BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Landmesser Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Badanie zmienności akcji wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Analysis of Stock Prices Volatilities for Companies Quoted at the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 114-122, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Opcje, Model GARCH, Modelowanie ekonometryczne, Zmienność, Akcje
Options, GARCH model, Econometric modeling, Variability, Shares
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W dniu 17 października 2005 roku, po dwóch latach funkcjonowania opcji na indeks WIG20, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczęła obrót opcjami na akcje pojedynczych spółek. Warunki obrotu opcjami obejmują akcje 24 spółek, ale początkowo wprowadzono opcje na akcje pięciu największych i najbardziej płynnych spółek tzn. Telekomunikacji Polskiej, PKN Orlen, KGHM, Prokom i PeKaO. Akcje tych spółek są jednocześnie instrumentem bazowym dla funkcjonujących na rynku kontraktów terminowych. Dostępne na GPW w Warszawie opcje na akcje to opcje europejskie z rozliczeniem pieniężnym, a więc można wykonać je tylko w terminie wygaśnięcia, przy czym wykonanie następuje automatycznie, jeżeli wygasająca opcja jest "w cenie" [14]. Jednym z czynników wpływających na wartość opcji jest zmienność instrumentu bazowego. Inwestorzy szacując parametr zmienności wykorzystują najczęściej koncepcję tzw. zmienności historycznej na podstawie przeszłych cen instrumentu bazowego. W przypadku akcji, zmienność ceny akcji jest odchyleniem standardowym stopy zwrotu z tej akcji dla okresu jednego roku, przy czym stopa zwrotu jest kapitalizowana w sposób ciągły [12]. W praktyce wyznacza się również tzw. zmienność implikowaną podstawiając aktualne rynkowe ceny aktywów bazowych i opcje o różnych cenach i terminach wykonania do teoretycznego modelu wyceny. (fragment tekstu)

In October 2005 the Warsaw Stock Exchange started trading European options on stocks of five most important companies quoted at the Exchange. One of factors influencing options values is the stock prices volatility which can be defined as the standard deviation of the return provided by the stock in one year when the return is expressed using continuous compounding. Another concept is the so called implied volatility which is derived from option market prices. There are also more sophisticated approaches to estimating volatility. One of them is modeling volatilities by the use of GARCH models. In contrast to traditional mentioned methods, these models recognize that volatilities are not constant. Thus the aim of the paper is to apply GARCH models to estimate volatilities of stocks being underlying assets of options traded at the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bollersev T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometrics. N° 31.
 2. Brzeszczyński J., Kelm R. (2002). Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press. Warszawa.
 3. Doman M., Doman R. (2004). Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Wydawnictwo AE w Poznaniu. Poznań.
 4. Doornik J.A., Hendry D.F. (2001). Econometric Modelling Using PcGive. Timberlake Consultants Ltd. London.
 5. Duan J. (1995). The GARCH option pricing model. Mathematical Finance, N° 5.
 6. Engle R. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation. Econometrica. N° 50.
 7. Fiszeder P. (2001). Jednorównaniowe modele GARCH - analiza procesów zachodzących na GPW w Warszawie, : Dynamiczne modele ekonometryczne, UMK. Toruń.
 8. Greene W.A. (2000). Econometric analysis. Prentice Hall Inc. New Jersey.
 9. Grzesiak S., Konieczny P. (1997). Prognozowanie zmienności cen lokat międzybankowych z użyciem modeli GARCH, Dynamiczne modele ekonometryczne. UMK. Toruń.
 10. Hafner C., Herwatz H. (1999). Option pricing under linear autoregressive dynamics, heteroscedasticity and conditional leptocurtosis, Humboldt-Universitat. Berlin.
 11. Heston S., Nandi S. (2000). A closed-form GARCH option valuation model. Review of Financial Studies. Vol. 13.
 12. Hull J. (1998). Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press. Warszawa.
 13. Kuziak K. (2005). Ryzyko modelu w wycenie opcji indeksowych, Dynamiczne modele ekonometryczne. UMK. Toruń.
 14. Mejszutowicz K. (2005). Instrumenty pochodne w obrocie giełdowym, Nasz Rynek Kapitałowy. N° 12.
 15. Nelson D. (1990). Stationarity and Persistance in GARCH(1,1) Model, Econometric Theory. Vol. 6.
 16. Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa. PWE. Warszawa.
 17. Piontek K. (2003). Wycena opcji w modelu uwzględniającym efekt AR-GARCH, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu. N° 990.
 18. Tarczyński W. (2003). Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. PWE. Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu