BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadaś Łukasz (Poznan University of Technology, Poland), Stachowiak Agnieszka (Poznan University of Technology, Poland), Cyplik Piotr (Poznan University of Technology, Poland)
Title
Production-Logistic System in the Aspect of Strategies for Production Planning and Control and for Logistic Customer Service
System produkcyjno-logistyczny w kontekście strategii planowania i sterowania produkcją oraz logistycznej obsługi klienta
Strategien für Produktionsplanung und -Steuerung und für die Logistische Bedienung der Kunden
Source
LogForum, 2014, vol. 10, nr 3, s. 331-349, bibliogr. 61 poz.
Keyword
Strategia logistyczna, Łańcuch dostaw, Strategia produkcji, System logistyczny
Logistic strategies, Supply chain, Production strategy, Logistic system
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Autorzy dokonali wielowymiarowego przeglądu strategii produkcyjnych i logistycznych w celu wykazania ich spójności w kształtowaniu wewnętrznego i zewnętrznego łańcucha dostaw. Artykuł kończy sformułowanie definicji systemu produkcyjno-logistycznego jako obiektu modelowania w transformacji systemów biznesowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Metody: Artykuł oparto o analizę literaturową strategii produkcyjnych oraz logistycznych. Przeanalizowano wybrane kluczowe publikacje związane z genezą powstania strategii oraz podstawowych założeń ich funkcjonowania. Syntezę porównawczą strategii logistycznych i produkcyjnych dokonano na podstawie doświadczeń autorów w kwestii zastosowania wybranych narzędzi i metod charakterystycznych dla omawianych strategii. Wyniki: Rezultatem prac jest konsolidacja strategii produkcyjnych i logistycznych zgodnie z orientacją na wielowariantową obsługę klienta oraz autorska definicja systemu produkcyjno-logistycznego. Wnioski: System produkcyjny i system logistyczny można traktować jako równorzędne elementy w kontekście zarządzania przepływem strumieni materiałowych w wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchach dostaw. Tak określone podejście pozwala modelować oba systemy jako spójne elementy realizujące wybraną strategię obsługi klienta. (abstrakt oryginalny)

Background: The authors made multi-dimensional review of production and logistic strategies in order to prove their coherence in shaping internal and external supply chain. The paper is concluded with definition of production-logistic system as an object of modeling in transformation of business systems of manufacturing companies. Material and methods: The paper is based on analysis of state of the art presented in the literature on the subject of production and logistics strategies. Publications of key importance were selected to identify genesis and basic assumptions of strategies and their functioning. Comparative synthesis of logistic and production strategies identified is developed with respect to authors' experience in application of predefined tools and methods characteristic for strategies identified. Results: The result of the work conducted is consolidation of production and logistic strategies according to multi-variant customer service and original definition of production and logistic system. Conclusions: Production system and logistic system can and should be treated as equal elements in context of material flows management in internal and external supply chains. Such approach enables modeling of both systems as coherent elements realizing selected strategy of customer service. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baudin M., 2004, Lean Logistics. The Nuts and Bolts of Delivering Materials and Goods, Productivity Press, New York.
 2. Blackstone J.H., Jonah J. [ed.], 2008 APICS Dictionary, Twelfth Edition, University of Georgia.
 3. Blaik P., Logistyka [Logistics], PWE Warszawa 2004.
 4. Bourlakis M., Bourlakis C., 2001, Deliberate and emergent logistic strategies in food retailing: a case study of the Greek multiple food retail sector, Supply Chain Management: An international Journal 6 (4), 189-200.
 5. Bowersox D.J., Daugherty P.J., 1987, Emerging patterns of logistical organization, Journal of Business Logistics, Wiley-Blackwell Publishers Limited, 46-60.
 6. Bralczyk J., 2005, Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów [Dictionary of 100 thousands of necessary words], PWN, Warszawa, 2005, 314.
 7. Bullinger H.-J., Lung M., 1994, Planung der Materialbereitstellung in der Montage [Planning assembly material provision], Teubner, Stuttgart, Germany.
 8. Case J., 1995, Open-book management: The coming business revolution, New York, HarperCollins.
 9. Chapanis A., 1996, Human Factors in Systems Engineering, John Wiley, New York.
 10. Cooper J.C., 1993, Logistic strategies for Global Businesses, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 23 (4), 12-23.
 11. Coyle J., 2002, Zarządzanie logistyczne [Logistics Management], PWE Warszawa.
 12. Cyplik P., Hadaś Ł., 2012, Zarzadzanie zapasami w łańcuchu dostaw [Inventory management in a supply chain], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 13. Droste M., Deuse J., 2012, A Planning Approach for In-plant Milk Run Processes to Optimize Material Provision in Assembly Systems, in: (Eds.)ithin ElMaraghy, H.A., Enabling Manufacturing Competitiveness and Economic Sustainability, Springer Berlin Heidelberg, 604-610.
 14. Durlik I., 1996, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. 1 i 2 [Management Engineering. Strategy and design of production systems, vol. 1 and 2], Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 15. Encyclopedia of Production and Manufacturing Management, 2000, Kluwer Academic Publisher, Boston/Dordrecht /London.
 16. Eversheim W., 1992, Flexible Produktionssysteme. In: Frese, E. (Hrsg.), Handwoerterbuch der Organisation [Production system. In: Frese, E. (Eds.) Dictionary on organization], PoeschelVerlag, Stuttgart.
 17. Fertsch M., 2009, Logistyczne aspekty sterowania produkcją, w: (red.) KisperskaMoroń, D., Krzyżaniak, S., Logistyka [Logistic aspects of production control, in: (Eds.) Kisperska-Moroń, D., Krzyżaniak, S., Logistics], Biblioteka Logistyka, Poznań.
 18. Fertsch M., 2010, Logistyka produkcji. Miejsce logistyki we współczesnym zarządzaniu produkcją, w: (red.) Fertsch, M., Cyplik, P., Hadaś, Ł., Logistyka Produkcji. Teoria i Praktyka [Production logistics. Place of logistics in contemporary production management, in [Eds.] Fertsch, M., Cyplik, P., Hadaś, Ł., Production logistics. Theory and Practice], Biblioteka Logistyka, Poznań.
 19. Fine C., Hax A., 1985, Manufacturing Strategy: A Methodology and an Illustration, Interfaces 15 (6), 28-46.
 20. Gardiner S.C., Blackstone Jr. J.H., Gardiner, L.R., 1993, Drum-Buffer-Rope and Buffer Management: Impact on Production Management Study and Practices, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 13 Issue 6, 68-79.
 21. Goldratt E.M., Cox J., 1984, The Goal: A Process of Ongoing Improvement, North River Press: Cronton-on-Hudson, NY.
 22. Goldsby T.J., Griffis S.E., Roath A.S., Modeling Lean, Agile, And Leagile Supply Chain Strategies, Journal Of Business Logistics. Vol. 27 (1), 57-80.
 23. Gustafsson, 2006, Customers - logistics service requirements and logistics strategies in the Swedish sawmill industry, Växjö University, Växjö University Press, Sweden.
 24. Hadaś Ł., Cyplik P., 2007a, Analiza porównawcza logiki przepływu "Push", "Pull", "Pull/Push" w obszarze produkcji - wyniki badań [Comparative analysis of push, pull and pull/push logic within production area - research results], Logistyka 5/2007, 43-47.
 25. Hadaś Ł., Cyplik P., 2007b, Środowisko produkcyjne a wybór systemów planowania i sterowania produkcją [Manufacturing environment versus production planning and control systems], Logistyka, 6, 16-19.
 26. Hadaś Ł., Cyplik P., 2013, Theory of constrains i lean production - Idea, narzędzia, praktyka zastosowania [Theory of constraints and lean production - the idea, the tools and application], Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 27. Hadaś Ł., Cyplik P., Domański R., Fertsch M., 2009, Comparative analysis of selected concepts of managing material flows in distribution logistics, LogForum, 5, 4, 6.
 28. Handfield R., Straube F., Pfohl H-Ch., Wieland A., 2013, Embracing Global Logistics Complexity to Drive Market Advantage, DVV Media Group GmbH, BVL International.
 29. Harrison A., v.Hoek R., 2010, Zarządzanie logistyka [Logistics management], PWE, Poznań.
 30. Heizer J., Render B., 2007, Operations Management: Flexible Version, (8th Edition), Pearson Global, Prentice Hall.
 31. Kern W., 1980, Industrielle Produktionswirtschaft, vol 3 [Industrial production economy, vol. 3], Ueberarbeitete Aussage, Poeschel Verlag, Stuttgart.
 32. Kisperska-Moroń D., 2002, Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie [Basis for logistics decisions making in a company], Wydawnictwo AE, Katowice.
 33. Kohn J. W., McGinnis M. A., Keseva P. K. , 1990, Organizational environment and Logistics Strategy: An Empirical Study, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 20(2), 22-30.
 34. Krikke H. R., 2005, Closed loop supply chain: Re-use of products, Finance Incorporated 1 (2).
 35. Krikke H. R.; Le Blanc H.M., van de Velde S., 2004, Product modularity and the design of closed-loop supply chains, California Management Review (Hbr.org) 46 (2), 23-39.
 36. Krishnamurthy A., Suri R., 2009, Planning and implementing POLCA: a card-based control system for high variety or custom engineered products, Production Planning & Control 20 (7), 596-610.
 37. Liker J.K., 2003, The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer, First edition, McGraw-Hill.
 38. Lin Ching-Torng 2003, Agility Index in Supply Chain, Proceedings of the 17th International Conference on Production Research August 3-7, Blacksburg, Virginia USA.
 39. Löfgren K-G., 1983, Produktion - teknik och ekonomii [Production - technique and economy], LiberHermods, Malmö.
 40. McGinnis M.A.. Kohn, J.W., 1990, A factor analytic study of logistics strategy, Journal of Business Logistics 11(2), 41-63.
 41. McGinnis M.A., Kohn J.W., 1993, Logistics strategy, organizational environment, and time competitiveness, Journal of Business Logistics 14(2), 1-23.
 42. McGinnis M.A., Kohn J.W., 2002, Logistic strategy - revisited, Journal of Business Logistics 23(2), 1-17.
 43. Naylor J.B., Naim M.M., Berry D., 1997, Leagility: interfacing the lean and agile manufacturing paradigm in the total supply chain, Int. J. Prod. Econ. 62, 107-118.
 44. Newell F., 1997, The New Rules of Marketing, McGraw-Hill, New York.
 45. Ohno T., 1995, Toyota Production System: Beyond Large-scale Production, Productivity Press Inc.
 46. Orlicky J., 1975, Material Requirements Planning, The new way of life in Production and Inventory Management, McGraw-Hill, New York.
 47. Pawlak P., 2012, Budżetowanie kroczące i prognozowanie kroczące - różnice, podobieństwa i możliwość zintegrowanego zastosowania, w: (red.) Urbanek, P., Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce, Tom 5 [Rolling budgeting and rolling forecasting, in: (Eds.) Urbanek, P., Economics and Management in Theory and Practice, Vol. 5], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 220-244.
 48. Penc J., 1996, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, [Management Strategies. Perspctive thinking. Systematic thinking], Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 49. Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarządzania [Logistics systems. Basis of Management and Organization], Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
 50. Pfohl H.Ch. Zarządzanie logistyką, [Logistics Management], Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 51. Schragenheim E., Cox J., Ronen B., 1994, Process flow industry-scheduling and control using theory of constraints, International Journal of Production Research, Aug, 32, 8, 1867-1878.
 52. Śliwczyński B., 2008, Planowanie logistyczne [Logistics Planning], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 53. Słowiński B., (2008), Wprowadzenie do logistyki [Introduction to logistic]), ebook ISBN 978-83-7365-154-8.
 54. Sołtysik M., 1996, Zarządzanie logistyczne [Logistic management], Wydawnictwo AE, Katowice.
 55. Stachowiak A., 2010, Strategie logistyczne, w: (red.) Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., Logistyka Produkcji. Teoria i Praktyka [Logistic strategies, in: (Eds.) Production logistics. Theory and Practice], Biblioteka Logistyka, Poznań.
 56. Stachowiak A., Fertsch, M., 2004, The Data Used in Agile Facility Design Procedure, Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004 & The Seventh Asia-Pacific Division Meeting of the International Foundation of Production Research, 12-15th December, Gold Coast, Australia.
 57. Suri R., 1998, Quick Response Manufacturing. A Companywide Approach to Reducing Lead Times, Productivity Press.
 58. Suri R., 2010, It's About Time. The Competitive Advantage of Quick Response Manufacturing, Productivity Press.
 59. Towill D., Christopher M., 2002, The supply chain strategy Conundrum: To be lean Or Agile or To be Lean And Agile?, International Journal of Logistics: Research and Application 5(3), 299-309.
 60. Witkowski J., 1995, Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych [Logistics Strategy in Industrial Manufacturing Companies], Wydawnictwo AE, Wrocław.
 61. Womack J.P., Jones, D.T., Roos, D., 1990, The machine that Changed the World, Maxwell Macmillan International, New York.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu