BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawulski Jakub
Title
Wzrost zatrudnienia jako warunek rozwoju gospodarczego Polski
Employment Growth as a Key Factor for Polish Economic Development
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 26-40, rys., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Finanse publiczne, Zatrudnienie, Rozwój gospodarczy, Sektor finansów publicznych, Rynek pracy
Public finance, Employment, Economic development, Public finance sector, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zawirowania gospodarcze na świecie w ostatnich latach zmusiły wiele państw do weryfikacji prowadzonej dotychczas polityki gospodarczej i podjęcia działań zmierzających do możliwie maksymalnego wykorzystania wszystkich posiadanych zasobów. W Polsce w pierwszej fazie kryzysu działań takich nie podjęto, lecz w obliczu zbliżającego się ponownie okresu spowolnienia gospodarczego będą one niezbędne, szczególnie w zakresie wykorzystania zasobu siły roboczej. Liczba osób pracujących w stosunku do ogółu ludności w wieku produkcyjnym jest bowiem w Polsce znacząco niższa niż przeciętnie w krajach UE. Fakt ten ma bezpośrednie przełożenie na wartość dochodów i wydatków sektora finansów publicznych oraz tempo rozwoju gospodarczego kraju. W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz w kontekście przyszłych problemów demograficznych Polski niewykorzystywanie w pełni zasobów wynikających z kapitału pracy może mieć wysoce negatywne skutki. W opracowaniu zidentyfikowano powyższe problemy oraz najważniejsze działania mogące służyć ich rozwiązaniu. (abstrakt oryginalny)

The recent economic turmoil in the world forced a lot of countries to verify their previous economic policy and to take actions aiming at maximizing the usage of all their resources. In the first stage of the crisis these actions were not undertaken in Poland, yet in the face of the upcoming next period of economic slowdown they will be essential, especially in the usage of labour force. The share of employed people in the productive age population is in Poland considerably lower than the average share in the countries of the EU. This fact has a significant influence on the situation of the public finance sector and development of Poland. In the present economic situation, and in the perspectives connected with the demographic situation, not using the labour force resources entirely can have highly negative consequences. The study identifies the problems mentioned and the most important activities which can be taken to solve them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Boni M., 2011, Polska 2030 - trzecia fala nowoczesności. Rynek pracy a rozwój polskiej i europejskiej (światowej) gospodarki, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 2. Bukowski, M. (red.), 2010, Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 3. Bukowski, M., Lewandowski, P., 2011, Czy należy się bać podniesienia wieku emerytalnego?, Instytut Badań Strukturalnych, IBS Policy Paper no. 1, Warszawa.
 4. European Commission, 2008, The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies for the EU-27 Member States (2007-2060), European Economy, nr 7, Luksemburg.
 5. Europe 2020 Poland. Fueling Growth and Competitiveness in Poland Through Employment, Skills, and Innovation, 2011, World Bank, Waszyngton.
 6. European Commission, 2009, The 2009 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States (2008-2060), European Economy, no. 2, Luksemburg.
 7. European Commission, 2011, Europe 2020 Targets, http://ec.europa.eu/Europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm [dostęp: 15.10.2011].
 8. Eurostat, 2009, Youth in Europe. A Statistical Portrait, Luksemburg.
 9. GUS, 201 la, Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2011, Warszawa.
 10. GUS, 2011b, This is Poland, Warszawa.
 11. GUS, 2011c, Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2010 r., http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11589_PLK_HTML.htm [dostęp: 01.12.2011],
 12. Kostrzewski, L., 2008, Renta wyższa niż emerytura?, http://wyborcza.p1/l,90558,6018019,Renta_wyzsza_niz_emerytura_.html [dostęp: 07.11.2011].
 13. Kwiatkowski, E., Roszkowska, S., Tokarski, T., 2004, Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, Ekonomista, nr 1, s. 39-68.
 14. Lewandowski, P., Koloch, G., Regulski, A., 2009, Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich, Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty Badawcze cz. IX, Narodowy Bank Polski, Warszawa, s. 107-165.
 15. Lipowicz, I., 2010, Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji: Business Centre Club: "Przywileje emerytalne. Potrzeba ujednolicenia system", 22 lutego, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12668385630.pdf [dostęp: 15.11.2011],
 16. Meller, J., Zieliński, M., 1994, Rola państwa w kształtowaniu rynku pracy, w: Okoń-Horodyńska, E. (red.), Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice, s. 105-115.
 17. Pawłowska-Salińska, K., 2011, Chowają się na studiach, Gazeta Wyborcza, nr 250, s. 1.
 18. Polacy: warto być pracowitym, ale czy można się dorobić..., 2011, Gazeta Praca, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,9414254, Polacy_warto_byc_pracowitym_ale_czy_mozna_sie_dorobic.html [dostęp: 03.11.2011].
 19. Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe, 2009, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 20. Rzońca, A., Wojciechowski, W., 2010, Reforma emerytalna a finanse publiczne w Polsce, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa.
 21. Smith, A., 2003, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Księga I, De Agostini Polska, Warszawa.
 22. Sztanderska, U., Wojciechowski, W., 2008, Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja FOR i Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 23. Ustawa z 19 grudnia 2008 o emeryturach pomostowych, Dz.U., nr 237, poz. 1656.
 24. Wojciechowski, W., 2008, Co zrobić, aby więcej Polaków pracowało?, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa.
 25. Wozowczyk, M., Massarelli, N., 2011, European Union Labour Force Survey - Annual Results 2010, Eurostat - Statistics in Focus nr 30, Luksemburg.
 26. Woźniak, B., 2007, Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w: Poteralski, J. (red.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 30-44.
 27. W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004, 2004, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu