BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jermanowska Oliwia
Title
Wpływ integracji krajowego rynku pracy z unijnym na rynek pracy w Polsce w latach 2004-2011
The Impact of Poland's Admission into The European Union on the National Labour Market
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 73-96, rys., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Zatrudnienie, Prawo pracy, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejska Strategia Zatrudnienia, Emigracja zarobkowa, Bezrobocie, Rynek pracy
Employment, Labour law, European Social Fund (ESF), European Employment Strategy, Economic emigration, Unemployment, Labour market
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie analizy dostępnych danych opisujących główne wydarzenia na polskim rynku pracy, jakie miały miejsce po wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Po 2004 roku w zakresie organizacji rynku pracy zmianom uległy przede wszystkim: pewne elementy prawa pracy, stopień otwartości rynków pracy w innych krajach unijnych dla pracowników z Polski oraz system finansowania i organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Każdy z wymienionych elementów w swoisty sposób wpłynął na sytuację na rynku pracy w Polsce. W artykule omówiono każdą płaszczyznę, na której wystąpiły zmiany oraz pod-jęto próbę określenia ich oddziaływania na rynek pracy. Zmiany scharakteryzowano przy pomocy analizy wartości poszczególnych wskaźników, charakteryzujących stan rynku pracy. Artykuł podzielono na pięć części. W pierwszej zawarto opis podstawowych elementów tworzących i wspierających funkcjonowanie europejskiego rynku pracy. W drugiej, trzeciej i czwartej opisano kolejno: zmiany w zakresie prawa pracy, które nastąpiły w Polsce po wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej; migracje zarobkowe Polaków po 2004 roku odbywające się dzięki istniejącej w ramach Unii swobody przepływu pracowników oraz skutki funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ostatnia część to szczegółowa analiza wybranych wskaźników związanych z rynkiem pracy, której efektem ma być znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie są skutki wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dla krajowego rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The present article relies heavily upon the summary of available data describing the main events concerning the Polish job market after joining the EU. Since 2004 the following elements within the scope of the job markets organization have changed: issues concerning the labour law, the extent to which the other EU countries are open to Polish workers and the system of financing and organizing the professional training programs with the aim of raising the potential workers' qualifications. Each of the aforesaid elements has largely influenced the Polish job market. The article discusses every aspect of the changes with an attempt to establish their implications for the job market. The changes have been characterized by means of the analysis of the particular indicators which typify the job market. The article has been divided into five parts. The first contains a description of the basic elements creating and supporting the European job market. The second, third and fourth sections describe the following: modifications within the scope of the Polish labour law after joining the EU, labour migration after 2004 ongoing according to the free flow of workers and the results of the functioning of the European Social Fund in Poland. The last part is devoted to the detailed analysis of the chosen indicators related to the job market, whose ultimate effect is the answer to a question of the consequences to the national job market stemming from Poland s admission into the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bezrobocie w Polsce w roku 2004,2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, http:// psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/20050504110319.zip [dostęp: 10.05.2011],
 2. Boruta, I., 2004, Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, szkolenie, młodzież, w: Barcz, J. (red.), Prawo Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 3. Chorąży, P., 2007, Europejski fundusz społeczny w Polsce 2004-2006, Warszawa, http:// www.mrr.gov.pl/aktualnosci/archiwum/Documents/0b414ca093934d95882a9clbe-9e6a669EFSwPolsce20042006_PChorazy.pdf [dostęp: 7.04.2011 ].
 4. Duszczyk, M., Wisniewski, J., Budzyńska, M., 2007, Rynki pracy, migracje, edukacja, w: Bielska, A. (red.), Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 5. Eurostat, 2002, Eurostat Yearbook 2002, The Statistical Guide to Europę. Data 2990-2000, Luksemburg, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-40-01-319/EN/KS-40-01-319-EN.PDF [dostęp: 1.05.2011],
 6. Głąbicka, K., 1999, Rynek pracy w Unii Europejskiej. Stan i perspektywy, Difin, Warszawa.
 7. GUS, 2009, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2009.
 8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu [dostęp: 10.05.2011],
 9. http://prawo.e-katedra.pl [dostęp: 10.05.2011],
 10. http://www.placet.com.pl [dostęp: 10.05.2011],
 11. http://www.efs.gov.pl [dostęp: 1.04.2011].
 12. http://www.pip.gov.pl [dostęp: 25.05.2011],
 13. http://www.mg.gov.pl [dostęp: 2.05.2011],
 14. Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 kwietnia 2011 r.), 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Informacja%20miesieczna%20z%20realizacji%20PO%20KL%20wg%20stanu%20na%20 31.01.2011.pdf [dostęp: 6.05.2011].
 15. Informacja w sprawie zatrudnienia obywateli polskich w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz obywateli państw EOG w Polsce, 2009, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Migracje/Monitoring.pdf [dostęp: 2.05.2011],
 16. Jarmołowicz, W., Knapińska, M., 2005, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 17. Kłos, B., 2006, Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, Infos, 23 października, Biuro Analiz Sejmowych, http://www.skpnszz.org/downloads/2007r/0pracowania/infos_002%5B1%5D.pdf [dostęp: 5.05.2011 ].
 18. Krajowa strategia zatrudnienia na lata 2007-2013, 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/gfic/mpips/userfiles/File/Raporty/krajowa%20strategia%20zatrudnienia.pdf [dostęp: 21.04.2011],
 19. Lewandowski, H., 2010, Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na polskie prawo pracy, w: Buy, M., Lewandowski, H. (red.) Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne. Przykład Francji i Polski, Difin, Warszawa.
 20. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym Polska 2011, 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 21. Rynek pracy w Polsce, 2010 rok, 2011, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/Rynek_pracy_2010.pdf [dostęp: 22.04.2011].
 22. Śliwińska, M., 2010, Jednolity Rynek Wewnętrzny, w: Małuszyńska, E., Gruchman, B. (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Traktat ustanawiający EWWiS, 18 kwietnia 1951, Paryż.
 24. Wach, K., 2007, Europejski rynek pracy, Oficyna Wolters Kulwer business, Kraków.
 25. Wagner, B., 2009, Kodeks pracy 2009 Komentarz, Wydanie V uaktualnione, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 26. Walczak, K., 2003, Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie, PIP, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa.
 27. Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, 2007, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C14A5DE8-7236-4770-A72D-44D7A0454F93/31186/migracja070301.pdf [dostęp: 1.05.2011 ].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu