BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiełbasa Barbara (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Selected Aspects of the Process of Polish Farms' Adaptation to Cross-Compliance Requirements
Wybrane aspekty procesu dostosowania polskich gospodarstw rolnych do wymogów wzajemnej zgodności
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 131-136, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Doradztwo rolnicze, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Zasada wzajemnej zgodności
Arable farm, Agricultural advisory, Demand adjustment process, Cross-compliance requirement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono proces wdrażania wymogów wzajemnej zgodności. Definicję procesu oraz jego komponentów ukazano na przykładzie mechanizmu wzajemnej zgodności. Mechanizm ten przedstawiono w ujęciu makroekonomicznym (poziom krajowy) oraz mikroekonomicznych (w gospodarstwie rolnym), a także krótko opisano rolę wybranych instytucji FAS w procesie dostosowania gospodarstw rolnych. Badania empiryczne prowadzono w latach 2010-2012 na obszarze trzech województw: małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że proces dostosowania składa się z wielu etapów, wzajemnie powiązanych i od siebie zależnych. Na poziomie gospodarstwa rolnego może mieć charakter powtarzający się. Rolnicy mogą skorzystać z usług doradczych w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że korzystają oni najczęściej z usług publicznego doradztwa rolniczego, a także najwyżej oceniają jakość usług świadczonych przez ośrodki doradztwa rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the process of cross-compliance implementation in Poland. The definition of the process as well as its components are discussed with the use of an example of the cross-compliance mechanism. This mechanism is shown at the macroeconomic level (country level) and the microeconomic level (on a farm), as well as the role of FAS bodies in the process of farm adaptation. Empirical studies were conducted in 2010-2012 and included three Polish provinces: Malopolskie, Opolskie and Lodzkie. On the basis of the analysis it must be concluded that this process consists of several stages, interlinked and dependent upon themselves. At the farm level it can have a repetitive nature. Farmers can take advantage of advisory services in this regard. The results of the survey indicate that farmers mostly use public agricultural advisory services and best assess the quality of services provided by advisory centres. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. 2008: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspektywy na drugą dekadę XXI wieku, [w:] D. Kopycińska (red.), Polityka Unii Europejskiej, Wyd. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 7-25.
 2. Gębska M., Malak-Rawlikowska A., 2012: Ekonomiczne i organizacyjne efekty dostosowania dobrostanu zwierząt do wymogów cross-compliance w produkcji kurzych jaj w Polsce, Zesz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 5, 45-50.
 3. Guba W., Piskorz W. 2002: Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej UE dla Polski, UKIE, Warszawa, 23-31.
 4. Kania J. 2011. Agricultural Extension in Poland. Worldwide Extension Study, http://www.worldwide-extension.org/europe/poland.
 5. Kiełbasa B. 2012: Zarządzanie gospodarstwem rolnym w kontekście wdrażania wymogów zasady wzajemnej zgodności - teoria i praktyka. Zarządzanie i Finanse, J. Manag. Fin., nr 1, cz. 2, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 373-383.
 6. Kiełbasa B. 2008: Wdrażanie wymogów wzajemnej zgodności jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 301-306.
 7. Kruszyński M. 2012: Znajomość wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa lubuskiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 2, 86-91.
 8. Matuszczak E. 2007: Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstwo rolnych. Zag. Dor. Rol., 3/4, 100-108.
 9. Niewęgłowska G. 2012: Wpływ cross-compliance, zazielenienia, programów rolnośrodowiskowych i "Natury 2000" na polskie rolnictwo, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 5, 149-154.
 10. Prus P., Wawrzyniak B.M. 2011: Charakterystyka regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 4, 39-143.
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211) oraz zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych norm, Dz.U. z 2012 r., poz. 746.
 12. Stabryła A. 1983: Funkcje zarządzania, PAN, Kraków, 37-52.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu