BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janulewicz Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Funkcje i metody kształtowania ceny w jednostce samorządu terytorialnego
Functions and Methods of Price Formation in Local Government Unit
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 304-311, tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Samorząd terytorialny, Ceny, Zarządzanie, Wyniki badań
Local government, Prices, Management, Research results
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
W pracy przedstawiono funkcje i metody kształtowania ceny w jednostkach samorządu terytorialnego. Artykuł został podzielony na dwie podstawowe części. W pierwszej części przedstawiono znaczenie ceny w zarządzaniu jednostką terytorialną oraz zaprezentowano jakie wykorzystuje się metody jej kształtowania oraz jakie funkcje pełni. Druga część prezentuje wyniki badań zrealizowanych w województwie lubelskim. Badania były przeprowadzone przy pomocy kwestionariusza ankiety skierowanego do: pracowników gmin, mieszkańców oraz przedsiębiorców. Badania przestawiają zależność pomiędzy poziomem konkurencyjności gminy jaki reprezentowali respondenci, a stopniem wykorzystania poszczególnych metod. (abstrakt oryginalny)

This paper presents functions and methods of formation prices in local government units. Paper was divided into two fundamental parts. First part makes analysis of the reasons why knowledge about prices is most important in management of local government. There were also presented the definitions prices and described which it perform the functions. Second part of the paper presents the results carried studies in the Lublin province. This part considering above mentioned problems there were presented the survey results elaborated basing upon questionnaire directed to three different entities; commune staff, inhabitants and businessmen in which there were presented dependences between commune competitiveness level and the degree of particular methods using. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartniczak B., Ptak M., Opłaty i podatki ekologiczne, Teoria i praktyka, Wyd. UE we Wrocławiu, 2011.
 2. Baumol W., Oates W., The Use of Standards and Prices for Environment Protection, "The Swedish Jurnal of Economics", vol, no.1, 1971.
 3. Gajdzik B., Kształtowanie wizerunku gminy - podstawowe elementy systemu tożsamości wizualnej [w:] Samorząd terytorialny w kontaktach międzynarodowych, Red. nauk. M. Czornik, Wyd. AE im. Karola Adamieckiego, Katowice, 2004.
 4. Iwaszkiewicz - Rak B., Marketing organizacji niedochodowych. Wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich, AE, Wrocław, 1996.
 5. Klisiński J., Widera Z., Marketing samorządu terytorialnego - aspekty lokalne, Unikat 2, Katowice, 2006.
 6. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa, 1996.
 7. Kulicki J., Zakres władztwa podatkowego w obecnym systemie prawnym w Polsce, Analizy nr 16(41), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, 2010.
 8. Laskowski P., Podatki i opłaty w systemie dochodów gmin polskich, Zeszyty Naukowe WWSZiP nr 10 (1), 2007.
 9. Mazur Z., Zieziula J., Marketing w administracji publicznej, Wyższa Szkoła Biznesu - National - Louis University, Nowy Sącz, 1999.
 10. Poskrobko B., Podstawy polityki ekologicznej, [w:] Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa, 2001.
 11. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Dz. U. 1984 Nr 52 poz.268. z późniejszymi. zm.
 12. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. 1991 Nr 9 poz. 31. z późniejszymi. zm.
 13. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Dz. U. nr 200, poz. 1682. z późniejszymi. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych Dz. U. 04.19.177. z późniejszymi. zm.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu