii innowacji, ich celów i priorytetów spowodowała wyciągnięcie wniosków, o których mowa w metodologii i treści strategicznego planowania i wdrażania lokalnych strategii. (abstrakt oryginalny)

Paper refers to local innovation strategies of four districts of Lublin Province: Biała Podlaska, Chełm, Krasnystaw and Włodawa. These districts together with towns of Biała Podlaska and Chełm create two (north and south) areas menaced by stagnation within the Lublin region. The aim of the paper is a comparative presentation of local strategies and economic sectors influencing the competitive and innovative potential of districts as well as possibilities and ways of supporting the multi aspects and multi level cooperation for a more dynamics socio-economic development. Critical evaluation of local innovation strategies, their goals and development priorities resulted in conclusions referred to the methodology and contents of strategic planning and implementation of local strategies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. (red.). 2003: Strategie rozwoju lokalnego, Tom I. Aspekty instytucjonalne, Tom II. Aspekty instrumentalne, Wyd. SGGW, Warszawa.
  2. Bauman Z. 1997: Glokalizacja, czyli komu globalizacja a komu lokalizacja, Studia Socjologiczne, nr 3.
  3. Billig M. 2008: Banalny nacjonalizm, Wyd. Znak, Kraków.
  4. Kuciński K. (red.). 2011: Glokalizacja, Difin, Warszawa.
  5. Lokalna Strategia Innowacji dla obszaru powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. 2013: Projekt systemowy pt. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, www.kil.lubelskie.pl.
  6. Lokalna Strategia Innowacji dla powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. 2013: Projekt Systemowy pt. Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, www.kil.lubelskie.pl.
  7. Łuczyszyn A. 2013: Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, CeDeWu, Warszawa.
  8. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 2012: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, www.rsi.lubelskie.pl.
  9. Słodowa-Hełpa M. 2013: Rozwój zintegrowany, Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu Warszawa.
  10. Waresa M.A. 2012: Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172753
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu