BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Inwestycje w obligacje komunalne W Polsce
Investing in Municipal Bonds in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 99-111, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Obligacje komunalne, Rentowność obligacji
Local government finance, Communal bonds, Bond yield
Note
summ.
Abstract
Od 1996 roku obserwuje się w Polsce intensywny rozwój rynku obligacji komunalnych. Jednostki samorządowe coraz chętniej korzystają z tego instrumentu dłużnego, który wykazuje wiele przewag w stosunku do tradycyjnego źródła długu, jakim jest kredyt bankowy [5] (będący ciągle najbardziej popularną formą zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, stanowiąc około 80% zobowiązań ogółem [2]). W ciągu pierwszych pięciu lat badanego okresu wartość rynku wzrosła nieomal siedmiokrotnie, a w roku 2001 prawie podwoiła się, osiągając 35% udział w całkowitej wartości rynku obligacji pozaskarbowych. kolejnych łatach rynek nadał rozrastał się, ale dynamika wzrostu była już coraz słabsza. Na koniec 2005 roku wartość rynku obligacji komunalnych w Polsce wyniosła prawie 3,3 mld PLN, co stanowiło 20% całkowitej wartości rynku obligacji pozaskarbowych, a rynek tworzyło 264 emitentów. (fragment tekstu)

Municipal bonds are attractive debt instruments which profitability compensates the worse liquidity and a bit higher risk in comparison to government bonds. But it must be emphasized that government and municipal bonds are not mutually substitutable. There is a large number of rules specifing and delimiting the possible municipal and government bondholders. For this reason the profitability of these securities is not the significant criterion to determine the investors' choice between municipal and government bonds. The article presents: the scale of municipal bond market in Poland (1996 - 2005), the municipal bondholders structure (2004 - 2005), some remarks on the rate of return conception, the profitability of municipal and government bonds issued in 2000. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1993). Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993.
 2. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za lata 1999-2004 jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl
 3. Jajuga K., Jajuga T. (2004). Inwestycje, PWN, Warszawa.
 4. Kozuń - Cieślak G. (2005). Ryzyko inwestycji w obligacje komunalne w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1088, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka - Chmielowiec, K. Jajuga, Wrocław.
 5. Kozuń - Cieślak G. (2006). Obligacje komunalne czy kredyt bankowy- efektywność finansowania długiem, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom VII, zeszyt 1A, (red.) T. Dudycz, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łodź - Wrocław.
 6. List Emisyjny nr 10/00 Ministra Finansów z dn. 14.02.2000 r. w sprawie emisji obligacji zerokuponowych o terminie wykupu 21 kwietnia 2002 r.
 7. List Emisyjny nr 13/00 Ministra Finansów z dn. 08.03.2000 r. w sprawie szóstej emisji trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
 8. List Emisyjny nr 17/00 Ministra Finansów z dn. 19.04.2000 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym.
 9. List Emisyjny nr 18/00 Ministra Finansów z dn. 19.04.2000 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych.
 10. List Emisyjny nr 20/00 Ministra Finansów z dn. 12.05.2000 r. w sprawie emisji obligacji pięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu.
 11. Rating & Runek, nr 24 z 2005 roku, Fitch Ratings S.A.
 12. Skarbowe Papiery Wartościowe, Raport Roczny 2000, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2000.
 13. Temel J.W.: The fundamentals of municipal bonds. The Bond Market Association USA: John Wiley & Sons, Inc. 2001.
 14. Wright S.S.: Getting started in bonds. USA: John Wiley & Sons 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu