BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cupiał Michał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kobuszewski Marcin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje na terenach wiejskich w Małopolsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Raising Funds for Investment in Rural Areas in Małopolska Province in Frames of RDP
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 62-66, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusze unijne, Inwestycje w rolnictwie, Analiza przestrzenna
Rural areas, Rural Development Programme, EU funds, Investments in agriculture, Spatial analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Przeprowadzono analizę pozyskiwania środków finansowych na inwestycje w Małopolsce, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (PROW 2007-2013). W badaniach skoncentrowano się na wybranych działaniach w ramach osi 3. "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" oraz osi 4. "Leader", które mają za zadanie przyczynić się do rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Zakresem analizy objęto pozyskane kwoty dofinansowania w ujęciu ilościowym, w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni, oraz na jednego mieszkańca. Wartość pozyskanych środków w ramach analizowanych działań wyniosła średnio w powiecie 37 624,8 tys. zł, czyli 48,5 tys. zł/km2 oraz 298,0 zł/osobę. Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizę przestrzenną, określającą wysokość badanych wskaźników w poszczególnych powiatach. Wykazała ona zróżnicowanie powiatów w zależności od położenia geograficznego. Zależność ta była najsilniejsza w przypadku kwoty dotacji przeliczonej na mieszkańca. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the issue of raising funds for investment in the Małopolska Province, within the framework of the Rural Development Programme for the years 2007-2013. The study focused on selected activities under Axis 3. " Quality of life in rural areas and diversification of the rural economy " and Axis 4. " Leader ", which are designed to contribute to the development of infrastructure in rural areas. The scope included proceeds of the grant in terms of quantity per km2 and per capita. The value of the assets acquired as part of the analyzed measures average in district amounts to 37 624.7 thousand PLN, which gives 48.5 thousand PLN per km2 and 298,0 PLN per person. On the basis of the data obtained was carried out spatial analysis, which specifies the height of the indicators examined in individual counties. This analysis showed diversity of districts, depending on geographic location. The dependence of the analyzed indicator, depending on the geographical location of the district is most evident in the case of the grant calculated per capita. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska M. 2010: Lokalne grupy działania na obszarach funkcjonalnych Dolnego Śląska, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2, 35-40.
  2. Dolata M., Łuczka-Bakuła W. 2005: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
  3. Dolata M. 2010: Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju lokalnego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2,43-47.
  4. Korenik S., Słodczyk J. (red.). 2005: Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty. Gospodarka przestrzenna - pojęcia podstawowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  5. Lorencowicz E., Cupiał M. 2012: Wpływ dotacji unijnych na koszty eksploatacji maszyn rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 7, 81-86.
  6. Noga M. 1994: Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 14.
  7. Szeląg-Sikora A., Kowalski J. 2010: Subwencje unijne a modernizacja parku maszynowego w aspekcie typu gospodarstw rolnych, Inż. Rol., nr 3(121), 199-207.
  8. Szeląg-Sikora A. 2013: Technical modernization of agricultural farms aided with European Union funds as a precondition for development of producer groups, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej (PTIR), Kraków.
  9. ARiMR, online 2014: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/efekty-unijnej-pomocy-udzielanej-przez-arimr.htm, oraz http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/ program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013.html.
  10. GUS, online 2014: http://krakow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty-1020/powierzchnia-i-ludnosc-dane-powiatowe-1231.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu