BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Natalia
Title
Zarządzanie ryzykiem w warunkach funkcjonowania systemu rozliczeniowego KDPW_CCP oraz metodologii SPAN
Risk Management in the Context of KDPW_CCP Clearing System Operations and SPAN Methodology
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 99-114, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Kontrahent, Systemy rozliczeniowe, Zarządzanie ryzykiem
Contractor, Clearing systems, Risk management
Note
streszcz., summ.
Abstract
System rozliczeniowo-rozrachunkowy stanowi najważniejszy składnik procesu posttransakcyjnego. Stąd wynika potrzeba utrzymania bezpieczeństwa jego funkcjonowania, co jest niezbędne dla zapewnienia stabilności systemu finansowego. Struktura rozliczeniowo-rozrachunkowa może przybierać różne formy i podobnie jak struktura całego systemu finansowego podlega nieustannej ewolucji. W Polsce istotna modyfikacja modelu rozliczeniowego nastąpiła w ostatnich kilku latach. Dlatego w niniejszym opracowaniu przedstawiono obowiązujące wcześniej normy, wprowadzone zmiany oraz dokonano ich analizy w kontekście adekwatności przyjętych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa systemowego. (abstrakt oryginalny)

A clearing and settlement system should be considered as an integral part of the transaction process. Hence, there is a deep concern to safeguard the system, so as to ultimately ensure financial system stability. The structure of clearing and settlement issues can be approached in a variety of ways and should be in line with the evolution of the whole financial system. Certain material changes have occurred in Poland in recent years. Thus, this paper presents the previous clearing standards, their modification and the analysis of the clearing system adequacy to systemic security needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. CCP - regulacje europejskie, www.kdpwccp.pl/pl/press/Komunikaty/7.Regulacje%20europejskie.pdf [dostęp: 5.02.2012].
 2. Fundusz rozliczeniowy, 2009, www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/span/Documents/Fundusz_rozliczeniowy_SKR3.pdf [dostęp: 21.02.2012],
 3. Kołakowski, L., Truchanowicz, M., Skorupska-Świrska, Ż., 2010, KDPWJCLEARPOOL gwarant rozliczeń, www.kdpw.pl/pl/KDPW/publikacje/seminaria/Documents/CL/KDPW_CLEARPOOL.pdf [dostęp: 21.02.2012],
 4. Nakoneczny, K., Wróbel, B. (red.), 2009, Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej, NBP, Warszawa.
 5. Ostaszewski, J. (red.), 2010, Finanse, Difin, Warszawa.
 6. Raport roczny GPW 2010, www.raportroczny2010.gpw.pl/pl/strategia/strategia-gpw [dostęp: 19.02.2012],
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów, Dz.U., nr 204, poz. 1571.
 8. Sroka, I., 2009, Strategia KDPW na lata 2010-2013, www.kdpw.pl/pl/KDPW/rozwoj/Strony/strategia.aspx [dostęp: 26.02.2012].
 9. Sroka, I., 2010, KDPW_CLEARPOOL gwarant rozliczeń, www.kdpw.pl/pl/KDPW/publikacje/seminaria/Documents/CL/KDPW_CLEARPOOL_Wprowadzenie.pdf [dostęp: 21.02.2012],
 10. Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Documents/szd.pdf [dostęp: 27 lutego 2012].
 11. Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń transakcji przez KDPW_CCP, www.kdpwccp.pl/pl/Regulacje/Documents/szrt.pdf [dostęp: 27.02.2012],
 12. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz.U., nr 35, poz. 155.
 13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, Dz.U., nr 123, poz. 1351.
 14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, nr 183 poz. 1538.
 15. Utworzenie Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP, 2011, www.kdpw.pl/pl/KDPW/aktualnosci/.../11022011KDPW_CCP.pptx [dostęp: 27.02.2012],
 16. Wolak, A., 2011, Raport o Funkcjonowaniu Polskiego Rynku Finansowego w ujęciu międzysektorowym, UKNF, Warszawa.
 17. www.gpw.pl/grupa_kapitalowa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu