BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bujanowicz-Haraś Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Instrumenty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w aspekcie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich
The Instruments Co-Financed by the European Union in the Context Implementation of Sustainable Development Concept into Agriculture and Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 49-55, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Fundusze unijne
Rural areas, Rural development, Sustainable development, Sustainable agriculture, EU funds
Note
streszcz., summ.
Country
Region lubelski
Abstract
Celem pracy była ocena wykorzystania instrumentów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce udostępnionych w PROW 2007-2013 w ramach osi priorytetowych realizujących cele rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono skalę wsparcia finansowego i rozdysponowania środków w ramach instrumentów wchodzących w skład PROW 2007-2013 w przekroju województw. Rozważania oparto na danych zgromadzonych w Systemie Informacji Zarządczej ARiMR oraz opracowaniach MRiRW. Uczestnictwo Polski w strukturach Unii Europejskiej kreuje sprzyjające uwarunkowania dla podejmowania wyzwań w celu sprostania wymogom, jakie stawia zrównoważony rozwój. W rodzimych realiach stanowi on istotny element w budowaniu programów odnoszących się do rozwoju wsi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the use of instruments to support the development of agriculture and rural areas in Poland available in the RDP 2007-2013 under priority axis implementing the objectives of sustainable development. The article presents the issues regarding the use of instruments co-financed from EU budget in the context of sustainable development of rural areas on the example of the RDP 2007-2013. The concept of sustainable development in rural areas assumes the support their diversified business activity and its shaping to preserve environment resources and values, ensure an improvement of living conditions as well as development of social and cultural functions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobre praktyki w realizacji małych projektów PROW 2007-2013. 2011: MRiRW, Warszawa.
 2. Kiełczewski D., Poskrobko T. 2009: Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekologii, nr 5, 239.
 3. Mazur-Wierzbicka E. 2005: Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 33.
 4. Nowogródzka T., Niewęgłowski M. 2011: Znaczenie wsparcia instytucjonalnego dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, "Administracja i Zarządzanie", nr 91, 106.
 5. Poskrobko B. (red.). 2007: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa, 22.
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2014: MRiRW, Warszawa, 269-283.
 7. Rogall H. 2010: Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 52-53.
 8. Roszkowska-Mądra B. 2010: Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 35.
 9. Wilkin J. 2007: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym, Implikacje teoretyczne i praktyczne, Referat przygotowany na VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", 29-30 listopada, 3.
 10. Żmija D. 2014: Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 150-151.
 11. www.minrol.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu