BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chądrzyński Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efekty ekonomiczne działalności innowacyjnej spółdzielni mleczarskich
Economic Effects of the Innovative Activity of Dairy Cooperatives
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 56-61, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Spółdzielczość mleczarska, Innowacyjność przedsiębiorstw, Efektywność ekonomiczna
Cooperative creameries, Enterprise innovation, Economic efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena zmian wybranych efektów ekonomicznych działalności innowacyjnej spółdzielni mleczarskich w Polsce oraz określenie jaka występuje zależność między nakładami ponoszonymi na tę działalność a liczbą wdrażanych innowacji procesowych i produktowych. W analizie wykorzystano dostępne źródła pierwotne. Jako narzędzie badawcze zastosowano analizę opisową. W badaniach uczestniczyły 32 spółdzielnie mleczarskie, zakres czasowy obejmował lata 2004-2012. Spółdzielnie mleczarskie w większości wprowadzały innowacje imitacyjne. W badanym okresie wystąpiła tendencja spadkowa wysokości nakładów na działalność innowacyjną. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze changes in selected economic aspects related to innovation activities of dairy cooperatives in Poland and the relationship between the incurred expenditure on this activity and the number of deployed process and product innovation. It stayed drafted based on primary available sources. As a research tool used descriptive analysis. In the studies involved 32 dairy cooperatives, time interval covered the years 2004-2012. Dairy cooperatives largely are introducing imitative innovations. In the analysed period a downward trend of the amount of the expenditure on the innovative activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Informacyjny MRiRW. 2010: MRiRW, nr 1-2/2010. Warszawa.
 2. Innowation Union Scoreboard 2011. Enterprise and Industry. 2012: Printed in Belgium, European Union, 70.
 3. Jabłońska-Urbaniak T. (red.). 2010: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, MRiRW, Warszawa, 22-25.
 4. Juchniewicz M.2009: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, 163-167.
 5. Konkurencyjność i innowacje. Rozdział III. Sekcja II. 2004: Wyniki Szczytu RE, Bruksela.
 6. Rocznik statystyczny przemysłu 2012. 2012: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 7. Science, technology and innovation in Europe 2012 edition. 2012: Printed in Belgium, European Union, 26-33.
 8. Siekierski J. 2011: Innowacyjność w przemyśle spożywczym Unii Eurpoejskiej i Polski, Zesz. Nauk. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Ekonomia nr 1(17), Tarnów, 223-234.
 9. Skup i ceny produktów rolnych w 2011 roku. 2012: GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_skup_ceny_produktow_rolnych_2011.xls.
 10. Szczepaniak I. 2010: Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, [w:] Przemysł Spożywczy, listopad 2010, tom 64, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o., Warszawa, 4-8.
 11. Zadura-Lichota P. (red.). 2010: Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa, 9.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu