BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeszka Anna Maria (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Returns Management in the Supply Chain
Zarządzanie zwrotami w łańcuchu dostaw
Management von Rücksendungen in der Lieferkette
Source
LogForum, 2014, vol. 10, nr 3, s. 295-304, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Współpraca, Logistyka zwrotna
Supply chain, Cooperation, Reverse logistics
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Celem eksploracyjnych badań empirycznych była ocena poziomu współpracy w zakresie logistyki zawrotów wybranych sieci handlowych z operatorem logistycznym i dostawcami, ocena i diagnoza wpływu sposobu postępowania z towarem zwróconym na relacje z klientami, ograniczanie kosztów, odzyskiwanie wartości, zmniejszenie zapasów, zwiększenie rentowności oraz rozpoznanie w jakim stopniu operatorzy logistyczni uczestniczą w obsłudze zwrotów analizowanych sieci handlowych. Metody: Na podstawie literatury i doświadczeń naukowców z krajów rozwiniętych sformułowano formularz ankiety a następie przeprowadzono badania empiryczne na wybranych sieciach handlowych na terenie dwóch województw w Polsce. Przeprowadzono badania opinii sprzedawców w wybranych sieciach handlowych branży odzieżowej. Zebrano i ostatecznie poddano analizie 105 wywiadów. Wyniki: Ocenie poddano różne aspekty współpracy z dostawcami i operatorami logistycznymi w zakresie obsługi zwrotów towarów. Większość wskaźników współpracy zostało ocenionych dobrze. Sprzedawcy źle ocenili wzajemny dostęp do bazy danych, wykorzystywania danych dotyczących zapasów przez Internet oraz dostęp do informacji z magazynu. W przypadku badanych sklepów w zakresie logistyki zwrotnej część działań jest zlecanych na zewnątrz tj. pozyskiwanie produktów od użytkowników, logistyka i transport produktów zwróconych zazwyczaj należy do operatora. Kontrola, sortowanie, kwalifikacja, naprawa oraz sprzedaż odnowionych produktów zazwyczaj są realizowane w ramach badanych korporacji handlowych. Wnioski i podsumowanie: Przeprowadzone badania pokazują, że sieci wypracowały bardzo dobre programy obsługi zwrotów w łańcuchu dostaw. Dowodem są opisane i wysoko ocenione wskaźniki współpracy, jedynie w kwestii wymiany informacji jest wiele miejsca na poprawę wyników. Sprzedawcy ocenili wpływ korporacyjnego know-how w zakresie obsługi zwrotów na relacje z klientami, ograniczanie kosztów, odzyskiwanie wartości, zmniejszenie zapasów, zwiększenie rentowności, z czego najistotniejszy okazał się wpływ na poprawę relacji z klientami. (abstrakt oryginalny)

Background: The aim of this exploratory empirical research was to evaluate the level of cooperation in the area of reverse logistics between selected retail chains and logistics operators and suppliers; to identify and evaluate the influence the procedures of handling returns have on the relationships with customers, cost reduction, value recovery, inventory reduction and increasing profitability; as well as determining to what extent logistics operators are involved in the procedures of handling returns in the analysed chains. Methods: Based on the literature and the experience of researchers from developed countries a questionnaire was constructed which was subsequently used to conduct empirical research in selected retail chains operating in two provinces in Poland. The questionnaire survey involved the sales personnel of selected retail chains in the clothing industry. Overall, 105 questionnaires were collected and analysed. Results: Various aspects of cooperation with suppliers and logistics operators in respect of handling returns were evaluated. Most indicators of cooperation were evaluated favourably, with the exception of joint access to the database, the use of inventory data available online, and access to information from the warehouse, which received low marks from the respondents. In the case of the studied stores, some of the activities in the area of reverse logistics are outsourced; for example, obtaining products from users, logistics, and the transport of returns are typically done by an outside operator. Inspection, sorting, appraisal, repairs, as well as the sales of refurbished products are usually performed within the studied retail corporations. Conclusions: The research has shown that the retail chains developed very good programmes for handling returns in the supply chain, as evidenced by the presented and highly rated indicators of cooperation, with the exception of information exchange where there is still much room for improvement. The sales personnel assessed the impact of corporate know-how in respect of handling returns on the relationships with customers, cost reduction, value recovery, inventory reduction and increasing profitability, of which the most significant turned out to be the impact on improving relationships with customers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Autry C.W., 2005. Formalization of reverse logistics programs: a strategy for managing liberalized returns. Industrial Marketing Management, 34(7), 749-757.
 2. Bernon Michael, Rossi S., & Cullen J., 2011. Retail reverse logistics: a call and grounding framework for research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(5), 484-510.
 3. Blumberg D.F., 2004. Introduction to Management of Reverse Logistics and Closed Loop Supply Chain Processes (1. wyd.). CRC Press.
 4. Christopher M., 2009. Logistics and supply chain management: creating value-adding networks. Harlow [u.a.]: Prentice Hall, Financial Times.
 5. Genchev S.E., Richey R.G., & Gabler C.B., 2011. Evaluating reverse logistics programs: a suggested process formalization. International Journal of Logistics Management, The, 22(2), 242-263.
 6. De Brito M.P., Dekker R., 2003. A Framework for Reverse Logistics (No. No. ERS-2003-045-LIS).
 7. Jack E.P., Powers T.L., Skinner L., 2010. Reverse logistics capabilities: antecedents and cost savings. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(3), 228-246.
 8. Lambert D.M., 1998. Fundamentals of logistics management. Boston: Irwin/McGraw-Hill.
 9. Mollenkopf D.A., Frankel R., Russo I., 2011. Creating value through returns management: Exploring the marketingoperations interface. Journal of Operations Management, 29(5), 391-403. doi:10.1016/j.jom.2010.11.004
 10. Olorunniwo F.O., Li X., 2010. Information sharing and collaboration practices in reverse logistics. Supply Chain Management: An International Journal, 15(6), 454-462. Richey R.G., Chen H., Genchev S.E., Daugherty P.J., 2005. Developing effective reverse logistics programs. Industrial Marketing Management, 34(8), 830-840.
 11. Rogers, D., & Tibben-Lembke, R. (1999). Going backwards: reverse logistics trends and practices. RLA Council.
 12. Saibani N., 2010. Performance Measurement for Reverse and Closed-loop Supply Chains. University of Nottingham Hallward Librar1: The University of Nottingham.
 13. Schary P.B., Skjott-Larsen T., 2001. Managing the global supply chain. Copenhagen, Denmark: Copenhagen Business School Press.
 14. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E., 2009. Designing and managing the supply chain: concepts, strategies, and case studies. London: McGraw-Hill.
 15. Tibben-Lembke R.S., Rogers D.S., 2002. Differences between forward and reverse logistics in a retail environment. Supply Chain Management: An International Journal, 7(5), 271-282.
 16. Jeszka A.M., 2014, Returns management in the supply chain. LogForum 10 (3), 295-304. URL: http://www.logforum.net/vol10/issue3/no6 303.
 17. Christopher M., 2009. Logistics and supply chain management: creating value-adding networks. Harlow [u.a.]: Prentice Hall, Financial Times.
 18. Lambert D.M., 1998. Fundamentals of logistics management. Boston: Irwin/McGraw-Hill. Saibani N., 2010. Performance Measurement for Reverse and Closed-loop Supply Chains. University of Nottingham Hallward Librar1: The University of Nottingham.
 19. Schary P.B., Skjott-Larsen T., 2001. Managing the global supply chain. Copenhagen, Denmark: Copenhagen Business School Press.
 20. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E., 2009. Designing and managing the supply chain: concepts, strategies, and case studies. London: McGraw-Hill.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu