BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodorek Monika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Renoma przedsiębiorstwa jako rezultat Pozytywnego Potencjału Organizacji - w świetle wyników badań
The Company's Reputation as a Result of the Positive Organisational Potential - in the Light of the Results of Research
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 349-354, tab.
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Potencjał przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Company image, Potential of enterprise, Enterprises
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Renoma przedsiębiorstwa będąca wynikiem jego pozytywnego wizerunku jest cennym zasobem, pozwalającym na wyróżnienie się spośród konkurentów i budowanie przewagi konkurencyjnej. Posiadanie i ulepszanie renomy przedsiębiorstwa świadczy o jego rozwoju. Istotnym tworzywem do budowania renomy jest Pozytywny Potencjał Organizacji (PPO), który przekłada się na prorozwojowe zachowania pracowników, podnoszące w efekcie: wydajność, innowacyjność, satysfakcję pracowników i klientów oraz renomę przedsiębiorstwa. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzone w 73 przedsiębiorstwach działających w Polsce, a jego celem jest wyodrębnienie najistotniejszych przejawów kluczowych obszarów PPO przekładających się w największym stopniu na wzrost renomy przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The company's reputation resulting from its positive image is a valuable resource which allows it to stand out from the competitors and build competitive advantage. Company's possession and improvement of its reputation proves its constant development. Positive Organisational Potential (POP) is an important material for building reputation, which in turn is reflected in growth-oriented employees' behaviours resulting in increased efficiency, innovativeness, employees' and customers' satisfaction and the company's reputation. The article presents the results of research conducted in 73 enterprises, and it aims at distinguishing the most significant manifestations of the key areas of POP which affect the company's reputation the most.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1971, s. 808;
 2. S. Skorupko (red.), Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1968, s. 423.
 3. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, FELBERG SJA, Warszawa 1999, s. 279.
 4. W. Budzyński, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Poltext, Warszawa 2008, s. 7-8.
 5. K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, SGH, Warszawa 2011, s. 9-10.
 6. K. Hubert, Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Business Press,Warszawa 1994, s. 3.
 7. J. Cornelissen, Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 23.
 8. S.H. Kennedy, Naturing Corporate Images: Total Communication or Ego Trip?, "European Journal of Marketing‖ 1977, Vol. 11, No. 3, s. 120-164, cyt za: K. Majchrzak, Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego, SGH, Warszawa 2011, s. 31-32.
 9. S.W. Alessandri, Modelling Corporate Identity: A Concept Explication and Theoretical Explanation, "Corporate Communications: An International Journal‖ 2010, Vol. 6, No. 4, s. 178,
 10. T.J. Brown, P.A. Dacin, M.G. Pratt, D.A. Whetten, Identity, Intended Image, Construed Image, And Reputation: An Interdisciplinary Framework and Suggested Terminology, "Journal of the Academy of Marketing Science‖ 2006, Vol. 34, No. 2, s. 102
 11. J. Witek, A. Kowalczyk, Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa jako narzędzie pozycjonowania go na konkurencyjnym rynku, [w:] Z. Waśkowski (red.), Komunikacja rynkowa, kultura, perswazja, technologia, "Zeszyty Naukowe‖, nr 209, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011, s. 243; cyt za: J. Tkaczyk, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego, [w:] A. Czubała, J.W. Wiktor (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług, Wydawnictwo WSPiM, Chrzanów 2002, s. 21.
 12. W. Doroszewski (red.), Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1973, s. 631 i 633.
 13. T. Kiziukiewicz, Majątek trwały, [w:] K. Sawicki (red.), Rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 1999, s. 67.
 14. K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn (red.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
 15. M. Chodorek, Stan Pozytywnego Potencjału Organizacji w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK, Toruń 2010, s. 53-74.
 16. A. Glińska-Neweś, Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK, Toruń 2010., s. 48
 17. A. Glińska-Neweś, M.J. Stankiewicz, Key Areas of Positive Organisational Potential as Accelerators of Pro-Developmental Employee Behaviours, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, TNOiK, Toruń 2013, s. 26.
 18. R. Lorenczewski, The Role of Corporate Governance in Creating Pro-Developmental POP Outcomes, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, TNOiK, Toruń 2013, s. 35.
 19. R. Karaszewski, A. Lis, The role of leadership to stimulate pro-developmental Positive Organisational Potential, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, TNOiK, Toruń 2013, s. 70.
 20. B. Józefowicz, Trust in Creating Pro-Developmental POP Outcomes, [w:] M. J. Stankiewicz (red.), Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, TNOiK, Toruń 2013., s. 161.
 21. J. Wińska, Language of Internal Communication in Creating Pro-Developmental POP Outcomes, [w:] M.J. Stankiewicz (red Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, TNOiK, Toruń 2013, s. 205-206.
 22. D.W. Organ, Organizational Citizenship Behaviour: The Good Soldier Syndrome, Lexington Books, Lexington 1988, s. 4.
 23. Ph. Kotler, N. Lee, Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley & Sons, New York 2004; cyt. za: K. Skrzypczyńska, Corporate Social Responsibility as an Indicator of the Company Positive Organisational Potential, [w:] M.J. Stankiewicz (red Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, TNOiK, Toruń 2013, s. 263.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu