BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarniecka-Skubina Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nowak Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
System śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów
System for Tracking and Tracing Flow and Origin of Food as Tool to Ensure Consumer Safety
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 5 (84), s. 20-36, tab., bibliogr. 46 poz.
Keyword
Żywność, Produkcja żywności, Systemy identyfikacji, Monitorowanie procesów, Łańcuch dostaw, Jakość żywności, Bezpieczna żywność
Food, Food production, Identification systems, Process monitoring, Supply chain, Food quality, Safe food
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu śledzenia ruchu i pochodzenia żywności (identyfikowalności). Omówiono definicje określenia traceability, uwarunkowania prawne wdrażania tego systemu w łańcuchu żywnościowym i pojęcia związane ze sposobem realizacji tego systemu, takie jak: tracking & tracing (śledzenia i odnajdywania). Wskazano na wielość obszarów związanych z produkcją żywności (np. zakupy surowców, magazynowanie, przygotowanie do produkcji, przetwarzanie, pakowanie, transport i dystrybucja, ale również mycie i dezynfekcja), które należy uwzględnić w systemie śledzenia ruchu produktów żywnościowych. Scharakteryzowano sposób gromadzenia danych i ich rodzaj na przykładzie produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodzenia roślinnego. Przedstawiono sposób identyfikacji produktów żywnościowych w łańcuchu żywnościowym, w tym nowoczesne technologie, takie jak: np. RFID. Scharakteryzowano ponadto sposób zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia lub sygnałów o zagrożeniu na rynku produktów żywnościowych. W podsumowaniu omówiono korzyści wynikające z funkcjonowania systemu identyfikowalności, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the issues were presented that referred to a system for tracking and tracing the flow and origin of food (traceability). Among other things, the definition of traceability was discussed, as were the legal aspects of implementing this system into the food chain and the implementation-related concepts such as tracking and tracing. Many food production-related areas were pointed out (such as purchases of raw materials, storage, preparation for production, processing, packaging, transport and distribution, and, also, cleaning and disinfection) that should be included into the system of tracking and tracing the flow of food products. The method of collecting data and their type were characterized and exemplified by animal and plant-originating products. A method to identify food in a food chain was depicted as were some new technologies, for example RFID. Furthermore, there was characterized a crisis management to be applied in the case of threat or danger signals appearing in the food product market. Finally, there were taken together the benefits resulting from the functioning of the traceability system, both external and internal. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anon.: An Introduction to the Global Location Number (GLN). GS 1, Dayton 2006.
 2. Anon.: The Global Traceability Standard. GS 1, Brussels 2006.
 3. Anon.: Food traceability. Directorate General for Health and Consumer Protection, EU 2007.
 4. Becker T.: Consumer perception of fresh meat quality: a framework for analysis. Br. Food J., 2000, 102 (3), 158-176.
 5. Bertolini M., Bevilacqua M., Massini R.: FMECA approach to product traceability in the food industry. Food Control, 2006, 17, 137-145.
 6. BRC Global Standard for Food Safety, 2010.
 7. Caswell J. A.: Quality assurance, information, tracking, and consumer labeling. Marine Pollution Bulletin, 2006, 53, 650-656.
 8. Czarniecka-Skubina E., Grochowicz J., Nowak D.: Product Quality and Safety in HoReCa Sector. Proc. 5th Int. Tech. Symp. on Food Proces., Monitoring Technology in Bioprocesses and Food Quality Management, Agratechnik Bornim, Potsdam 2009, pp. 93-100.
 9. Czarniecka-Skubina E., Przybylski W., Jaworska D., Czyżo P.A., Bieńkowska A.: The assurances of quality and safety of food production on the example of meat and meat products. In: Food Quality and Safety. Eds. G. Krasnowska, A. Pęksa, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009, pp. 34-44.
 10. Czarniecka-Skubina E., Bieńkowska A.: Quality assurances in system' gastronomy basis on McDonald's. In: Technical and food products quality. Ed. S. Borkowski, K. Szołtysek, Dniprope- trovsk, 2010, pp. 46-56.
 11. Czarniecka-Skubina E., Godlewska K.: Kryteria bezpieczeństwa żywności jako wyznacznik jakości mięsa. W: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, t. II. Red. T. Sikora, Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków, 2010, ss. 378-387.
 12. Derrick S., Dillon M.: Traceability in fish industry. Eurofish International Organisation, Copenhagen, Denmark 2004, pp. 24-51.
 13. Dupuy C., Botta-Genoulaz V., Guinet A.: Batch dispersion model to optimise traceability in food industry. J. Food Eng., 2005, 70, 333-339.
 14. Dzwolak W. : Wybrane aspekty identyfikowalności w łańcuchu żywnościowym. Med. Wet. 2009, 65(4).
 15. ECR Europe (Efficient Consumer Response): Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations. ECR Europe, 2004.
 16. Early R.: Farm assurance - benefit of burden? J. Royal Agric. Soc., 1998, 159, 32-43.
 17. Gellynck X., Verbeke W.: Consumer perception of traceability in the meat chain. Agrarwirtschaft, 2001, 50, 368-374.
 18. GENCOD EAN France: La traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement: de la stratégie á la practique. GENCOD EAN France member of EAN International, 2001.
 19. Golan E., Krissoff B., Kuchler F., Calvin L., Nelson K., Price G.: Traceability in the U.S. Food Supply: Economic Theory and Industry Studies. Economic Research Service. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Economic, 2004, Report No. 830.
 20. Hobbs J., Bailey D., Dickinson D., Haghiri M.: Traceability in the Canadian red meat sector: do consumers care? Can. J. Agric. Econ., 2005, 53, 47-65.
 21. IFS, International Food Standard, wersja 6, sierpień 2010.
 22. PN-ISO 8402:1996. Zarządzanie jakością I zapewnienie jakości. Terminologia. Pkt 3.16.
 23. PN-EN ISO 22005:2007 Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności. Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu.
 24. Latouche K., Rainelli P., Vermersch D.: Food safety issues and the BSE scare: some lessons from the French case. Food Policy, 1998, 23, 347-356.
 25. Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M., F.: Food Quality Management: A Techno-managerial approach. Wageningen Pers, Wageningen 2002.
 26. Moe T.: Perspectives on traceability in food manufacture. Trends Food Sci. Tech., 1998, 9, 211-214.
 27. PN-EN ISO 22005:2007.: Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności. Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu.
 28. Rábade L.A., Alfaro J.A.: Buyer - supplier relationship's influence on traceability implementation in the vegetable industry. J. Purchasing & Supply Management, 2006, 12, 39-50.
 29. Regattieri A., Gamberi M., Manzini R.: Traceability of food products: General framework and experimental evidence. J. Food Eng., 2007, 81, 347-356.
 30. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. UE L 31, z 1.02.2002 z późn. zm.).
 31. Sarig Y.: Traceability of food products. CIGR. J. Scient. Res. Developments, 2003, 12, 54-65.
 32. Schwagële F.: Traceability from a European perspective. Meat Sci., 2005, 71, 164-173.
 33. Smith G.C., Tatum J.D., Belk K.E., Scanga J.A., Grandin T., Sofos J.N.: Review. Traceability from a US perspective. Meat Sci., 2005, 71, 174-93.
 34. Souza Monteiro D.M.S., Julie A., Caswell J.A.: Traceability adoption at the farm level: An empirical analysis of the Portuguese pear industry. Food Policy, 2009, 34, 94-01.
 35. Stein R.R.: Improving eficiency and qality by Coupling Quality Assurance / Quality Control Testing and Process Control Systems with a Laboratory Information Management System. Process Control Quality, 1990, 1, 3-14.
 36. Śliwczyński B.: Gwarancja bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności. Przem. Spoż. 2008, 7, 28.
 37. Theuvsen L.: Motivational limits to tracking and tracing: principal-agent problems in meat production and processing. In: Quality assurance, risk management and environmental control in agriculture and food supply networks. Eds. Schiefer G., Rickert U. Germany: Universität Bonn-ILB, 2003. B, pp. 223-230.
 38. Thompson M., Sylvia G., Morrissy M.T.: Seafood traceability in the United States: Current trends, system design, and potential applications. Comprehensive Rev. in Food Sci. Food Safety, 2005, 1, 17.
 39. Traceability management tools for agriculture, food and beverage products. EAN International, 2004.
 40. Traceability of Beef, GS1, 2007.
 41. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 r., nr 89, poz. 590).
 42. Wall B.: Quality management at Golden Wonder. Industrial Management and Data Systems, 1994, 94 (7), 24-28.
 43. Wiśniewska M.: GlobalGAP - standard jakości i bezpieczeństwa dla producentów żywności. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2010, 54, 9, 3-4.
 44. Wood J.D., Holder J.S., Main D.C.J.: Quality assurance schemes. Meat Sci., 1998, 49, Supl. 1, S191-S203.
 45. Zadernowski M., Obiedziński M.: Traceability - identyfikowalność - obowiązek i wyzwanie. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2005, 49, 11, 3-7.
 46. Ziółkowska A., Kijowski J.: Traceability system as a crucial product safety factor in the food chain. In: Food Quality and Safety. Eds. G. Krasnowska, A. Pęksa, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009, pp. 27-33.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu