BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaszubowski Daniel (Gdansk University of Technology, Poland)
Title
Determination of Objectives for Urban Freight Policy
Określenie celów polityki zarządzania miejskim transportem ładunków
Zielsetzung der Politik für die Ausgestaltung des Städtischen Transportverkehrs
Source
LogForum, 2014, vol. 10, nr 4, s. 409-422, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Polityka transportowa, Przewozy towarowe, Transport miejski, Analityczny proces sieciowy, Podejmowanie decyzji
Transport policy, Cargo transportation, City transport, Analytic Network Process (ANP), Decision making
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Decyzje dotyczące planowania strategicznego transportu miejskiego towarowego są często oparte na założeniach nieodzwierciedlających aktualną sytuację i charakter napotkanych wyzwań. Można zaobserwować pewien trend przystosowywania pojedynczych rozwiązań bez pomocy środków wspierających oraz bez weryfikacji oczekiwanych rezultatów. Wybrane rozwiązania transportu miejskiego towarowego posiadają znaczny potencjał łagodzenia problemów transportowych, ale ich zastosowanie wymaga niekonwencjonalnego podejścia wychodzącego poza granice standardowego zarządzania i planowania ruchu drogowego. W procesie planowania poszczególnych działań należy uwzględnić dotychczasowe doświadczenia planistyczne danego miasta. Metody: Ze względu na kompleksowość problemu i specyficzność czynników wpływających na podejmowaną decyzję, sieciowy proces analityczny ANP został wybrany dla określenia istotnych celów polityki transportu towarowego miasta. Gdynia została wybrana jako miasto poddane analizie. Jako pierwszy krok przeprowadzono przegląd obecnie stosowanych metod planistycznych w obszarze transportu towarowego. Następnie przeprowadzono klasyfikację celów polityki oraz ich warunków wstępnych wraz z opisową oceną ich wykonywalności. To pozwoliło na opracowanie modelu decyzyjnego ANP. Wyniki: Zidentyfikowane cele polityki transportu towarowego miejskiego to optymalizacja, redukcja i transfer. Po zweryfikowaniu czynników wpływających na podejmowane decyzje, wybrano optymalizację, jako opcję najbardziej wykonywalną dla Gdyni. Inne możliwości oceniono czterokrotnie niżej, z lekką przewagą redukcji nad transferem. Taki ranking odzwierciedla aktualne praktyki planistyczne oraz dostępność doświadczeń związanych z transferem. Pomimo uzyskanych wyników, należy podkreślić, że planowanie miejskiego transportu towarowego powinno być oparte na długoterminowym metodologicznym podejściu bez wykluczenia żadnej z pojawiających się możliwości. (abstrakt oryginalny)

Background: Decisions regarding strategic planning of urban freight transport very often are based on superficial assumptions inadequately reflecting the actual character of encountered challenges. The trend may be observed to adapt isolated solutions without supporting measures and verification of expected outcomes. Selected urban freight solutions have a significant potential to alleviate transport related problems, but they require unorthodox approach beyond standard traffic planning and road management. City's current planning experience must be taken into account to plan an optimized sequence of actions. Method: Due to complexity of the problem and specific decision making factors the analytic network process ANP was selected to determine relevant objective of the urban freight policy. Gdynia was selected as the subject for modeling with a review of the current freight planning practice as a first step. Then, classification of policy objective and their prerequisites were identified supported with descriptive feasibility assessment. This allowed for a development of the ANP decision-making model. Results: Considered objectives for urban freight policy were identified were optimization, reduction and transfer. After verifying relevant decision factors optimization was selected as the most feasible option for Gdynia. Other alternatives were rated around four times lower with a slight prevalence of reduction over transfer. Such ranking reflects current planning practice and availability of transferable experiences. Despite the indicative results, it must be stressed that urban freight planning should be based on the long term methodical approach not to exclude any emerging possibilities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A call to action on urban logistics. European Commission, SWD(2013) 524 final.
 2. Dikmen I., Birgonul M.T, Ozorhon B., 2007. Project appriasal and selection using the analytic network process. Canadian Journal of Civil Engineering, 34.
 3. Dziekan K., Riedel V., Müller S., Abraham M., Kettner S., Daubitz S., 2013. Evaluation Matters. Waxmann Verlag.
 4. Ergu D., Kou G., Shi Y., Shi Y., 2014. Analytic network process in risk assessment and decision analysis. Computers & Operations Research 42.
 5. Guidebook for Freight Policy, Planning, and Programming in Small-and Medium-Sized Metropolitan Areas. National Cooperative Highway Research Program Report 570, Transportation Research Board 2007.
 6. Ivanović I., Grujićić D., Macura D., Jović, J., Bojović N., 2013. One approach for road transport project selection, Transport Policy 25.
 7. Hensher D.A., Brewer A.M., 2011. Developing a freight strategy: the use of a collaborative learning process to secure stakeholder input. Transport Policy 8.
 8. Kaszubowski D., 2012. Evaluation of urban freight transport management measures. LogForum 8, 3, 2012.
 9. Kaszubowski D., 2014. The management process of urban freight transport measures. Logistyka, 2.
 10. Köbl R., Niegl M., Knoflacher H., 2008. A strategic planning methodology. Transport policy 15.
 11. Liang Ch., Li Q., 2008. Enterprise information system project selection with regard to BOCR. International Journal of Project Management 26.
 12. Lindholm M., 2012. How local authority decision makers address freight transport in the urban area. Procedia-Social and Behavioral Sciences 39.
 13. Lindholm M., 2010. A sustainable perspective on urban freight transport: Factors affecting local authorities in the planning procedures. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2.
 14. Macharis C., Verlinde S., 2012. Sharing Urban Space: A Story of Stakeholder Support, in: Urban Freight For Livable Cities, The Volvo Research and Educational Foundations, VREF.
 15. Macura D., Boškowić B., Bojović B., Milenković M., 2011. A model for prioritization of rail infrastructure projects using ANP. International Journal of Transport Economics XXXVIII, 3.
 16. Munuzuri J., Larraneta J., Onieva L., Cortes P., 2005. Solutions applicable by local administrations for urban logistics. Cities, 22, 1.
 17. Russo F., Comi A., 2010. A classification of city logistics measures and connected impacts. Procedia Social and Behavioral Sciences 2.
 18. Onut S., Tuskaya U. R., Torun E., 2011. Selecting container port via a fuzzy ANP-based approach: A case study in the Marmara Region,Turkey, Transport Policy 18.
 19. Ruesch M., Hegi P., Haefeli P., Matti D., Schultz B., Rütsche P., 2012. Sustainable goods supply and transport in conurbations: freight strategies and guidelines. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 39.
 20. Saaty T., 2009, Theory and Applications of the Analytic Network Process - Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, RWS Publications.
 21. Study on Urban Freight Transport. DG Move, European Comission, MDS Intermodal Limited, 2012.
 22. Taniguch E., Thomson R., Yamada T., 2004, Visions for City Logistics, Logistics Systems for Sustainable Cities, Proceedings of the 3rd International Conference on City Logistics, Elsevier Publications.
 23. Together towards competitive and resource-efficient urban mobility. European Commission, COM(2013) 913 final.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu