BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Julian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Gonet Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stachowiak Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Ewolucja potrzeb innowacyjnych rolników
Evolution of the Needs for Innovativeness of Farmers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 120-125, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo, Innowacje
Arable farm, Agriculture, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie zmian potrzeb rolników dotyczących przyjmowania innowacji, rozpatrywanych w układzie czasowym - od okresu sprzed akcesji Polski do UE (rok 1996 i 2001) i po kilkuletniej w niej obecności (rok 2009). Wyniki uzyskane na podstawie wywiadów z rolnikami województwa dolnośląskiego wykazały, że największy udział w strukturze deklarowanych potrzeb miały innowacje w sferze produkcji i procesów technologicznych, w szczególności w produkcji roślinnej. Jednocześnie nastąpił wzrost potrzeb rolników dotyczących innowacyjnych rozwiązań w zakresach ekonomicznych i organizacji gospodarstw oraz utrzymywało się znaczne zapotrzebowanie na innowacje marketingowe, co jest oznaką zmian postaw rolników i odchodzenia od nastawienia proprodukcyjnego na rzecz marketingowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine, how changed in the time - from the period before the Polish accession to the European Union (1996 and 2001) - and after a few years (year 2009), the needs of farmers adopting innovation. The results obtained based on interviews with farmers Lower Silesia province showed that the largest share in the structure of the declared purposes were innovations in the technological processes and production, especially in crop production. At the same time there was an increase farmers' needs for innovative solutions in the areas of economics and organization of farms and maintain a significant needs for marketing innovation, which is a sign of changing attitudes of farmers and departing from the attitude for the production for marketing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J. 1994: Innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej, Wiadomości Statystyczne, 2, 11.
 2. Chmielewska B. 2013: Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi, J. Agribus. Rural Dev., nr 2(28), 19-31.
 3. Czyżewski A. (red.). 2007: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 4. Czyżewski A., Grzelak A. 2011: Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej kraju w okresie kryzysu 2007-2009, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 98, z. 3, 21-31.
 5. Grzelak A. 2013: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009, Rocz. Ekon. Rol. i Rozw. Obsz. Wiej., t. 100, z. 1, 78-88.
 6. Hahn C.L. 1974: Relationships between Potential Adopters` Perceptions of Social Studies Innovations and Their Adoption of These Innovations in Indiana, Ohio, Georgia and Florida. Ph.D. Thesis. Bloomington, Indiana University.
 7. Hassinger E. 1959: Stages in the adoption Process, Rural Socilogy, 24, 52-53.
 8. Jantsch E. 1972: Technological Planning and Social Future, London.
 9. Kalinowski J. 2009: Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z kredytów inwestycyjnych, Zesz. Nauk.Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, nr 570, Rozprawy CCLV.
 10. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, nr 440, Rozprawy, z. 318.
 11. Klepacki B. 1987: Zasady wyboru próby do badań ekonomiczno-rolniczych, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 84, z. 3, 137-152.
 12. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych (Wybrane zagadnienia), Akademia Rolnicza, Wrocław.
 13. Maziarz C. 1984: Andragogika rolnicza, PWN, Warszawa.
 14. Piekut M. 2013: Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich, Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 1(40), t. 1, 23-39.
 15. Przychodzeń Z.J. 1991: Zarys innowatyki rolniczej, PWRiL, Warszawa.
 16. Rogoziński K. 1979: Kategoria potrzeb w teorii ekonomii, Ekonomista, , 638.
 17. Ryznar J. 1995: Doradztwo rolnicze w zarysie, Akademia Rolnicza, Wrocław, 70.
 18. Ryznar J. 1999: Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego, Akademia Rolnicza, Wrocław.
 19. Schumpeter J. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 89-150.
 20. Sikorska-Wolak I. 1993: Dyfuzja innowacji rolniczych w wiejskiej społeczności lokalnej i jej społeczno-ekonomiczne uwarunkowani, Rozprawy Naukowe i Monografie, SGGW, Warszawa.
 21. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa, 157-166.
 22. Stachak S., Woźniak Z. 1981: Elementy metodologii nauk agroekonomicznych, Akademia Rolnicza, Szczecin, 99-104.
 23. Uchwała Nr XXXV/583/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Wawrzyniak B.M. 1992: Zakres i klasyfikacja potrzeb doradczych producentów rolnych, [w:] Doradztwo rolnicze w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych wsi, Materiały konferencyjne, Grabanów.
 25. Wawrzyniak B.M., Wojtasik B. 2001: Identyfikacja potrzeb doradczych i informacyjnych. [w:] M. Drygas, J. Kania, A.P. Wiatrak (red.), Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych, PAN-IRWiR, Warszawa, 81-101.
 26. Wawrzyniak B.M., Zawisza S. 1997: Potrzeby doradcze producentów rolnych w warunkach reformy gospodarczej, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.
 27. Wieruszewska M. 1988: Potrzeby jako kategoria badawcza, Wieś i Rolnictwo, 2, 55-62.
 28. Woś A. 2002: Rolnictwo i sektor żywnościowy w 2001 roku, IERiGŻ, Warszawa.
 29. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2008: Podręcznik Oslo, Wyd. 3, MNiSW, Warszawa, 48-49.
 30. Zawisza S. 1997: Analiza wybranych potrzeb gospodarczych, społecznych i doradczych rolników indywidualnych w warunkach przekształceń rynkowych, Rozprawy, nr 81, Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 31. Zawisza S. 1998: Potrzeby rolników - koncepcja modelowa, [w:] Doradztwo rolnicze w stymulowaniu i wspieraniu przemian zachodzących w polskim rolnictwie, Materiały konferencyjne, 7-8 września 1998, MRiGŻ, CDiEwR, Poznań, 241-253.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu