BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybacki Rafał
Title
Analiza portfelowa H. Markowitza jako narzędzie racjonalnego inwestowania w kontekście efektywności informacyjnej rynku kapitałowego
H. Markowitz Analysis as an Instrument of Rational Investment in the Context of the Capital Market Information Effectiveness
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2013, nr 13, s. 130-145, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Państwo, przedsiębiorstwo, konsument : aspekty mikro- i makroekonomiczne
Keyword
Rynek kapitałowy, Racjonalność, Inwestowanie, Efektywność informacji, Analiza techniczna, Analiza fundamentalna, Analiza portfelowa, Teoria portfelowa Markowitza
Capital market, Rationality, Investing, Information effectiveness, Technical analysis, Fundamental analysis, Portfolio analysis, Markowitz portfolio theory
Note
streszcz., summ.
Markowitz Harry
Abstract
W artykule podjęto próbę ustalenia najbardziej racjonalnego metodologicznie sposobu wyboru atrakcyjnych inwestycyjnie walorów, przy uwzględnieniu oczekiwanej stopy zwrotu, oczekiwanego ryzyka inwestycyjnego oraz występującej na danym rynku formy efektywności informacyjnej. By to osiągnąć, przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące pojęcia efektywności w ekonomii, w tym szczególnie uwypuklono znaczenie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego. Wskazano również elementarne następstwa występowania różnych form tego rodzaju efektywności. Następnie przybliżono postać i główne założenia trzech podstawowych, najczęściej wykorzystywanych metod służących jako narzędzia pomocne w wyborze inwestycji. Pozwoliło to na krytyczną analizę tych metod i wskazanie jednej z nich jako podejścia racjonalnego w warunkach występowania każdej z czterech wyróżnionych form efektywności informacyjnej rynku. Metoda ta to analiza portfelowa H. Markowitza. Na podstawie przeprowadzonych rozważań udowodniono również, że analiza techniczna nie jest zbyt przydatna w racjonalnym wyborze konkretnych papierów wartościowych jako przedmiotu inwestycji. Racjonalne wykorzystanie analizy fundamentalnej zależy natomiast od kilku wyróżnionych w tej pracy czynników, co sprawia, że metoda ta może być podejściem racjonalnym metodologicznie, lecz tylko w pewnych, określonych sytuacjach. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify the most methodologically rational way of choosing securities for investment, as regards the expected rate of return, expected investment risk and the form of information effectiveness on a given financial market. To achieve this, the basic concept of effectiveness in economics was presented with special emphasis on the role of the market information effectiveness. Then basic consequences of different forms of the market information effectiveness were presented. Furthermore, the concept and major assumptions of three basic, most frequently used methods of the choice of investment were described. This allowed for the theoretical, critical analysis of those methods and to indicate the one which is rational under the occurrence of each of the four distinguished forms of the market information effectiveness. This method is H. Markowitz's analysis. This in turn enabled to see that taking into account the rationality of the choice of securities, the technical analysis is the least useful method. Rational use of fundamental analysis depends on several factors distinguished in this paper, which makes this method a methodologically rational way, but only in specific situations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Czekaj, J. (red.), 2001, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa.
 2. Fama, E.F., 1965, The Behavior of Stock-Market Prices, Journal of Business, vol. 38, no. 1.
 3. Fama, E.F., 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, Journal of Finance, vol. 25, no. 2.
 4. Fama, E.F., 1976, Efficient Capital Markets: Reply, Journal of Finance, vol. 25, no. 1.
 5. Fama, E.F., 1991, Efficient Capital Markets: II, Journal of Finance, vol. 46, no. 5.
 6. Jajuga, K., Jajuga, T., 2007, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefnansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Lange, O., 1978, Ekonomia polityczna, t. 1 i 2, PWN, Warszawa.
 8. Malkiel, B. G., 2003, The Efficient Market Hypothesis and Its Critics, Journal of Economic Perspectives, vol. 17, no. 1.
 9. Markowitz, H., 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance, vol. 7, no. 1.
 10. Murphy, J.J., 1999, Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo finansowe WIG-Press, Warszawa.
 11. Sharpe, W.F., 1963, A Simplified Model for Portfolio Analysis, Management Science, vol. 9, no. 1.
 12. Szyszka, A., 2003, Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Ziarko-Siwek, U., 2004, Ocena efektywności informacyjnej wybranych segmentów rynku finansowego w Polsce, Materiały i Studia, nr 178.
 14. Ziarko-Siwek, U., 2005, Efektywność informacyjna rynku finansowego, Cedewu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu