BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Zastosowanie analizy skupień do badania zróżnicowania regionalnego potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce
An Application of Cluster Analysis to Make a Survey of Regional Productive Potential Differentiation in Polish Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 126-130, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rolnictwo, Potencjał rolnictwa, Zróżnicowanie regionalne, Analiza skupień
Agriculture, Farming potential, Regional diversity, Cluster analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce. Analizę przeprowadzono wykorzystując dane statystyki masowej GUS z roku 2011. Do oceny poziomu zróżnicowania potencjału produkcyjnego rolnictwa w ujęciu regionalnym wykorzystano metodę aglomeracyjną, wyodrębniając cztery grupy typologiczne o zróżnicowanym potencjale produkcyjnym. W grupie o najwyższym potencjale znalazło się województwo wielkopolskie i opolskie, natomiast województwa Polski południowo-wschodniej charakteryzują się najniższym potencjałem produkcyjnym rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the spatial differentiation of productive potential in Polish agriculture. An analysis was made basing upon statistical data from Central Statistical Office, 2011. An author used the agglomerative method to make an assessment of productive potential differentiation level in Polish agriculture regarding regions with separation of four typological groups characterizing with different productive potential. Two Polish regions: Opole and Wielkopolska were in group with the highest productive potential but the regions of South-Eeastern Poland were in group characterizing with the lowest productive potential in agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Christiaensen L., Swinnen J. 1994: Economic, Institutional and Political Determinants of Agricultural Production Structures in Western Europe, Department of Agricultural Economics, Catholic University of Leuven, Working paper, 11.
 2. Czyżewski B. 2012: Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Studia Ekonomiczne, nr 2 (LXXIII), 165-188.
 3. European Competitiveness Report 2008, 2009: European Commission, Brussels.
 4. Kowalski A., Wigier M., Dudek M. (red.). 2014: Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja?, IERiGŻ-PIB, nr 99, 33.
 5. Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. 2011: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, IERiGŻ-PIB, nr 7, Warszawa, 17.
 6. O'Donnell C.J. 2010; Measuring and decomposing agricultural productivity and profitability change. Australian J.Agric. Res. Econ., 54, 527-560.
 7. Pawlak K. 2013: Typologia krajów unii europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego, Rocz. Ekon. Rol. Roz. Obsz. Wiej., t. 100, z. 1, 9-22.
 8. Pawlak K., Poczta W. 2010: Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji do UE jako przesłanka jego konkurencyjności, Wieś i Rolnictwo, nr 1, 21-47.
 9. Słodowa-Hełpa M. 1998: Wieś i rolnictwo w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju [w:] Wieś i Rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, 359-379.
 10. Stanisz A. 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków, 122.
 11. Tomczak F. 1998: Rolnictwo polskie, [w:] A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Warszawa, 713.
 12. Woś A. 2003: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza, IERiGŻ, Warszawa, 50.
 13. Zegar J.S. (red.). 2013: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa, nr 93, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 7.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu