BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupa Dorota (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Walczak Damian (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
Investing in the Agribusiness Value Chain and Changes in GDP
Inwestowanie w łańcuch wartości w agrobiznesie a zmiany w PKB
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 165-170, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rolnictwo, Agrobiznes, Produkt krajowy brutto (PKB), Łańcuch wartości
Agriculture, Agrobusiness, Gross domestic product (GDP), Value chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie roli inwestowania w łańcuch wartości w agrobiznesie jako czynnika wpływającego na zmianę udziału rolnictwa w PKB oraz pokazanie zależności między udziałem sektora rolnego w PKB a poziomem PKB na mieszkańca. W pracy zwrócono uwagę na sprzeczną zależność związaną z rozwojem rolnictwa. Z jednej strony, inwestowanie w szeroko pojmowane rolnictwo związane zarówno z agrobiznesem, jak i z przedsiębiorczością prowadzoną na terenach wiejskich przyczynia się do rozwoju tych obszarów. Z drugiej strony, państwa o dużym udziale rolnictwa w PKB charakteryzują się znacznie niższym PKB na mieszkańca niż kraje o jego niskim udziale. Istotne więc wydaje się nie tyle samo dokonywanie inwestycji w agrobiznes, ale ich odpowiednie ulokowanie we właściwych ogniwach łańcucha wartości w agrobiznesie. Inwestowanie w inne niż rolnictwo etapy agrobiznesu może zmniejszać udział sektora rolnictwa w PKB. Zwiększenie udziału usług i sektorów produkcyjnych, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z sektorem rolniczym może przyczynić się do spadku udziału rolnictwa w PKB. (abstrakt oryginalny)

The goal of the research was to present the role of investing in the agribusiness value chain as a factor impacting the change in the share of agriculture in GDP and, secondly, to show the dependencies between the share of the agricultural sector in GDP and the level of GDP per capita. In the article the authors drew attention to a potentially conflicting issue connected with the development of agriculture. On the one hand, investment in agribusiness and the rural sector contributes to the development of rural areas; on the other hand, countries with a large share of the agricultural sector in GDP have a much lower GDP per capita than countries with a low share of the agricultural sector in GDP. Therefore, it seems significant not to make investments only but to place them properly in the appropriate links of the agribusiness value chain. It could be better not to invest directly in agricultural areas, but in other agribusiness stages, decreasing the share of the agricultural sector in GDP. Increasing the share of the services and manufacturing sectors, which are directly or indirectly related to the agricultural sector can contribute to the decline in the share of agriculture in GDP. These changes can be made by re-training of persons connected with agriculture and searching for jobs for them in large urban areas or by enabling such persons to create jobs in the agriculture-related sector or by establishing non-agricultural companies in rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balisacan A.M. 2007: Agrarian Reform and Poverty Reduction in the Philippines. Manila: Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), 15.
 2. Boehlje M. 1999: Structural Changes in the Agricultural Industries: How Do We Measure, Analyze and Understand Them? American J. Agric. Econ., 81(5), 1028-1041. doi: 10.2307/1244080.
 3. Davis J.H. 1956: From Agriculture to Agribusiness. Harvard Business Review, 34, 107-115.
 4. Davis J.H., Goldberg R.A. 1957: A Concept of Agribusiness. Boston, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
 5. Dziawgo L. 2003: Eco-offers of Banks and Investment Funds. Poland & international trends, NCU, Toruń.
 6. Dziawgo L. 2010: Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warsaw.
 7. Dziawgo L. 2012: Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Umiarkowany optymizm, Annales, Sectio H Oeconomia, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XLVI,133-143, UMCS, Lublin.
 8. Esty K. 2011: Lessons from Muhammad Yunus and the Grameen Bank, Od Practitioner, vol. 43, no. 1, 24-29.
 9. Friedland W.H. 2002: Agriculture and Rurality: Beginning the "Final Separation? Rural Sociology, vol. 67, no. 3, 351-352.
 10. King R.P., Boehlje M., Cook M.L., Sonka S.T. 2010: Agribusiness Economics and Management, Published by Oxford University Press on behalf of the Agricultural and Applied Economics Association, 554.
 11. Krupa D.M. 2011: Agrarne fundusze inwestycyjne, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2., 251-255.
 12. Krupa D., Walczak D., Chojnacka E. 2012: Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Copernican Journal of Finance & Accounting, vol. 1, no. 1, 111-122, doi: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2012.008.
 13. Lanjouw J., Lanjouw P. 2001: The rural non-farm sector: issues and evidence from developing countries, Agricultural Economics, vol. 26, Issue 1, 1-21.
 14. Miller C., Richter R., McNeillis P., Mhlanga N. 2010: Agricultural Investment Funds for Developing Countries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 1-15, 50-60.
 15. Meyer R.L. 2011: Subsidies as an Instrument in Agriculture Finance: A Review, Washington, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.
 16. Safety and health in agriculture. 2000: International Labour Office, Geneva, 4.
 17. Walczak D. 2013: Środki z UE w gospodarstwach rolnych jako element strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 297, 328-336.
 18. Yumkella K.K., Kormawa P.M., Roepstorff T.M., et. al. 2011: Agribusiness for Africa's Prosperity, Switzerland, United Nations Industrial Development Organization, 11-17.
 19. Żołądkiewicz A. 2012: Dofinansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorczości na terenach wiejskich w ramach PROW 2007-2013 rezultaty, Copernican Journal of Finance & Accounting, vol. 1, no 1, 173-183, doi: 10.12775/CJFA.2012.012.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu