BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nowak Mirosława Marzena (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Poziom i zróżnicowanie kosztów ochrony środowiska w spółdzielniach mleczarskich
The Level and Diversity of Environmental Costs in Dairy Cooperatives
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 115-119, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Koszty ochrony środowiska, Spółdzielczość mleczarska
Environmental protection, Environmental protection costs, Cooperative creameries
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było zaprezentowanie poziomu kosztów ochrony środowiska w spółdzielniach mleczarskich w latach 2004-2010. Materiał do badań stanowiły informacje uzyskane z kwestionariusza wywiadu. Badaniami objęto 32 spółdzielnie mleczarskie nieprzerwanie funkcjonujące w okresie badawczym, według stanu na koniec 2005 roku. Szczególną uwagę zwrócono na opłaty spółdzielni za emisję zanieczyszczeń do atmosfery i przekroczenia dopuszczalnych norm tych zanieczyszczeń oraz hałasu, koszty gospodarki odpadami stałymi oraz koszty odprowadzania ścieków. Stwierdzono, że spółdzielnie mleczarskie ponoszą najwyższe koszty związane z gospodarką ściekami. Wysokie były również koszty związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Gospodarka związana z ochroną środowiska w spółdzielniach największych była stabilna i zbliżona do poprawnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to demonstrate the level of environmental costs in the dairy cooperatives in the years 2004-2010. The study involved 32 dairy cooperatives operating continuously during the research, at the end of 2005. Material consisted of information obtained from the questionnaire interview. Particular attention was paid to the cooperative fee for emissions to atmosphere and exceeding the limit values for these pollutants and noise, the costs of solid waste management and sewage costs. It was found that dairy cooperatives incur the highest costs associated with the economy of sewage. High costs are also associated with the emission of pollutants into the atmosphere. Economy linked to environmental protection in the largest cooperatives is stable and close to correct. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Augusewicz A., Breńko T., Kozłowska A., Miłaszewski R., Karolinczak B., Werner-Juszczuk A., Winiarek P. 2012: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Bud. i Inż. Środ., nr 3, 17.
  2. Deja A. 2001: Zadania przemysłu spożywczego z zakresu ochrony środowiska w świetle przepisów polskich i UE. Część II, Przem. Spoż. 3, 54-56.
  3. Dobrzańska B., Dobrzański D., Kiełczewski D. 2009: Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa, 78.
  4. Hadryjańska B. 2008: Pro-ecological activities of dairy firm in wielkopolska as a factor of their competitive position. J. Agribus. Rural Dev., 4(10), 25-26.
  5. Hadryjańska B. 2010: Ekologizacja procesu produkcji wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 10(XXV), z. 1, 78.
  6. Juszczyk S. 2003: Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (119), Instytut Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
  7. Nowak M.M. 2012: Znaczenie spółdzielni mleczarskich w rozwoju regionalnym, [w:] P. Dziekański (red.), Wybrane problemy gospodarki regionalnej, Ostrowiec Świętokrzyski, 106-108.
  8. Nowak M.M. 2011: Zagrożenia ekologiczne i ich skutki społeczno-gospodarcze, Środowisko i rozwój, nr 23/1/, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom, 171-185.
  9. Szadziewska A. 2011: Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska i ich pływ na wynik finansowy przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1/1, 381-394.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu