BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wesołek Michał
Title
Bezrobocie a rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w latach 1999-2010
Transport Policy for Road Network Expansion as a Tool of Polish Economic and Regional Policy in the Years 1999-2010
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 9-25, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Dynamika systemowa, Polityka transportowa, Infrastruktura transportu, Drogi, Analiza korelacji, Statystyka, Deficyt budżetowy, Bezrobocie, Polityka gospodarcza
System dynamics, Transport policy, Transport infrastructure, Road, Correlation analysis, Statistics, Budget deficit, Unemployment, Economic policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska polityka transportowa w zakresie budowy nowych autostrad i dróg ekspresowych po II wojnie światowej rozwijała się znacznie wolniej niż w krajach Europy Zachodniej. Pierwszy spójny dokument określający wizję dotyczącą docelowego kształtu sieci drogowej opracowano w 2001 roku. Od tego czasu zaczął się też krystalizować aktualny polski system administracji drogowej. Powstał sformalizowany system finansowania budowy i utrzymywania dróg przez budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz Krajowy Fundusz Drogowy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zwiększanie wydatków na budowę dróg wpłynęło na zmniejszenie się stopy bezrobocia w Polsce w latach 1999-2010 oraz złagodziło skutki kryzysu gospodarczego. Zależności między tego rodzaju inwestycjami publicznymi a bezrobociem w długim okresie obrazuje stworzony na potrzeby analizy model gospodarki narodowej oparty na dynamice systemowej. (abstrakt oryginalny)

The Polish transport policy as regards the construction of new motorways and expressways after World War II developed much slower than in Western Europe. The first coherent document setting out the vision for the target shape of the road network was developed in 2001. Since that time the Polish system of road administration began to crystallize. A formalized system of financing the construction and maintenance of roads by the state budget, budgets of local governments and the National Road Fund has also been established. The analyses show that increasing expenses on road construction favorably affected the unemployment rate in Poland in the years 1999-2010 and mitigated the impact of lower economic growth during the crisis. This process is illustrated by the simple model of national economy based on system dynamics, created for the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Abel, A., Bernanke, B., 2005, Macroeconomics, Pearson Addison Wesley, Boston.
 2. Chromińska, M., Ignatczyk, W., 2004, Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 3. Doszyń, M., 2008, Bayesowska analiza krańcowej skłonności do konsumpcji, w: Kryk, B. (red.), Metody ilościowe w ekonomii, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Juja, T., 2010, Determinanty i implikacje deficytu budżetu państwa w latach 2001-2008, w: Juja, T. (red.), Polityka budżetowa i podatki. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Keynes, J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kosterna, U., 1995, Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce, 2009, 4CFuture, Fundacja FOR, PricewaterhouseCoopers, Wardyński i Wspólnicy, Warszawa, http:// www.pwc.pl/pl/publikacje/raport_ktoredy_droga_final.pdf [dostęp: 3.02.2012].
 8. Nasiłowski, M., 2007, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 9. Okun, A.M., 1962, Potential GNP: Its Measurements and Significance, w: American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economic Statistics Section, ASA, Washington, D.C.
 10. Połczyński, J., 2010, Przyczyny występowania nadwyżki budżetowej na przykładzie Estonii, w: Juja, T. (red.), Polityka budżetowa i podatki. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 11. Ratajczak, M., 1999, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym, Dz.U., nr 120, poz. 1283.
 13. Snowdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P., 1998, Współczesne nurty teorii makroekonomii, tłum. A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Stan dróg i autostrad, 2011, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, http://www.gddkia.gov.pl/dane/standia.pdf [dostęp: 10.02.2012],
 15. Szpak, J., 2007, Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Tarajkowski, J., Urbaniak, M., Ziomek, A. (red.), 2008, Elementy dynamiki systemów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, Dz.U., 2007, nr 19, poz. 115.
 18. Ustawa z dnia 27 października 1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz.U., 2004, nr 256, poz. 2571.
 19. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, Dz.U., 2003, nr 80, poz. 721 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych, Dz.U., 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, Dz.U., 2007, nr 19, poz. 115 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Dz.U., 2009, nr 157, poz. 1240.
 23. Ustawy budżetowe na lata 1999-2010.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu