BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżaniak Stanisław (Instytut Logistyki i Magazynowania GS1, Poznań, Polska)
Title
Lokalizacja zapasów w sieci dystrybucji
Location of Stocks in Distribution Net
Lokalisierung von Beständen im Distributionsnetz
Source
LogForum, 2006, vol. 2, nr 1, 10 s., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Dystrybucja, Zarządzanie zapasami, Zapasy
Distribution, Inventory management, Inventories
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Celem tworzenia sieci dystrybucji jest lepsze udostępnienie klientowi dostępu do towarów oferowanych przez sieć. Przesunięcie zapasu bliżej odbiorcy poprzez ulokowanie go w magazynach regionalnych skraca czas realizacji zamówienia, wiąże się jednak z większymi kosztami wynikającymi z wyższych poziomów zapasów. Zazwyczaj jednak polityka lokalizacji zapasów nie jest jednorodna wobec wszystkich pozycji asortymentowych oferowanych przez firmę. W artykule rozpatrzono dwa sposoby rozdzielania zapasu zabezpieczającego pomiędzy oba rozpatrywane ogniwa sieci dystrybucji: Magazyn Centralny i Magazyny Regionalne. W praktyce taki rozdział jest przeprowadzany intuicyjnie. Na przykład pozycje wolno rotujące, zwłaszcza drogie, umieszcza się w zapasie centralnym, rozpraszając natomiast zapas towarów o dużej rotacji. W rzeczywistości można ustalić obiektywne kryteria wspomagające taką decyzję. W pracy przedstawiono modele pozwalające na wyznaczanie wartości kryterialnych i wszechstronną analizę wpływu poszczególnych zidentyfikowanych czynników (zmiennych niezależnych) na wynik i przyjętą decyzję. (abstrakt oryginalny)

The aim of developing a distribution network by a trade company, is to provide its customers with a better access to the offered goods. Moving stock of goods closer to the market, by deploying it in regional warehouses decreases lead times, but on the other hand leads to higher cost of carrying safety stock. Generally, the policy concerning stock deployment is not homogeneous for all items. The paper presents two different ways of deployment: in a central warehouse or in a network of regional warehouses. In practice the decision is taken intuitively. For example slow moving and expensive items are placed in central warehouse, while safety stock of fast movers is dispersed and located in Regional Warehouses. In the paper some cost models are developed. They also allow for in-depth analysis of how different identified factors influence the result and decision to be taken. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krzyżaniak S., 2005. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka logistyka, ILiM, 100, 251-252.
  2. Pfohl H.-Ch., 1998. Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, ILiM. 143-146.
  3. Sarjusz-Wolski Z., 2000. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, 40-44, 169-173.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu