BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Segetlija Zdenko (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia), Dujak Davor (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia)
Title
Retail Supply Chains and Efficiency of Retail Trade
Detaliczne łańcuchy dostaw oraz efektywność handlu detalicznego
Einzelhandel-Lieferketten und die Effektivität des Einzelhandels
Source
LogForum, 2014, vol. 10, nr 3, s. 319-330, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Handel detaliczny, Efektywność
Supply chain, Retail trade, Effectiveness
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: W obecnych czasach najistotniejszą częścią łańcuchów dostaw (szczególnie w niektórych branżach, np. spożywczej) jest jego część detaliczna. Dlatego w prezentowanej pracy, uwaga skupiona została na analizie łańcuchów dostaw detalicznych. Celem pracy jest zaproponowanie nowego wskaźnika efektywności handlu detalicznego w odniesieniu do krajowej ekonomii. Wskaźnik ten mógłby być wykorzystywany uzupełniająco do stosowanych analiz. Duże systemy marketingowe oraz łańcuchy dostaw detalicznych stanowią wyzwania dla producentów, posiadając istotną przewagę rynkową w dowolności wyboru dostawców produktów. Metody: Poddano analizie koncepcje dotyczące detalicznych łańcuchów dostaw na podstawie dostępnej literatury. Dostępne dane źródłowe dotyczące 10 największych sieci detalicznych w sektorze spożywczym zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej wraz z podaniem komentarzy dotyczących ich logistyki i rozwoju łańcucha dostaw. Przeanalizowano efektywność handlu detalicznego w wybranych krajach przy zastosowaniu następujących wskaźników: obrót na jednostkę powierzchni sprzedażnej oraz obrót na jednego pracownika w handlu detalicznym. Wskaźniki te zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej oraz graficznej dla wybranych krajów europejskich. Wyniki: Przeprowadzona analiza pozwoliła na wnioski, że efektywność handlu detalicznego, mierzona jako zrealizowany obrót na 1 zatrudnionego oraz na jednostkę powierzchni sprzedażnej, jest różna w poszczególnych analizowanych krajach. Nie jednak zauważono różnic pomiędzy krajami rozwijającymi się a krajami wysokorozwiniętymi. Niemniej, analiza efektywności handlu detalicznego w całości gospodarki analizowanych krajów wykazała różnice pomiędzy krajami rozwijającymi się a krajami wysokorozwiniętymi. Wnioski: W celu oceny efektywności handlu detalicznego całej gospodarki w poszczególnym kraju, byłoby niezbędnym uwzględnienie również stosunku osiągniętego produktu krajowego brutto (GDP) oraz obrotu detalicznego w danym kraju. Propozycja taka jest istotna, ponieważ umożliwia wzbogacenie informacji wykorzystywanych do analizy efektywności handlu detalicznego. Dalsze badania należałoby kontynuować w kierunku analizy takiego szerszego rozumienie efektywności handlu detalicznego, co jest szczególnie istotne dla krajów słabiej rozwiniętych (krajów w okresie transformacji). (abstrakt oryginalny)

Background: Since in today's supply chains in particular areas (for example in the grocery sector) most power is in the hands of retail chains on which manufacturers depend, this paper analyzes the retail supply chains. The aim of this paper is to propose a new indicator of retail trade efficiency for an individual national economy. This indicator would then be used to complement the usual analyses. As large marketing systems, retail supply chains present new competition for production companies in particular states, because they can get around them or replace them with other production companies. Methods: Concepts relating to retail supply chains are analyzed on the basis of accessible literature, and available data sources are used as the basis for a table presentation of 10 world's largest retail chains in the grocery sector, with basic remarks about their logistics and about the development of the their supply chains (basic models are described). Efficiency of the total retail trade in the selected countries is analyzed on the basis of the following indicators (a) turnover per unit of selling surface; (b) turnover per 1 employee in the retail trade. These indicators are presented in tables and graphically for the selected European countries. Results: The performed analysis leads to the conclusion that retail trade efficiency, as measured by the realized turnover per 1 employee in the retail trade and by the realized turnover per unit of selling surface in the retail trade, is realized diversely in individual observed countries; yet there are no differences in the results between transitional and marketdeveloped countries. However, the analysis of retail trade efficiency of entire economies of the observed states shows that there are differences between transitional and market-developed countries. Conclusions: Thus, in order to evaluate the retail trade efficiency for the total economy in a particular country it would be necessary to also take into account the ratio between the realized gross domestic product (the GDP) and the retail turnover in the given country. This proposal is important because it would enrich the information basis for the analysis of retail trade efficiency. In that respect, further research should be focused on the analysis of this broader understanding of retail trade efficiency that is important especially for economically less developed countries (in this case the countries in transition). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrijanić I., 2005. Poslovanje u vanjskoj trgovini [Business Operations in the Foreign Trade], Mikrorad, Zagreb.
 2. Berning, R., 2002, Prozessmanagement und Logistik [Process Management and Logistics], Cornelsen Verlag, Berlin.
 3. Dujak, D., 2012, Uloga maloprodaje u upravljanju opskrbnim lancem, Doktorska disertacija, [The Role of Retail Trade in the Supply Chain Management, Doctor's dissertation], Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek, Osijek.
 4. Xxx 2000, Einzelhandel in Deutschland 2000, Immobilienmarkt R&D-Marktbericht 6 [Retail Trade in Germany 2000, Real Estate Market R&D Market Report], 1-19. Available in the Internet at: , (accessed on 8 January 2003).
 5. Eurostat Yearbook 2010, Europe in figures. Available in the Internet at: , (accessed on 28 June 2012).
 6. GDP per capita - Annual Data, Eurostat, Statistics Database. Available in the Internet at: , (accessed on 23 March 2012).
 7. Gross domestic product as market prices, Purchasing Power Standard per Inhabitant Eurostat - Statistics Database . Available in the Internet at: :< http://epp.eurostat.ec. europa.eu/tgm/table.do ?tab=table&init=1& language=en&pcode=tec00001&plugin=1> , (accessed on 19 March, 2012).
 8. Hofer, F.G., 2009, Management der Filiallogistik im Lebensmitteleinzelhandel, Dissertation, [Management of Branch Office Logistics in Groceries, Dissertation], Universität ST. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG), Gabler Verlag, Wiesbaden. Available in the Internet at: , (accessed on 21 June 2013).
 9. Xxx , 2011, Key European Retail Data 2010 Review and 2011 Forecast, Directions Magazine, Articles, June, 30th 2011. Available from Internet: , (accessed 30 July 2011).
 10. Kotler, Ph., Wong, Veronica, Saunders, J. and Armstrong, G., 2005, Principles of Marketing. Adapted as Fourth European Edition, Pearson Education Limited, 2005, Translation, Mate, Zagreb, 2006.
 11. Kotler, Ph., and K.L. Keller, 2006, Marketing Management, Pearson Education Inc., Translation, Mate, Zagreb, 2008.
 12. Lerchenmüller, M., 1992, Handelsbetriebslehre (Trading Company Management), Friedrich Kiehl Verlag GmbH, Ludwigshafen, Rhein.
 13. Lerchenmüller, Metre., 2003, Handelsbetriebslehre (Trading Company Management), Friedrich Kiehl Verlag GmbH, Ludwigshafen, Rhein.
 14. Lebensmittel Zeitung (Groceries Magazine). Available in the Internet at: (accessed on 28 June 2013)
 15. Lebensmittel Zeitung (Groceries Magazine). Available in the Internet at: , (accessed on 28 June 2013)
 16. Lebensmittel Zeitung (Groceries Magazine), Available in the Internet at: , (accessed on 8 June 2013)
 17. Levy, M. and B. Weitz, 2007, Retailing Management, McGraw-Hill, Cos Inch.
 18. Magnus, K. H., 2007, Erfolgreiche Supply Chain Kooperation zwischen Einzelhandel und Konsumgüterherstellern (Successful Supply Chain Cooperation between Retailers and Producers of Consumable Goods), Deutscher Universitäts-Verlag, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
 19. Mandel, J., 2011, Modell zur Gestaltung von Build-to-Order-Produktionsnetzwerken, Dissertation (A Model for the Creation of Build-to-Order Production Networks Dissertation), Fakultät für Konstruktion-, Produktions- und Fahrzeugtechnik der Universität Stuttgart, Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart. Aavailable in the Internet at: , (accessed on 8 June 2013).
 20. Merkel, H. and J. Heymans, 2003, Geschäftsmodelle im stationären Einzelhandel. (Business Model sin Stationary Retailing) Available in the Internet at: , (accessed on 10 April 2005).
 21. Morschett, D.: Cross-Channel-Retailing Die Zukunft des Handels, (The Future of Trade) T-Systems Multimedia Solutions, GmbH. Available in the Internet at: , (accessed on 3 June, 2013).
 22. Petzinna, T., 2007, Chancen und Grenzen der Supply Chain Collaboration in der Konsumgüterdistribution, Dissertation, (Chances and Limitations of Supply Chain Collaboration in Consumable Goods Distribution, Dissertation), Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Available in the Internet at: , (accessed on 21 June 2013).
 23. Population at 1 January, Most popular database tables, Eurostat. Available in the Internet at: , (accessed 20 March, 2012) .
 24. Xxx 1997, Retailing in the European Economic Area 1996, Eurostat, European Comunities.
 25. Rudolph, Th., 2009, Modernes Handelsmanagement, (Modern Trade Management), Schäffer Poeschel Verlag, Stuttgart.
 26. Segetlija, Z.: Logistički aspekti oblikovanja maloprodajnih poduzeća (Logistic Aspects of the Formatting of Retail Companies), Report at the Conference MAGROS´ 95, Zagreb, 3rd and 4th October 1995.
 27. Segetlija, Z., 2010a, Nove tehnologije i razvoj maloprodajnih oblika (New Technologies and the Development of Retail Formats), in Proceedings: Segetlija, Z., Karić, M., (ed.), Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu, 10. međunarodni znanstveni skup 2010 (Business Logistics in the Contemporary Management, 10th International Scientific Conference 2010), Faculty of Economics and Business in Osijek, Osijek, 125-145.
 28. Segetlija, Z., 2010b, Maloprodaja u Republici Hrvatskoj i u nekim europskim zemljama, (Retail Trade in the Republic Of Croatia and in Some European Countries) in: Renko Sanda; Blaženka, Knežević, Vouk, R.: (ed.): Izazovi trgovine u recesiji, (Challenges of Trade in Recession), University in Zagreb, Faculty of Economics and Business, Zagreb, 35-50.
 29. Segetlija, Z., 2010c, e-Maloprodaja kao sastavnica vrijednosnoga lanca (E-Retail Trade as Integral Part of the Value Chain), Suvremena trgovina, 35, 3/2010, 20-24.
 30. Xxx, 2012, Share of motor, wholesale and retail trades in total distributive trades in terms of turnover, Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of objects for personal and household use, Eurostat - Statistics Database. Available in the Internet at: http://epp.eurostat.ec. europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tin00009&language=en> (accessed on 20 March, 2012).
 31. Stamm, A., 2004, 'Wertschöpfungsketten entwicklungspolitisch gestalten, (The Forming of Value Creation Chains according to Development Policy) Eschborn: Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Available in the Internet at: (accessed on 10 July 2005).
 32. Xxx 2010, Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2010, (SLJH 2010), (Statistical Annual of the Republic of Croatia) Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb. Available in the Internet at: , (accessed on 20 March, 2012).
 33. Xxx 2012, Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2012, (SLJH 2012), (Statistical Annual of the Republic of Croatia) Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb. Available in the Internet at: , (accessed on 8 June 2013).
 34. Xxx 2011, 2010 The 250 Global Retailers, Stores Magazine, Jannuary 2011.Available in the Internet at: < http://www.stores.org/2010/Top-250-List> (accessed 17 July 2011).
 35. Wortmann, M., 2003, Strukturwandel und Globalisierung des deutschen Einzelhandels, (Structural Changes and Globalization of German Retail Trade) WZB - Discusionpapier. Available in the Internet at: (accessed on 1 April 2004).
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu