BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeneralczyk Lucyna
Title
Funkcjonowanie szarej strefy w Polsce
The Existence of a Hidden Economy in Poland
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 41-55, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Gospodarka, Gospodarka nieformalna, Podatki, Produkcja ukryta, Produkcja nielegalna, Szara strefa
Economy, Informal economy, Taxes, Concealed production, Illegal production, Grey economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule poruszono problematykę zjawiska szarej strefy w Polsce. Cała uwaga poświęcona została ukazaniu mechanizmów funkcjonowania gospodarki nieformalnej w obecnym kształcie, ze szczególnym naciskiem na jej aspekt podatkowy. W artykule przytoczone zostały definicje szarej strefy sformułowane przez najważniejszych badaczy zajmujących się tą tematyką. Ukazany został ponadto podział gospodarki nieformalnej, stosowany przez Główny Urząd Statystyczny - instytucję odpowiedzialną za sporządzanie oficjalnych statystyk dotyczących szarej strefy w Polsce. Zaprezentowano również przyczyny występowania szarej strefy oraz jej przybliżone rozmiary. Ukazano także najistotniejsze formy działań podejmowane przez podmioty w ramach gospodarki nieformalnej. W celu wyczerpującego przedstawienia omawianego zjawiska wymieniono również skutki istnienia gospodarki nierejestrowanej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This article concerns the phenomenon of hidden economy in Poland. It enumerates various definitions of the second economy formulated by experts in this area. What is more, this article presents a division of the hidden economy applied by the Central Statistical Office, an institution which draws up official statistics concerning the second economy in Poland. Moreover, the text presents reasons why this phenomenon has expanded in Poland and its approximate size. The most important activities which constitute the hidden economy in Poland and its consequences are also listed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bernal, A., 2008, Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, Difin, Warszawa.
 2. GUS, 2012, Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2007-2010, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa.
 3. Informacja o funkcjonowaniu "szarej strefy" w polskiej gospodarce i przeciwdziałania jej przez służby skarbowe, 2010, serwis Bezpieczeństwo Finansowe Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=7&dzial=617&id=60227&PortalMF=328388d6991eed90dcl0e6d424a72d29 [dostęp: 22.10.2010],
 4. Jeznach, M., Leszczyńska-Luberek, O., 2010, Rachunki narodowe - stan i kierunki rozwoju, Wiadomości Statystyczne, nr 4.
 5. Krajewska, A., 2004, Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Mróz, B., 2002, Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Szkoła Główna Handlowa, Monografie i Opracowania, nr 509, Warszawa.
 7. Ośrodek Badań Gospodarki Nierejestrowanej, 2010, serwis Urzędu Statystycznego w Kielcach, http://www.stat.gov.pl/kiek/709_PLK_HTML.htm [dostęp: 20.05.2011].
 8. Podstawowe zakresy obszarów kontroli podatkowej na 2009 r., 2009, Ministerstwo Finansów, Departament Administracji Podatkowej, Warszawa.
 9. Podstawowe zakresy obszarów kontroli podatkowej na 2010 r., 2010, Ministerstwo Finansów, Departament Administracji Podatkowej, Warszawa.
 10. Przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy), 2010, w: serwis Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne/przepisy-o-ubezpieczeniu-spolecznym-rolnikow-cd-1/ [dostęp: 27.12.2010],
 11. Rajewski, Z., Zienkowski, L., 1995, Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych, w: Szara strefa gospodarki (wybrane problemy), Główny Urząd Statystyczny, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, z. nr 223, Warszawa.
 12. Schneider, K., 2007, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Sowiński, R., 2009, Uchylanie się od opodatkowania. Przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zjawisku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 14. Sprawozdanie. Kontrola Skarbowa w 2006 r., 2007, Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbowej, Warszawa.
 15. Szacunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005-2008, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa.
 16. Szymborski, K., 1999, Śmierć i podatki, Wiedza i Życie, nr 3.
 17. Wilkin, J., 2010, KRUS posiadaczy ziemskich, Gazeta Wyborcza 16 marca 2010, http://wyborcza.pl/1,75515,7663893,KRUS_posiadaczy_ziemskich.html [dostęp: 27.12.2010].
 18. Wymiar kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników, 2011, w: serwis Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/ [dostęp: 8.05.2011],
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu