BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bilska Agnieszka (Poznan University of Life Sciences, Poland), Kowalski Ryszard (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Food Quality and Safety Management
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
Qualitäts- und Sicherheitsmanagement von Lebensmitteln
Source
LogForum, 2014, vol. 10, nr 3, s. 351-361, bibliogr. 54 poz.
Keyword
Bezpieczna żywność, Jakość żywności, Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Produkcyjna, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Safe food, Food quality, Good Hygienic Practice (GHP), Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności są to obecnie najważniejsze cele jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i obrotem żywności. Dlatego w krajach Unii Europejskiej wprowadzono regulacje prawne dotyczące produkcji i obrotu żywnością a także unormowania prawne wprowadzające obowiązek wdrożenia i stosowania niektórych systemów zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)

Ensuring quality and safety of food are nowadays the most important goals set by companies who produce and distribute it. As a result, regulations have been introduced in the European Union countries concerning the production and distribution of food as well as norms which oblige companies to implement and execute several quality management systems. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Pikielna N., 1975. Zarys analizy sensorycznej żywności [An outline of sensory food analysis]. WNT, Warszawa.
 2. Baryłko-Pikielna N., 1983. Jakość żywności: badania krajowe - praktyka przemysłowa i oczekiwania społeczne [Food quality: national studies - industry practice and social expectations]. Przemysł Spożywczy 37, 112 - 115.
 3. Baryłko-Pikielna N., 1994. Wpływ konsumenta na jakość żywności. Materiały z konferencji: Prawo a podniesienie jakości żywności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [The consumer's influence on food quality. Conference materials: Law and food quality improvement in Middle and Eastern European countries]. Warszawa 25-29 maj 1994, 63.
 4. Baryłko-Pikielna N., 1995. Sensoryczna analiza profilowa i ocena konsumencka w opracowywaniu nowych produktów żywnościowych [Sensory profile analysis and consumer evaluation in the development of new food products]. Collaborative work under the supervision of J. Czapski: "Food Product Development - Opracowywanie nowych produktów żywnościowych" ["Food Product Development - Developing new food products"]. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 207.
 5. Baryłko-Pikielna N., MacFie H. J. H., TothMarkus M., 1996. Opracowanie systemu zapewnienia jakości sensorycznej poprzez krytyczne punkty kontroli (SQCCP) [Sensory quality ensuring system development through critical control points (SQCCP)]. Przemysł Spożywczy 12, 3.
 6. Baryłko-Pikielna N., Kostyra E., 2004. Współczesne trendy wyboru i akceptacji żywności [Modern trends in the choice and acceptance of food]. Przemysł Spożywczy 12, 3 - 5.
 7. Demming W.E., 1986. Out of the Crisis. MIT Press.
 8. Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [Legal act of August 25th 2006 on food safety and security].
 9. Fabisz - Kijowska A., Kijowski J., 2006. Wymagania bezpieczeństwa żywności wg nowego standardu międzynarodowego [Food safety requirements according to the new international standard]. Mięso i Wędliny 5.
 10. Fabisz - Kijowska A., Kijowski J., 2008. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22000:2005 [Food safety management according to the ISO 22000:2005 norm]. Work supervised by J. Kijowski and R. Cegielska - Radziejewska Kontrola zagrożeń żywności audytowanym i certyfikowanym systemem ISO 22000/HACCP [Food hazard control using audited and certified ISO 22000/HACCP system]. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 126 - 134.
 11. F?rgemand J., Pietrasik R., 2006. ISO 22000 - nowa wspólna norma dla bezpieczeństwa żywności [a new common norm for food safety], Magazyn Przemysłu Mięsnego 1-2.
 12. Feigenbaum A.V., 1992. Total Quality Handbook, McGraw-Hill, New York.
 13. Fernández - Segovia I,, Pérez-Llácer A., Begoa P., Fuentes A., 2014. Implementation of a food safety management system according to ISO22000 in the food supplement industry: A case study. Food Control 43, 28 - 34.
 14. Gorris L.G.M., 2005. Food safety objective: An integral part of food chain management. Food Control 16, 801-809.
 15. Horbaczewski D., 2006. Filozoficzne źródła współczesnego pojmowania jakości [Philosophical sources of the modern understanding of quality]. Problemy Jakości 10.
 16. Janus A., Kijowski J., 2007. Przegląd praktyk i systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności [An review of practices and food health safety management systems]. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2, 72 - 76.
 17. Jendza D., 2012. Przygotowanie formalno - prawne jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem [The formal and legal preparation of inspection units for safety supervision]. Zarządzanie i Finanse 3 _2 - 11.
 18. Juran J.M., 1962. Quality control handbook. New York-Toronto-London: McGraw-Hill.
 19. Kafetzopoulos D.P., Psomas E.L., Kafetzopoulos P.D., 2013. Measuring the effectiveness of the HACCP Food Safety Management System. Food Control 33, 505 - 513.
 20. Kafetzopoulos D.K., Gotzamani K.D., 2014. Critical factors, food quality management and organizational performance. Food Control 4, 1 - 11.
 21. Kielesińska A., 2012. Aspekty prawne bezpieczeństwa i jakości żywności [Legal aspects of food safety and quality]. Logistyka 4, 994 - 1002.
 22. Kijowski J., Konieczny P., 2008. Zagrożenia żywności według raportu EFSA uzyskane z systemu RASFF [Threats to food according to the EFSA report obtained from the RASFF system]. Work supervised by J. Kijowski and R. Cegielska - Radziejewska Kontrola zagrożeń żywności audytowanym i certyfikowanym systemem ISO 22000/HACCP [Food hazard control using audited and certified ISO 22000/HACCP system]. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 14 - 25.
 23. Kwasek M., 2013. Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie - współczesny program [Food security worldwide - a modern program]. Przemysł Spożywczy 2013, 67.
 24. Leuschner R.G.K, Hristova A., Robinson T., Hugas M., 2013. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) database in support of risk analysis of biogenic amines in food§ Journal of Food Composition and Analysis 29, 37-42.
 25. McMeekin T.A., Baranyi J., Bowman J., Dalgaard P., Kirk M., Ross T., Schmid S., Zwietering M.H., 2006. Information systems in food safety management. International Journal of Food Microbiology 112, 181-194.
 26. Malinowska E., 2012. Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia w świetle badań ednostek nadzoru [Food quality and safety in light of studies of supervision units]. Zarządzanie i Finanse 3, 2, 6, 71 - 83.
 27. Mokrosińska K., 2006. Rozwój rodziny norm ISO serii 22000:2005 [The development of the ISO 22000:2005 series norm family]. Przemysł Spożywczy 8.
 28. Morkis G., 2005. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego ocena stanu wdrożenia po roku integracji z Unią Europejską [Quality management systems in food industry enterprises an evaluation of the implementation status after a year of integration with the European Union]. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 29. Morkis G., 2006. Stopień wdrożenia GHP, GMP i HACCP w przemyśle spożywczym [The degree of GHP, GMP and HACCP implementation in the food industry]. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (48), 129 - 145.
 30. Moskowitz H.R., 1995. Food quality: conceptual and sensory aspects. Food Quality and Preference 6, 157.
 31. Nowicki P., Sikora T., 2012. Obligatory and voluntary food safety management systems - the up to date review. 6th International Quality Conference, June 08th, 723 - 734.
 32. Oude Ophius P.A.M., van Trijp H.C.M., 1995. Perceived quality a market driven and consumer oriented approach. Food Quality and Preference 6, 177.
 33. Ożarek G., 2004. Korzenie jakości [the roots of quality]. Problemy Jakości [Quality Issues] 5.
 34. Piskuła M.K., Strączkowski M., Żmudzki J., Osek J., Niemczuk K., Horbańczuk J.O., Skomiał J., 2011. Charakterystyka czynników decydujących o bezpieczeństwie konsumentów i jakości prozdrowotnej żywności [The characteristic of consumer safety- and pro health food qualitydetermining factors]. Polish Journal of Agronomy 7, 82 - 91.
 35. PN-EN ISO 22000, Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego [Food safety management systems - requirements for every organisation in the food chain], Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 36. Popis M., 2013. Systemy bezpieczeństwa żywności [Food safety systems]. Problemy Jakości 2, 19 - 25.
 37. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności [European Parliament and Council Regulation no. 178/2002 of January 28th 2002 establishing the general rules and requirements of food legislation, appointing the European Food Safety Authority and establishing procedures concerning food safety] (DzU UE L 31 z 1.02.2002).
 38. Skowron P., 2008. ISO 22000 - standard dla organizacji w łańcuchu obrotu żywnością. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu [Standard for organisations in the food distribution chain. Wroclaw Economic University Scientific Works], Gospodarka a Środowisko 9, 204-214.
 39. Skrzypek E., 2012. Wpływ zarządzania bezpieczeństwem żywności na jakość życia [The effect of food safety management on life quality]. Problemy Jakości 2 - 7.
 40. Słowińska E., 2006. Co nowego w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności [What is new in food safety management], ABC Jakości. Badania. Certyfikacja. Quality Review [Quality ABC. Research. Studies. Certification. Quality Review] 2-3 (46-47).
 41. Słowińska E., 2008. Kryteria certyfikacji systemu HACCP oraz kwalifikacje auditora [The HACCP system certification criteria and auditor's qualifications]. Work supervised by J. Kijowski i R. Cegielska - Radziejewska Kontrola zagrożeń żywności audytowanym i certyfikowanym systemem ISO 22000/HACCP [Food hazard control using audited and certified ISO 22000/HACCP system]. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 145 - 155.
 42. Słowiński M. P., 2000. Jakość mięsa [Meat Quality]. Mięso i Wędliny 1, 51.
 43. Stoma M., 2012. Modele i metody pomiaru jakości usług [Models and methods of service quality evaluation]. Wydawca Q&R Polska Sp. z o.o.
 44. Szymańska - Brałkowska M., 2012. Konsument wobec zagrożeńbezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej [The consumer faced with food hazards in the European Union]. Zarządzanie i Finanse 3, 2, 7, 84 - 93.
 45. Szymonik Z., 2004. Wkład starożytności do problematyki jakości i jej kosztów [The antiquity's contribution to the issue of quality and its costs]. Problemy Jakości 8.
 46. Szymonik Z., 2006. Japońska rewolucja jakości - tworzenie koncepcji Quality Control [The Japanese quality revolution - creating the concept of Quality Control]. Problemy Jakości 12.
 47. Ścieżyńska H., 2013. Kryteria mikrobielogiczne dotyczące środków spożywczych. Część I [Microbiological criteria concerning foodstuff. Part I]. Food Lex 4, 28 - 31.
 48. Toruński J., 2012. Zarządzanie jakościąw przemyśle spożywczym [Quality management in the food industry]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego - Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie [Scientific Journals of the Siedlce University of Life Sciences and Humanities. Administration and Management Series] 22, 119 - 127.
 49. Turlejska H., 2003. Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorcy [GHP/GMP rules and the HACCP system as tools for ensuring the health safety of food. An Entrepreneur's guide]. Wydawca: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 50. Urbaniak M., 2006. Korzyści wynikające z wdrożenia systemów zarządzania cz. II [Benefits of implementing management systems. Part II]. Problemy Jakości 7.
 51. Wysokińska - Senkus A., 2010. Proces wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22000 w zakładzie przetwórstwa mięsnego [The process of implementing and functioning of a food safety management system according to the ISO 22000 norm in a meat processing facility]. Zeszyty Nauk. Uniw. Przyrod. - Human. w Siedlcach. Seria Administracja i Zarzą-dzanie [Scientific Journals of the Siedlce University of Life Sciences and Humanities. Administration and Management Series] 87 (14), 131 - 141.
 52. Zalewski R. I., 2002. Zarządzanie jakościąw produkcji żywności [Quality management in food manufacturing], Poznan University of Economics, Poznań.
 53. http://www.codexalimentarius.net
 54. http://www.iso.org.pl/brc-food1
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu