BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mizzau Lorenzo (Ca' Foscari University of Venice), Brindani Rossella (Centro Servizi PMI), Adamczyk Michał (Poznan School of Logistics), Cyplik Piotr (Poznan School of Logistics)
Title
ICT Competencies in Logistics Training - International View
Kompetencje ICT w szkoleniach logistycznych - spojrzenie międzynarodowe
ICT-Kompetenzen in den Logistikschulungen - Internationale Perspektive
Source
LogForum, 2014, vol. 10, nr 4, s. 445-453, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zdalne nauczanie, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Kompetencje
e-learning, Information and Communication Technology (ICT), Competences
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Wymagania stawiane przez współczesną gospodarkę pracownikom dotyczące ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych jak również konieczności przekwalifikowania się w sytuacji zagrożenia bezrobociem strukturalnym wymagają uczenia się przez całe życie. To z kolei w dobie ciągle rosnącego zainteresowania technologiami informacyjnymi (ICT) nakazuje się zastanowić jakimi kompetencjami powinni dysponować trenerzy i szkoleniowcy z obszaru logistyki aby skutecznie dokształcać kadry niezbędne europejskiej gospodarce. Metody: Badania poziomu kompetencji wymaganego w realizacji szkoleń z wykorzystaniem narzędzi ICT przeprowadzono wśród doświadczonych praktyków (trenerów i szkoleniowców) z Niemiec, Włoch i Polski. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety udostępnianego za pośrednictwem strony internetowej projektu. Zebrane dane w formie elektronicznej poddano analizie statystycznej przy wykorzystaniu narzędzi statystyki opisowej. Wyniki: Respondenci ze wszy kich krajów zgodnie wskazują, że kompetencje ICT trenerów i szkoleniowców powinny być najczęściej na poziomie stosować. Różnice dostrzec może jednak w szczegółowej analizie wymaganego poziomu dla poszczególnych kompetencji. Wnioski: Różnic w wynikach pochodzących z poszczególnych krajów w określaniu, jakie kompetencje ICT są wymagane na najwyższym poziomie należy upatrywać w roli, jaką mają spełnić narzędzia ICT w szkoleniach zawodowych w obszarze logistyki. Respondenci z Niemiec i Polski skupiają się, na jakości materiałów szkoleniowych oraz sposobie ich dostarczania. Włoscy szkoleniowcy wskazują, że najistotniejsze jest wykorzystanie narzędzi wspomagających wzajemną komunikację i współpracę z uczestnikami szkoleń. (abstrakt oryginalny)

Background: Today's business reality requires employees to continuously develop their professional competence and to keep requalifying in the face of structural unemployment risk. The need for staying up to date on ICT technologies brings into focus the competence that logistics trainers and teachers should demonstrate to be able to teach the human resources in demand by the European economy. Material and methods: A study into the level of competence required to be able to deliver trainings with the use of ICT tools was conducted among experienced practitioners(trainers and teachers) from Germany, Italy and Poland. The study had a form of a questionnaire survey made available on the project's website. Electronic data has been subject to a statistical analysis with the application of descriptive statistics tools. Results: The respondents from all the countries agreed that teachers and trainers should demonstrate ICT competencies at the application level. Some differences in this opinion transpired in the course of a detailed analysis of the levels required for each competency. Conclusions: The results of the survey into which competencies should be given the highest regard differed from country to country. These differences can be attributed to the role of ICT tools in logistics vocational trainings. The respondents from Germany and Poland are focused on the quality of training materials and on their delivery. Italian trainers attach the greatest importance to communication and cooperation with the trainees. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahrend G., Diamond F., Webber P.G., 2010, Virtual Coaching: Using Technology to Boost Performance, Chief Learning Officer, 9(7), 67-76.
 2. Alexander B., 2006, Web 2.0: A New Wave of Innovation for Teaching and Learning?, EDUCAUSE revivew, March/April, pp. 33-43.
 3. Berdowska A., 2010, Koncepcja Web 3.0 w e-learningu a zarządzanie jakością na uczelni wyższej [The concept of Web 3.0 in e-learning and quality management at a higher educatin institution], in Dąbrowski M., Zając M. (Eds.), E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie [E-learning in higher education - the potential and its use], Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 112-123.
 4. Cellary W., 2012, Przekazywanie wiedzy drogami elektronicznymi [Transferring knowledge through electronic channels], in Skrzydlewski W., Dylak S. (Eds.), MEDIA - EDUKACJA - KULTURA: W stronęedukacji medialnej [MEDIA - EDUCATION - CULTURE: Towards media education], Wydawnictwo PTTiME, Poznań- Rzeszów, 63-80.
 5. Crowe A, Dirks C, Wenderoth MP, 2008, Biology in Bloom: Implementing Bloom's Taxonomy to Enhance Student Learning in Biology, CBE-Life Sciences Education, Vol. 7, Winter, 368 -381.
 6. Holford J., Riddell S., Weedon E., Litjens J., Hannan G., 2008, Patterns of Lifelong Learning, Berlin.
 7. Hyla M., 2007, Przewodnik po e-learningu [A Guide to E-learning], ABC Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 8. Iwanicka A., 2012, Cyberprzestrzeń jako miejsce nowej edukacji medialnej [Cyberspace as a place for new media education], in Skrzydlewski W., Dylak S. (Eds.), MEDIA - EDUKACJA - KULTURA: W stronę edukacji medialnej [MEDIA - EDUKACJA - KULTURA: W stronę edukacji medialnej], Wydawnictwo PTTiME, Poznań- Rzeszów, 251-260.
 9. Mumtaz S, 2000, Factors Affecting Teachers' Use of Information and Communications Technology: a review of the literature, Journal of Information Technology for Teacher Education, 9, 3, 319-342.
 10. Onal A., Otles S., Seylan I., 2007, A conceptual distance learning architecture using semantic web based multi-agent systems, LogForum, 3, 3, 1, Available from Internet: http://www.logforum.net/vol3/issue3/no1.
 11. Selwyn N, 2003, Apart from technology: understanding people's non-use of information and communication technologies in everyday life, Technology in Society 25, 99-116.
 12. Technology premier: Web: 2.0, 2008, Blue Coat, 2008, Available from Internet: www.bluecoat.com.
 13. Webb M., Cox M., 2004, A Review of Pedagogy Related to Information and Communications Technology, Technology, Pedagogy and Education, 13, 3, 235-286.
 14. Wodecki A., 2010, E-learning wobec trendów demograficznych w Polsce i na świecie [E-learning in the context of demographic trends in Poland and globally], M. Dąbrowski M., Zając M. (Eds.), E-learning w szkolnictwie wyższym - potencjał i wykorzystanie [E-learning in higher education - potential and its use], Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, 76-87.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu