BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Faber Antoni (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Borzęcka-Walker Magdalena (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Pudełko Rafał (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż
Estimating and Regionalisation of Biomass Potential from Cereal Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 99-103, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Biomasa, Produkcja zboża, Zróżnicowanie regionalne
Biomass, Corn productions, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było oszacowanie potencjału technicznego słomy z upraw zbożowych. Na podstawie danych GUS dla powiatów pochodzących z Państwowego Spisu Rolnego z 2010 r. scharakteryzowano regionalne zróżnicowanie udziału zbóż w powierzchni zasiewów na tle warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych. Uwzględniając wtórne wykorzystanie słomy w rolnictwie (ściółka, pasza, słoma do przyorania) obliczono potencjał techniczny słomy. Całkowita nadwyżka, którą można przeznaczyć na cele energetyczne wyniosła ponad 12,5 mln t. Potencjał techniczny był mocno zróżnicowany w poszczególnych powiatach i wahał się od 0 do około 20 tys. t. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to estimate the technical potential of cereal straw. Based on CSO data from the National Agricultural Census of 2010 was characterised regional difference in the share of cereals in sowing area. Estimation of the theoretical and technically potential of straw allows one to obtain information about the opportunities to meet the energy needs for the local district (region). The technical potential of straw was calculated taking into account the reuse of straw in agriculture (litter, feed, straw incorporation). The total straw surplus, which can be used for energy purposes amounted to more than 12.5 million tons. The technical potential is highly diversified in individual local districts and ranges from 0 to about 20 thousand tons. Significant quantities of straw for energy purposes can be designed in the local districts with the dominance of large farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 2000: Biuletyn Informacyjny IUNG, nr 12, 4-17.
 2. Denisiuk W., Piechocki J. 2005: Techniczne i ekonomiczne wykorzystanie słomy na cele grzewcze, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 3. Goralach E., Mazur T. 2001: Chemia rolna, PWN Warszawa.
 4. Gradziuk P. (red.). 2003: Biopaliwa, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 5. Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. 2001: Słoma- energetyczne paliwo, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 6. Harasim A. 1988: Sporządzanie bilansu substancji organicznej w glebach dla gospodarstwa rolnego, Służba Rolna, 11-12, 7-11.
 7. Harasim A. 1994: Relacje między plonem słomy i ziarna u zbóż, Pam. Puł., 104, 51-59.
 8. Harasim A. 2011: Gospodarowanie słomą, Puławy, IUNG-PIB, ss. 77.
 9. Krasowicz S., Kuś J. 2006: Regionalne zróżnicowanie produkcji roślinnej w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych, Wieś Jutra, nr 6, 3-5.
 10. Kuś J. 2002. Rejonizacja produkcji roślinnej w Polsce, Pam. Puł., 30/II, 435-454.
 11. Ludwicka A., Grzybek A. 2010: Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki, Probl. Inż. Rol., 2, 101-111.
 12. Scarlat N., Martinov M., Dallemand J.F. 2010: Assessment of the availability of agricultural crop residues in the European Union: Potential and limitations for bioenergy use, Waste Manag, 30, 1889-1897.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu